خانه » رساله » احکام تیمم ( آیت الله سیستانی )

احکام تیمم ( آیت الله سیستانی )

710 – اگر مختصرى هم از پیشانى یا پشت دستها را مسح نکند تیمم باطل است , چه عمدا مسح نکند , یا مساله را نداند , یا فراموش کرده باشد , ولى دقت زیاد هم لازم نیست , و همین قدر که بگویند تمام پیشانى و پشت دستها مسح شده کافى است .
711 – اگر یقین نکند که تمام پشت دست را مسح کرده , باید براى این که یقین کند مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح نماید , ولى مسح بین انگشتان لازم نیست .
712 – پیشانى و پشت دستها را بنابر احتیاط باید از بالا به پایین مسح نماید و کارهاى آن را باید پشت سر هم بجا آورد , و اگر بین آنها به قدرى فاصله دهد , که نگویند تیمم مى کند باطل است .
713 – در موقع نیت لازم نیست معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از وضو ولى در مواردى که باید دو تیمم انجام دهد لازم است به طورى هر یک از آنها را معین کند و چنانچه یک تیمم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلى خود را انجام دهد اگر چه در تشخیص اشتباه کند تیممش صحیح است .
714 – در تیمم بنابر احتیاط استحبابى باید پیشانى و کف دستها و پشت دستها در صورت تمکن پاک باشد.
715 – انسان باید هنگام مسح کشیدن بر دستها انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در کف دستها مانعى باشد , مثلا چیزى به آنها چسبیده باشد باید برطرف نماید.
716 – اگر پیشانى یا پشت دستها زخم است , و پارچه یا چیز دیگرى را که بر آن بسته نمى تواند باز کند , باید دست را روى آن بکشد , و نیز اگر کف دست زخم باشد و پارچه یا چیز دیگرى را که بر آن بسته نتواند باز کند باید دست را با همان پارچه به چیزى که تیمم به آن صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دستها بکشد.
717 – اگر پیشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشکال ندارد ولى اگر موى سر , روى پیشانى آمده باشد , باید آن را عقب بزند.
718 – اگر احتمال دهد که در پیشانى و کف دستها یا پشت دستها مانعى هست , چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد , باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان کند که مانعى نیست .
719 – اگر وظیفه او تیمم است و نمى تواند به تنهایى تیمم کند باید از دیگرى کمک بگیرد تا دستهاى او را بر چیزى که تیمم با او صحیح است بزند و سپس آنها را بر پیشانى و دستهاى او بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر پیشانى و بر پشت دستها بکشد و اگر این ممکن نبود باید نایب او را با دست خود او تیمم دهد , و اگر ممکن نباشد باید نایب دست خود را به چیزى که تیمم به آن صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دستهاى او بکشد , و در این دو صورت بنابر احتیاط لازم باید هر دو نیت تیمم را نمایند ولى در صورت اول نیت خود مکلف کافى است .
720 – اگر در بین تیمم شک کند که قسمتى از آن را فراموش کرده یا نه , چنانچه از محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند , و اگر نگذشته باید آن قسمت را بجا آورد.
721 – اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه تیمم او صحیح است و چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد لازم است او را مسح کند مگر آن که عرفا از تیمم فارغ شده باشد مثل این که در عملى که مشروط به طهارت است داخل شده و یا موالات فوت شده باشد.
722 – کسى که وظیفه اش تیمم است چنانچه از برطرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مایوس باشد مى تواند تیمم کند و اگر براى کار واجب دیگر یا مستحبى تیمم کند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد مى تواند با همان تیمم نماز بخواند.
723 – کسى که وظیفه اش تیمم است , اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مى ماند یا از برطرف شدن آن مایوس باشد , در وسعت وقت مى تواند با تیمم نماز بخواند , ولى اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف مى شود , باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند , بلکه اگر از برطرف شدن آن تا آخر وقت مایوس نباشد نمى تواند تا وقتى که مایوس نشده تیمم کند و نماز بخواند.
724 – کسى که نمى تواند وضو بگیرد یا غسل کند اگر یقین کند که عذرش برطرف نمى شود یا مایوس از برطرف شدنش باشد مى تواند نمازهاى قضاى خود را با تیمم بخواند ولى اگر بعدا عذرش برطرف شد احتیاط مستحب آن است دوباره آنها را با وضو یا غسل بجا آورد , و اگر مایوس از برطرف شدن عذرش نباشد بنابر احتیاط لازم نمى تواند براى نمازهاى قضا تیمم کند.
725 – کسى که نمى تواند وضو بگیرد یا غسل کند , جایز است نمازهاى مستحبى را مثل نافله هاى شبانه روز که وقت معین دارد با تیمم بخواند , ولى اگر مایوس نباشد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف مى شود احتیاط لازم آن است که آنها را در اول وقتشان بجا نیاورد.
726 – کسى که احتیاطا غسل جبیره اى و تیمم نماید , اگر بعد از غسل و تیمم نماز بخواند , و بعد از نماز حدث اصغرى از او سر بزند مثلا بول کند براى نمازهاى بعد باید وضو بگیرد و چنانچه حدث پیش از نماز باشد براى آن نماز نیز باید وضو بگیرد.
727 – اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگرى تیمم کند , بعد از برطرف شدن عذر , تیمم او باطل مى شود.
728 – چیزهایى که وضو را باطل مى کند , تیمم بدل از وضو را هم باطل مى کند , و چیزهایى که غسل را باطل مى نماید , تیمم بدل از غسل را هم باطل مى نماید.
729 – کسى که نمى تواند غسل کند , اگر چند غسل بر او واجب باشد , جایز است یک تیمم بدل از آنها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آنها یک تیمم نماید.
730 – کسى که نمى تواند غسل کند , اگر بخواهد عملى را که براى آن غسل واجب است انجام دهد , باید بدل از غسل تیمم نماید و کسى که نمى تواند وضو بگیرد , و بخواهد عملى را که براى آن وضو واجب است انجام دهد , باید بدل از وضو تیمم نماید.
731 – اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند , لازم نیست براى نماز وضو بگیرد , ولى اگر بدل از غسلهاى دیگر تیمم کند , احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد , واگر نتواند وضو بگیرد تیمم دیگرى هم بدل از وضو بنماید.
732 – اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند و بعد کارى که وضو را باطل مى کند براى او پیش آید , چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل کند , باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب آن است که تیمم نیز بکند و اگر نمى تواند وضو بگیرد باید بدل او تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که تیمم را به قصد ما فی الذمه انجام دهد.
733 – کسى که باید براى انجام عملى مثلا براى خواندن نماز بدل از وضو و بدل از غسل تیمم کند اگر در تیمم اول نیت بدل از وضو یا نیت بدل از غسل نماید , و تیمم دوم را به قصد این که وظیفه خود را انجام داده باشد بجا آورد , کفایت مى کند.
734 – کسى که وظیفه اش تیمم است اگر براى کارى تیمم کند تا تیمم و عذر او باقى است , کارهایى را که باید با وضو یا غسل انجام داد , مى تواند بجا آورد.
ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده , یا با داشتن آب براى نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده فقط کارهایى را که براى آن تیمم نموده مى تواند انجام دهد.
735 – در چند مورد بهتر است نمازهایى را که انسان با تیمم خوانده قضا نماید , اول آن که از استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است .
دوم آن که مى دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمى کند , و عمدا خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است .
سوم آن که تا آخر وقت , عمدا در جستجوى آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو مى کرد پیدا مى شد.
چهارم آن که عمدا نماز را تاخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است .
پنجم آن که مى دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمى شود وآب را که داشته ریخته و با تیمم نماز خوانده است .


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

فتوای امام خامنه ای درباره روزه ماه رمضان در شرایط کرونا

پرسش و پاسخ به شرح زیر است: سؤال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *