خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

نمونه قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

قرارداد

(بیع قطعی یک قطعه باغ)

طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………

طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ………….. متر مربع دارای پلاک ……………… فرعی از …………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………………فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………………بخش ……………… ثبتی تهران بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ……………… منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ ……………… ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، جریانی بودن ثبت ملک، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(که باقرار عقد خارج لازم مزبور شفاها بین متعاملین منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت مدت پنجاه سال شمسی مورد معامله مستحق للغیر درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامات وارده بر خریدار برآید همچنین خریدار متعهد به تادیه بدهی های برق منصوبه مزبور گردید النهایه حق دارد پس از تادیه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول کند.

محل امضای طرف اول قرارداد                                   محل امضای طرف دوم قرارداد

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *