خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه برگ پیشنهاد قیمت

نمونه برگ پیشنهاد قیمت

تاریخ : ……….

شماره : ……….

برگ پیشنهاد قیمت

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب             با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس                ریال ( به حروف                                                ریال ) را اعلام می نمایم .

ضمناً با توجه به ماده سه شرایط عمومی مناقصه مذکور مبلغ                        ریال (5% قیمت پیشنهادی ) بابت سپرده شرکت در مناقصه یک فقره فیش بانکی به شماره مورخ                     به حساب جاری ……………. بانک ملی ایران نزد شعبه ……………….  به پیوست ارسال می گردد .

نام و نام خانوادگی :

آدرس کامل :

شماره تلفن :

برگ شرایط عمومی مناقصه رستوران

سازمان ……………….. در نظر دارد پخت حدود 1500 پرس غذای گرم روزانه خود را از طرق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .

ماده 1 ) مورد مناقصه :

تهیه مواد و پخت و توزیع حدود 1500 پرس غذای گرم و توزیع آن در داخل سازمان .

ماده 2 ) زمان و محل رؤیت آشپزخانه

پیمانکار مکلف است در ساعات اداری با مراجعه به آدرس تعیین شده از محل مورد مناقصه بازدید به عمل آورد .

ماده 3 )

پیشنهاد دهندگان پس از رؤیت محل مورد مناقصه و دریافت لیست آنالیز غذاهای روزانه , بایستی قیمت پیشنهاد خود را در فرم مخصوصی که به همراه برگ شرایط عمومی که هم زمان تسلیم پیشنهاد دهنده می گردد به همراه فیش 5% قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه , ( منظور از 5% قیمت پیشنهادی * 1500 * 180 می باشد ) به حساب …………… بانک ملی ایران شعبه فدائیان اسلام به نام سازمان ……………. حداکثر تا پایان وقت اداری روز 25 اردیبهشت ماه سال ……… در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان واقع در خ ………………. اسلام تسلیم و رسید دریافت دارند .

ماده 4 )

پیشنهاد بایستی به طور صریح و روشن , بدون قید و شرط و قلم خوردگی با تعیین آدرس و شماره تلفن و نام و نشانی پیشنهاد دهنده ( پیمانکار ) باشد . لذا به کلیه پیشنهادات مبهم , مشروط و مخدوش و فاقد سپرده مذکور و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده 5 ) زمان بازگشایی پاکات واصله

پیشنهادات واصله رأس ساعت ………….. روز شنبه …………… اردیبهشت ماه سال ………… باز و قرائت خواهد گردید .

ماده 6 )

برنده مناقصه مکلف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ برنده شدن از سوی سازمان ……………….  شروع به کار نماید . در صورت عدم مراجعه و شروع به کار در مهلت مقرر سازمان می تواند نسبت به ضبط سپرده اقدام نماید .

تبصره 1 : پیمانکار می تواند از محل رستوران فعلی با کلیه لوازم مربوطه استفاده نماید .

تبصره 2 : پیمانکار مکلف است در قبال بن صادره از سوی سازمان غذا تحویل نماید .

تبصره 3 : پیمانکار صورت حساب خود را هر 15 روز یک بار به سازمان ارائه خواهد نمود .

تبصره 4 : قرارداد به صورت 6 ماهه تنظیم و در صورت رضایت سازمان تا 6 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود .

تبصره 5 : در صورت عدم رضایت و کیفیت سازمان می تواند در هر زمان قرارداد را فسخ نماید.

تبصره 6 : کسورات بیمه , مالیات و نیز حسن انجام کار از پیمانکار طبق ضوابط سازمان کسر خواهد گردید .

تبصره 7 : سپرده نفر اول و دوم مناقصه ( حائزین حداقل قیمت پیشنهادی ) تا اتمام معامله نزد سازمان خدمات موتوری باقی خواهد ماند .

تبصره 8 : سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

ماده 7 ) شرکت  در مناقصه به منزله قبولی کلیه شرایط و تکالیف مربوط به مناقصه تلقی می گردد و با برنده مناقصه طبق شرایط سازمان قرارداد 6 ماهه منعقد خواهد گردید . بدیهی است سایر شروط سازمان در قرارداد منعقده محفوظ بوده و مورد قبول برنده خواهد بود .

ماده 8 )

هزینه درج آگهی و یک درصد حق نظارت به عهده برنده مناقصه شبود .

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *