خانه » مهدویت » اخبار ظهور در روایات

اخبار ظهور در روایات

(المحجّه البیضاء ج 4 ص 335؛ یوم الخلاص ص 47):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تذهب الدنیا حتَّى یملک العرب رجل من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی. ولو بقی فی غیبته ما بقی نوح فی قومه، لم یخرج من الدنیا حتَّى یظهر (أی یخرج من الغیبه وینتصر) فیملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: دنیا از میان نمی رود تا مردی از اهل بیت علیه السلام من که اسم او با اسم من یکسان باشد بر عرب حکومت کند واگر چه غیبت او باندازه توقف وبقای نوح علیه السلام در قومش طولانی گردد از دنیا بیرون نمی رود تا ظاهر شود (یعنی از غیبت خارج شود وانتقام کشد) وزمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد.

(یوم الخلاص ص 48):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یملک رجل من أهل بیتی، تجری الملاحم على یدیه ویظهر الإسلام والله لا یخلف المیعاد).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز البته خدای آنروز را طولانی فرماید تا مردی از اهل بیت من حکومت کند وجنگ های بزرگ با دست او صورت گیرد واسلام را ظاهر سازد ووعده خدا خلاف ندارد.

(سنن السجستانی ج 4 ص 151؛ کشف الغمّه ج 2 ص 476؛ إثبات الهداه ج 3 ص 609؛ عقد الدرر ص 18؛ بحار ج 51 ص 85):

عن أمیر المؤمنین علی علیه السلام عن النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم قال: (لو لم یبقَ من الدهر إلاَّ یوم لبعث الله رجلاً من أهل بیتی، یملأها عدلاً کما ملئت جوراً).

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر از روزگار باقی نماند بجز یک روز البته جدا مردی از اهل بیت علیه السلام مرا مبعوث فرماید که زمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد.

(کشف الغمّه ج 2 ص 469؛ إثبات الهداه ج 3 ص 593؛ عقد الدرر ص 24؛ أعیان الشیعه ج 2 ص 50):

عن حذیفه قال: خطبنا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فذکرنا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم بما هو کائن ثمّ قال: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله عزَّ وجلَّ ذلک الیوم حتَّى یبعث فیه رجلاً من ولدی اسمه اسمی)، فقام سلمان الفارسی فقال: یا رسول الله من أیّ ولدک؟ قال: (هو من ولدی هذا _ وضرب بیده على الحسین علیه السلام _).

بنقل از حذیفه گفت: رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم برای ما خطبه خواند وبدانچه واقع می شود ما را متذکر ساخت سپس فرمود: اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز خدای عزَّ وجلَّ آن روز را البته طولانی کند تا در آن مردی از فرزندان علیه السلام من مبعوث گردد که اسم او اسم من باشد سلمان فارسی برخاست وعرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم از کدام فرزندت؟ فرمود: از این پسرم ودست مبارک بر امام حسین علیه السلام نهاد.

(عیون اخبار الرضا ج 2 ص 66؛ عقد الدرر ص 28):

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تذهب الدنیا حتَّى یملک رجل من أهل بیتی علیهم السلام یواطئ اسمه اسمی، یملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلماً).

بنقل از عبد الله گفت: حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: دنیا از میان نمی رود تا آنکه مردی از اهل بیت من که اسم او برابر اسم من است حکومت کند وزمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد.

(أخرج الحافظ أبو عیسى الترمذی فی جامعه، عقد الدرر ص 28):

عن أبی هریره أنَّ رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم قال: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یلی رجل من أهل بیتی، یواطئ اسمه اسمی).

ابو هریره گوید: رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر تنها از دنیا یک روز باقی ماند البته خدا آنروز را طولانی فرماید تا مردی علیه السلام از اهل بیت من علیهم السلام که اسم او برابر اسم من است حکومت کند.

(أخرجه أحمد بن حنبل فی مسنده؛ عقد الدرر ص 29):

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تقوم الساعه حتَّى یلی رجل من أهل بیتی، یواطئ اسمه اسمی).

بنقل از عبد الله بن مسعود گفت: رسول الله فرمود: قیامت برپا نشود تا مردی از اهل بیت من که اسمش برابر اسم من باشد حکومت کند.

(أخرجه الحافظ أبو نعیم فی صفه المهدی؛ عقد الدرر ص 30):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تقوم الساعه حتَّى یملک رجل من أهل بیتی، یواطئ اسمه اسمی یملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: قیامت قیام نکند تا مردی از اهل بیت علیه السلام من که اسمش مطابق اسم من است حکومت کند زمین را پر از عدل وداد نماید چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد.

(أخرجه البیهقی؛ عقد الدرر ص 30):

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم لبعث الله فیه رجلاً من أهل بیتی، یواطئ اسمه اسمی واسم أبیه اسم أبی).

بنقل از عبد الله بن مسعود گفت: رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر از دنیا باقی نماند بجز یک روز البته خدا در آنروز مردی علیه السلام از اهل بیت علیهم السلام مرا برانگیزد که اسم او اسم پدر علیه السلام او با اسم من واسم پدر من یکسان باشد.

(أخرجه أحمد فی مسنده؛ عقد الدرر ص 36):

عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تقوم الساعه حتَّى تملأ الأرض ظلماً وعدواناً ثمّ یخرج من عترتی أو من أهل بیتی من یملأها قسطاً وعدلاً، کما ملئت ظلماً وعدواناً).

بنقل از ابی سعید خدری گفت: حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: قیامت برپا نمی شود تا زمین پر از ظلم وستم گردد سپس کسی که زمین را پر از عدل وداد کند از عترت من یا اهل بیت من خروج کند.

(عقد الدرر ص 63):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یا حذیفه، لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یملک رجل من أهل بیتی تجری الملاحم على یدیه ویظهر الإسلام لا یخلف الله وعده وهو سریع الحساب).

رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: ای حذیفه اگر از دنیا فقط یک روز باقی بماند البته خدا آن روز را طولانی فرماید تا مردی از اهل بیت من که جنگها با دست او صورت گیرد حکومت کند واسلام را ظاهر سازد ووعده خدا خلاف ندارد واو در حسابرسی سریع است.

(عقد الدرر ص 169؛ کشف الغمّه ج 2 ص 474؛ إثبات الهداه ج 3 ص 596؛ بحار ج 51 ص 84):

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ لیله لطوَّل الله تلک اللیله حتَّى یملک رجل من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی واسم أبیه اسم أبی یملأها قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً ویقسّم المال بالسویّه ویجعل الله الغنى فی قلوب الأمّه فیمکث سبعاً أو تسعاً ثمّ لا خیر فی عیش الحیاه بعد المهدی).

بنقل از عبد الله بن مسعود گفت: رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر باقی نماند از دنیا مگر یک شب البته خدا آن یک شب را طولانی فرماید تا حکومت کند مردی از اهل بیت من علیهم السلام که برابر باشد نام او ونام پدرش با نام من وپدرم علیه السلام وزمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد ومال را یکسان تقسیم کند وخدا بی نیازی را در دلهای این امت قرار دهد واو هفت یا نه سال حکومت کند وپس از مهدی علیه السلام خیر در زندگی نباشد.

(کشف الغمّه ج 2 ص 446):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لم تنقضی الأیّام واللیالی حتَّى یبعث الله رجلاً من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی، یملأها عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: روزها وشبها منقض نمی گردد تا آنکه خدا مبعوث فرماید مردی از اهل بیت علیهم السلام مرا که اسم او با اسم من برابر باشد واو زمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد.

(إثبات الهداه ج 3 ص 503):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یبعث الله فیه رجلاً من ولدی، یواطئ اسمه اسمی، یملأها عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز البته خدا آنروز را طولانی فرماید تا خدا مبعوث کند مردی از فرزندان مرا که اسم او با اسم من یکسان باشد زمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد.

(کشف الغمّه ج 2 ص 472):

عن حذیفه قال: سمعت رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم یقول: (ویح هذه الأمّه من ملوک جبابره کیف یقتلون ویخیفون المطیعین، إلاَّ من أظهر طاعتهم، فالمؤمن التقی یصانعهم بلسانه ویفرُّ منهم بقلبه، فإذا أراد الله عزَّ وجلَّ أن یعید الإسلام عزیزاً قصم کلّ جبّار عنید، وهو القادر على ما یشاء أن یصلح أمّه بعد فسادها)، فقال: (یا حذیفه لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یملک رجل من أهل بیتی، تجری الملاحم على یدیه ویظهر الإسلام لا یخلف وعده وهو سریع الحساب).

بنقل از حذیفه رضی الله عنه گفت: از رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم شنیدم که می فرمود: وای بر این امت از پادشاهان ستمگر که چگونه می کشند وفرمانبردارانرا می ترسانند مگر کسی اظهار فرمانپذیری آنها کند. پس مؤمن پرهیزگار با زبان خویش سازشکاری با آنها را اظهار نماید. ولی در قلب خود از آنها متنفر باشد وچون خدا خواهد که عزت اسلام را برگرداند قدرت همه ستمکاران دشمن را در هم شکند واو بر هر چه خواهد قادر است که امتی را پس از به فساد کشیده شدن اصلاح فرماید. آنگاه فرمود: ای حذیفه اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز خدا آنروز را طولانی کند تا مردی از اهل بیت علیه السلام من حکومت کند که جنگهای بزرگ با دست او صورت گیرد واسلام را ظاهر کند ووعده خدا خلاف ندارد واو سرعت در حسابرسی دارد.

(عقد الدرر ص 216؛ إثبات الهداه ج 3 ص 602؛ کشف الغمّه ج 2 ص 474):

عن النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تقوم الساعه حتَّى یملک رجل من أهل بیتی، یفتح القسطنطنیه وجبل الدیلم ولو لم یبقَ إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یفتحها).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: قیامت برپا نمی شود تا مردی از اهل بیت علیهم السلام من حکومت کند وقسطنطنیه وکوه دیلم را فتح نماید واگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز البته خدا آنروز را طولانی کند تا آنرا فتح کند.

(الأربعین حدیث: الحدیث الثالث؛ أعیان الشیعه ج 2 ص 50؛ عقد الدرر ص 236):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تنقضی الساعه حتَّى یملک الأرض رجل من أهل بیتی یملأ الأرض عدلاً کما ملئت قبله جوراً یملک سبع سنین).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: قیامت برپا نشود تا حاکم زمین شود مردی علیه السلام از اهل بیت من که زمین را پر کند از عدل وداد چنانکه پر شده باشد از ظلم وستم وهفت سال مدت حکومت او باشد.

(کشف الغمّه ج 2 ص 438):

عن أبی داود والترمذی بسندهما فی صحیحهما یرفعه کلّ واحد منهما بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أنَّه قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یبعث الله رجلاً منّی أو من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی واسم أبیه اسم أبی یملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً).

ابی داود وترمذی که بسند خود در صحیح شان مرفوعا از عبد الله بن مسعود نقل کرده اند که گفت: حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر باقی نماز از دنیا بجز یک روز البته خدا آنروز را طولانی فرماید تا مبعوث کند خدا مردی از من یا از اهل بیت علیهم السلام مرا که برابر باشد نام او نام پدرش علیه السلام برابر باشد با نام من ونام پدرم پر کند زمین را از عدل وداد چنانکه پر شده باشد از ظلم وجور.

(إثبات الهداه ج 3 ص 456):

عن علی علیه السلام قال: قال النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا تذهب الدنیا حتَّى یقوم بأمر أمّتی رجل من ولد الحسین یملأها عدلاً کما ملئت ظلماً).

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: دنیا از میان نمی رود تا قیام بر امر امتم کند مردی از فرزندان امام حسین علیه السلام که پر کند زمین را از عدل چنانکه پر شده از ظلم.

(إثبات الهداه ج 3 ص 459):

عن السیّد بن محمّد الحمیری فی حدیث عن الصادق علیه السلام قال: (إنَّ الغیبه ستقع بالسادس من ولدی وهو الثانی عشر من الأئمّه الهداه بعد رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم أوّلهم علی بن أبی طالب علیه السلام وآخرهم القائم بالحقّ بقیّه الله فی أرضه وصاحب الزمان والله لو بقی ما بقی نوح فی قومه لم یخرج من الدنیا حتَّى یظهر فیملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلماً).

بنقل از سید بن محمد حمیری در ضمن حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: همانا واق می شود برای ششمین فرزندم که او دوازدهمین امام از امامان هادی علیه السلام پس از رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم باشد که اولشان امیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام آخرینشان قائم بحق بقیه الله در زمین وصاحب الزمان علیه السلام است وبخدا قسم اگر به اندازه ی عمر نوح علیه السلام باقی باشد از دنیا بیرون نمی رود تا ظاهر گردد وزمین را پر از عدل داد کند چنانکه پر از جور وظلم شده باشد.

(إثبات الهداه ج 3 ص 621؛ سنن ابن ماجه ج 2 ص 929):

عن أبی هریره، قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم لطوَّله الله عزَّ وجلَّ حتَّى یملک رجل من أهل بیتی، یملک جبل الدیلم والقسطنطینه).

ابو هریره گوید: حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز البته خدای عزَّ وجلَّ آنروز را طولانی فرماید تا مردی از اهل بیت علیهم السلام من کوه دیلم وقسطنطنیه را تصرف کند.

(إثبات الهداه ج 3 ص 465):

عن عبد الله بن عمر قال: سمعت الحسین بن علی علیه السلام یقول: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یخرج رجل من ولدی فیملأها عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلماً)، وکذلک سمعت رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم یقول.

عبد الله ابن عمر گوید: از حضرت امام حسین بن علی علیه السلام شنیدم می فرمود: اگر از دنیا فقط یک روز باقی بماند البته آنروز را خدا طولانی فرماید تا مردی از فرزندان من خروج کند وزمین را پر سازد از عدل وداد چنانچه پر از جور وظلم شده باشد واینچنین از رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم شنیدم که می فرمود.

(إثبات الهداه ج 3 ص 574):

عن أنس أنَّ النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم قال: (یا علی لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یخرج رجل من ولدک یقال له: المهدی، یهدی إلى الله عزَّ وجلَّ، وتهدی به العرب…) الحدیث.

انس گوید: رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: یا علی علیه السلام اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز مسلما خدا آنروز را طولانی سازد تا مردی از اولاد تو که او را مهدی علیه السلام گویند خروج کند وبه خدای عزَّ وجلَّ مردم را هدایت نماید وعرب بوسیله او هدایت شوند… الحدیث.

(إثبات الهداه ج 3 ص 604):

عن صحیح أبی داود بإسناده قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بیتی یملأ الأرض عدلاً کما ملئت جوراً وظلماً).

از صحیح ابی داود بسند خود گوید: رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر از دنیا باقی نماند بجز یک روز هر آینه از اهل بیت علیه السلام من مردی را مبعوث فرماید که زمین را پر از عدل سازد چنانکه پر از جور وظلم شده باشد.

(الغیبه للشیخ الطوسی ص 180):

عن أبی صالح عن أبی هریره قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لطوَّل الله ذلک الیوم حتَّى یخرج رجل من أهل بیتی یملأ الأرض عدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً).

بنقل از ابو صالح از ابو هریره گوید: رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز خدا آنروز را طولانی کند تا مردی از اهل بیت من خروج کند وزمین را پر از عدل فرماید چنانکه پر از ظلم وجور شد باشد.

(إثبات الهداه ج 3 ص 608):

من عقد الدرر فی أخبار المنتظر یرفعه عن النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم قال: (لو لم یبقَ من الدنیا إلاَّ یوم واحد لبعث الله فیه رجلاً اسمه اسمی وخلقه خلقی، یکنّى أبا عبد الله علیه السلام یرد الله به الدین، ویفتح له فتوحاً، ولا یبقى على وجه الأرض إلاَّ من یقول: لا إله إلاَّ الله)، فقیل له: من أیّ ولدک؟ قال: (من ولد ابنی هذا _ وضرب بیده على الحسین علیه السلام _).

در کتاب عقد الدرر در اخبار (منتظر) مرفوعا از رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم روایت کرده فرمود: اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز البته در آنروز خدا مبعوث فرماید مردی را که اسم او اسم من واخلاقش اخلاق من وکنیه اش ابوعبد الله باشد خدا بدست او دین را برمی گرداند وفتوح بسیار برای او فراهم سازد وبر روی زمین کسی باقی نمی ماند جز آنکه لا اله الا الله گوید، عرض شد: از کدام فرزندت؟ فرمود: از این پسرم ودست مبارک را بر امام حسین علیه السلام زد.

(بحار ج 52 ص 140):

عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام أنَّه قال ذات یوم: (ألا أخبرکم بما لا یقبل الله عزَّ وجلَّ من العباد عملاً إلاَّ به؟)، فقلت: بلى، فقال: (شهاده أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمّد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم عبده ورسوله والإقرار بما أمر الله والولایه لنا،والبراءه من أعدائنا یعنی أئمّه خاصَّه والتسلیم لهم، والورع والاجتهاد، والطمأنینه والانتظار للقائم)، ثمّ قال: (إنَّ لنا دوله یجیء الله بها إذا شاء). ثمّ قال: (من سرَّ أن یکون من أصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام القائم بعده کان له من الأجر مثل أجر من أدرکه، فجدوا وانتظروا هنیئاً لکم أیّتها العصابه المرحومه).

بنقل از ابی بصیر از حضرت امام صادق علیه السلام که روزی فرمود: آبا به شما خبر بدهم به چیزی که خدای عزَّ وجلَّ هیچ عملی از بندگان خود را نمی پذیرد مگر بدان چیز؟ عرض کردم: آری فرمود: شهادت به وحدانیت خدا ورسالت محمد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم  واقرار کردن بدانچه خدا فرمان داده وولایت ما، وبیزاری جستن از دشمنان ما. یعنی ولایت امامان خاص علیه السلام وتسلیم شدن بفرمان آنان وپارسائی وتلاش وآرامش وانتظار قائم علیه السلام داشتن. سپس فرمود: همانا ما دولتی داریم که خدا چون بخواهد آنرا می آورد آنگاه فرمود: هر که خوشحال است ودوست دارد که از اصحاب قائم علیه السلام باشد باید به انتظار بماند وپارسائی کند وحسن اخلاق داشته باشد ومنتظر باشد که اگر بمیرد وبعد قائم علیه السلام قیام فرماید. پاداش او مانند پاداش کسی باشد که قائم علیه السلام را ادراک نموده پس جدیت کنید ومنتظر باشید گوارا باد شما را این حالت ای گروه رحمت شده.

منبع : آثار الصادقین جلد 29 – آیت‌الله صادق احسانبخش (ره)


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

وظایف منتظران

 بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که فرمودید بحث راجع به ادب نسبت به ساحت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *