خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

قرارداد مضاربه

(بازرگانی داخلی)

این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل:

الف) بانک  …. شعبه  ……… به نشانی  …………… به عنوان مالک که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف.

ب) آقای/ خانم/شرکت  ……. فرزند  ………… به شماره شناسنامه  ………… صادره  ………. به نشانی  ……. ثبت شده ذیل شماره  …… اداره ثبت شرکتها  ………. با امضای  …………… به عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می شود در تاریخ  ….. منعقد گردید.

ج) آقای/خانم، آقایان/خانمها …………………….(مشخصات کامل ذکر گردد) که در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شوند.

ماده1- بانک به استناد تقاضای شماره  ………….. مورخ  …………. عامل، مبلغ  ……… ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره  ………. برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 5 یکجا و یا به دفعات منحصرا به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده کامل از سرمایه و واریز ماحصل فروش(به شرح ماده 11 این قرارداد) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعا تا میزان مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد توسط عامل مجاز می باشد.

بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عنداللزوم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود) ……… از محل سرمایه موضوع ماده 1 به ترتیبی که ذیلا تعیین می شود:

الف) شرایط خرید

ب) شرایط فروش

پ) خرید هر نوع کالا و یا لوازم دیگر از محل سرمایه مضاربه موضوع این قرارداد ممنوع می باشد.

ماده3- مدت این قرارداد از تاریخ امضای آن  ……………………. روز می باشد که در تاریخ  ……………………. مقتضی می گردد. عامل تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش را حداکثر تا تاریخ انقضا قرارداد به بانک پرداخت و مطالبات ناشی از قرارداد مضاربه را تسویه نمایند.

ماده4- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده5- عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده دو این قرارداد بابت اقلام زیر مصرف نماید:

الف) قیمت خرید کالا

ب) بیمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداری

ث) حقوق گمرکی و سود بازرگانی

ج) هزینه بانکی

چ) هزینه های بسته بندی

تبصره- عامل تعهد نمود که کلیه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت قبول کرد که هزینه های اداری، دستمزد حقوق و هر نوع هزینه مربوط دیگر را شخصا پرداخت نماید. و از این بابت حق مطالبه وجهی از بانک نخواهد داشت.

ماده6- عامل قبول و تعهد نمود که در طول مدت مضاربه این قرارداد:

الف) از خرید و فروش نسیه خودداری نماید.

ب) در مورد مبلغ و شرایط معامله خود نظر بانک را جلب نماید.

پ) در مواردی که برای انجام معامله ای قرارداد جداگانه تنظیم می نماید قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصویب بانک برساند.

ت) حداقل ماهی یک مرتبه اسناد مربوط به خرید و فروش را به بانک تسلیم نماید.

ث) محل کار خود را که نشانی آن ……………………. می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد و چنانچه به موجب حکم دادگاه ملزم به تغییر محل کار خود گردد مراتب را به بانک اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مربوط به مضاربه، موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگهداری نماید که در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد.

چ) شخصا به اجرای مضاربه موضوع این قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مضاربه را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید.

ماده7- بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند بدون اخطار قبلی عملیات عامل را از هر حیث و جهت و به هر نحو که صلاح بداند راسا یا به وسیله اشخاصی که معین می کند مورد نظارت و بازرسی قرار دهد و عامل تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد، در اجرای این موضوع عامل قبول و تعهد نمود که دفاتر و حسابها و هر گونه مدارک، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورد.

ماده8- عامل قبول و تعهد نمود که سایر هزینه های احتمالی مضاربه موضوع این قرارداد از جمله هزینه های اداری، دستمزد و حقوق و هر نوع هزینه مربوطه دیگر را به استثنای هزینه های مذکور در ماده 5 از مال خود پرداخت نماید و جمع هزینه های مذکور را که به موجب این تعهد پرداخت خواهد شد، به بانک صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده9- عامل می تواند یک جا و یا بر حسب نیاز به تدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از سرمایه مضاربه(موضوع ماده 1 این قرارداد) استفاده نماید.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده یک قرارداد از سرمایه مکرر استفاده نماید میزان استفاده شده از سرمایه مضاربه در جریان استفاده مکرر همواره و در هر نوبت نمی تواند بیش از مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد باشد.

ماده10- عامل قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید تا زمان فروش نزد بیمه گرد مورد قبول بانک به نفع بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوط را به بانک تسلیم کند و در صورتیکه به این تعهد خود عمل نکند بانک اختیار دارد راسا نسبت به بیمه نمودن کالای موضوع این قرارداد اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به حساب مضاربه منظور نماید مفاد این ماده در مورد تبصره ذیل ماده 9 نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده11- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش کالای موضوع ماده 2 این قرارداد را در اسرع وقت، مستقیما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه-وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده» واریز نماید.

ماده12- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصرا از طریق بانک سپه انجام دهد.

ماده13- نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد  ………….درصد برای عامل و …………. درصد برای بانک می باشد سود حاصله از اجرای موضوع این قرارداد عبارتست از مابه التفاوت سرمایه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش کل کالای موضوع مضاربه.

ماده14- در صورت فسخ قرارداد یا انقضای مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف) در صورتیکه در نتیجه عملیات ناشی از عقد مضاربه کالایی تحصیل شده باشد بانک حق دارد کالا را پس از تقویم به بهای عادله به تشخیص خود تملک نموده و معادل مبلغ تقویمی را به حساب مضاربه منظور نماید.

چنانچه بانک تمایل به تملک کالای حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداکثر ظرف 15 روز پس از فسخ یا انقضای مدت به عامل اطلاع خواهد داد در این صورت عامل متعهد است حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانک کالای موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از این شرط کالای موجود متعلقه به عامل بوده و بانک متقابلا کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و قیمت تقویمی بدهی مسلم عامل به بانک خواهد بود که از محل مورد وثیقه استیفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانک در مطالبه خسارات ناشیه محفوظ می باشد.

ب) در صورتی که مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته و کالایی تحصیل نشده باشد عامل قبول کرد که بانک به تشخیص خود مبلغی که از …………. ریال تجاوز نخواهد کرد بابت حق الزحمه در وجه او بپردازد.

ماده15- در صورت فوت عامل بانک وصی او می باشد که کالای موضوع این مضاربه را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید. در صورت انحلال، ورشکستگی عامل قبل از انقضای مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را که به امانت به عامل سپرده است به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه یا اموال ورشکسته برداشت و یا تامین نماید.

ماده16- پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن و یا فروش کالا در زمان قرارداد در صورتی که عامل کالا را فروخت و در تادیه حصه بانک از اصل و سود تاخیر کند مبلغی طبق فرمول (6+ نرخ سود)*تعداد روز * اصل بدهی/ 360*100

از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ وصول علاوه بر اصل سرمایه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و به همین منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غیر قابل برگشت به بانک اختیار دارد که از تاریخ فروش تا تاریخ وصول معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای عامل تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده17- پس از انجام قرارداد یا فسخ آن در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک زیانی متوجه بانک شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذکور در ماده 8 این قرارداد ملتزم و متعهد گردید معادل زیان مزبور را مجانا از مال خود به بانک تملیک نماید و در صورت تاخیر علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 که بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانک در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذکور حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده18- در صورتی که در نتیجه تخلفات عامل در اجرای هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد(به تشخیص بانک) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که عامل با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفا مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر خود صلاح و مقتضی بداند اقدام نماید.

ماده19- در صورتی که عامل از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه ها و صورت حسابهای عامل و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری و خلاف واقع بوده بانک می تواند قرار داد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود.

بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

ماده20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا پرداختهای وی را که بابت هر یک از بدهیهای او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد نماید.

ماده21- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده 8 با قبول شرایط عمومی حساب جاری بانک بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد 14 و 16 این قرارداد را از هر یک از حسابهای موجود عامل نزد خود برداشت و یا از محل وثایق دریافتی موضوع ماده 17 این قرارداد تامین نماید. مادام که مطالبات بانک وصول نشده است اقدام به یک طریق مانع از اقدام به طرق دیگر نخواهد بود.

ماده22- کلیه وکالتهای تفویض شده عامل به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده23- در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف عامل وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود.

ماده24- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسانی بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به وی تلقی می گردد.

ماده25- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد.

حاضرشد/حاضرشدند، آقای/آقایان، خانم/خانمها …………. (مشخصات کامل ذکر گردد) بعد الحضور ایفای کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با عامل مشترکا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفای هر یک از این تعهدات بانک حق و اختیار کامل خواهد داشت از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر نسبت به استیفای مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید.

محل امضای نماینده مجاز بانک  ……………….

محل امضای عامل و یا نماینده مجاز او  ………………

محل امضای کلیه ضامنین ……………….

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *