خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ

نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ

قرارداد

بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای  ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن …………………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساکن …………………………………………………………………

موضوع معامله:

تمامت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه پلاک واقع در بخش 17 ثبتی شهرستان ……………… محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ  ……………… صفحه ……………… جلد ……………… فاقد شماره چاپی صادره بنام فروشنده با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه و اعیان بدون استثنا و به انضمام قدرالحصه از برق به شماره شناسایی ……………… و منصوبه های در آن و با قید اینکه آقای……………… فرزند آقای………………صادره ……………… متولد ……………… ساکن: ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

نیز به عنوان مالک سه دانگ مشاع دیگر و به عنوان شفیع با التفات به سند مالکیت شماره  ……………… مورخ ……………… صفحه ……………… جلد ……………… فاقد شماره چاپی با امضای این سند حق شفعه خود را در انجام این معامله اسقاط و از آن صرفنظر نمود.

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………… ریال رایج که تماما و نقدا به فروشنده تادیه و تسلیم شده است.

کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری گردید.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، مشاعی بودن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

محل امضای فروشنده                                                          محل امضای خریدار

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *