خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

شماره : تاریخ: پیوست :    

عنوان قرارداد :                                                      

پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

 1. مشخصات طرفین قرارداد:
نام سازمان کارفرما: نام ونام خانوادگی نماینده سازمان : سمت نماینده : شماره تلفن :  نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت : سمت نماینده شرکت : شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت : شماره مجوز شورای انفورماتیک : شماره تلفن : شماره تلفکس :
 1. موضوع قرارداد :

پشتیبانی ، رفع خطاهای احتمالی نرم افزار ، ایجاد تغییرات موردنیاز برای عملکرد درست و به روز رسانی نرم افزار ثبت الکترونیکی پرونده بیمار محصول شرکت

 1. چارچوب خدمات پشتیبانی :

خدمات پشتیبانی به معنی حفظ و نگهداری سیستمهای نرم افزاری نصب شده است ، به گونه ای که سیستم بر اساس آخرین دستورالعملهای کشوری در زمینه تعرفه ها ، کارانه و صورتحساب بیمه ها بدون وقفه به عملکرد صحیح خود ادامه دهد.

موارد پشتیبانی :

3-1 رفع اشکالات نرم افزاری :

3– 1 – 1 خطای برنامه نویسی مانند Run Time Error

3– 1 – 2  محاسبه غلط اطلاعات در برنامه و گزارشات

3– 1 – 3 ذخیره سازی و بازیابی غلط اطلاعات در برنامه که به خطای کاربر در هنگام درج اطلاعات مربوط نباشد

3– 1 – 4 عدم امکان ارائه گزارش درست در چارچوب برنامه ها به سازمانهای قانونی مانند سازمانهای طرف قرارداد، بیمه تامین اجتماعی مطابق با قوانین این سازمانها در زمان قراداد پشتیبانی نرم افزار .

3– 1 – 5 اشتباه در صورت حساب بیماران ، کارکرد پزشکان ، قبض صندوق درآمد واحدهای مختلف بیمارستان که بعلت خطای کاربری و یا عدم درج کامل اطلاعات نباشد.

3– 2 پشتیبانی سرورها :

3 – 2 – 1 سیستم عامل سرورها و نرم افزارهای جانبی

3 – 2 – 2 درصورت بروز اشکال مربوط به تنظیم سرورها به نحوی که روند کار سیستم با اشکال مواجه شود، کارشناسان شرکت با هماهنگی مسئول انفورماتیک کارفرما به بررسی اشکال پرداخته درصورتیکه اشکال مربوط به شبکه یا سخت افزار باشد مراتب به اطلاع نماینده انفورماتیکی بیمارستان خواهدرسید. در غیراینصورت کارشناس شرکت به محل اعزام می گردد.

تبصره 1 : دروهله اول بصورت راهنمایی تلفنی و سپس بصورت ریموت و درصورت عدم رفع مشکل ، کارشناس از سوی شرکت به محل اعزام می گردد .

. 3– 2 – 3 پشتیبانی از سرویس  REMOTE ACCESS

3– 2 – 4  . پشتیبانی از سرویس اتوماتیک BACKUP بر روی سرور اصلی و RESTORE نمودن اطلاعات در صورت بروز خرابی در SQLSEVER بر اساس آخرین نسخه پشتیبان موجود، وظیفه کپی نسخه پشتیبان بر روی

 CDبه عهده مسئول واحد انفورماتیک کارفرما میباشد.

3 – 3   به روز رسانی نرم افزار نصب شده بر اساس تغییرات صورت گرفته و با هماهنگی کارفرما

 1. اعمال تغییرات جدید موردنیاز کارفرما :

بیمارستان تغییرات جدید که در جهت ارتقای عملکرد سیستم نرم افزاری بوده را بصورت مکتوب به شورای فناوری اطلاعات دانشگاهارسال نموده و پس از بررسی و تنظیم نهایی تغییرات موردنظر به شرکت گزارش شده و شرکت موظف است ظرف یک هفته برنامه اجرایی مربوطه را با هزینه های مربوطه به این شورا اعلام نماید. پس از آماده شدن تغییرات درخواستی و اجرای موفق در یکی از بیمارستانها درتمام بیمارستانها ی دیگر نیز اعمال شده و هزینه ای دریافت نخواهد شد. شرکت موظف است تغییرات صورت پذیرفته بر اساس درخواست یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد را در تمام بیمارستانهای تحت پوشش خود اعمال نماید

 1. نحوه گزارش خطاهای احتمالی :

بیمارستان موظف است خطای پیش آمده را بصورت کامل و مکتوب به شرکت ارسال نماید و شرکت موظف میگردد بر اساس اولویت خطای گزارش شده به شرح زیر اقدام نماید:

اولویت اول : خطاهایی که کارکرد نرم افزار را دچار مشکل ساخته و زیانهای مالی به بیمارستان وارد میسازد. در کمتر از 12 ساعت برطرف شود.

اولویت دوم : خطاهایی که در تهیه گزارشات و صورتحسابها وجود دارد. حداکثر تا یک هفته

اولویت سوم : درخواست تغییرات جدید در راستای عملکرد مطلوب و ارتقای نرم افزار و بر اساس زمانبندی توافق شده اقدام گردد.

در سیستم یا نقص فنی برنامه

تبصره 1 – شرکت موظف است بطور 24 ساعته جوابگوی مواردی راکه به علت وجود Bugدر سیستم یا نقض فنی برنامه بوده بطوریکه Supervisor قادر به رفع آنها نباشد ، اقدام نماید.

تبصره 2 – شرکت موظف است هر سه ماه بر اساس الگوی پیوست ، اقدامات انجام یافته در بیمارستان را به شورای انفورماتیک دانشگاه گزارش نماید.

 1. مدت انجام قرارداد:

این قرارداد از تاریخ  لغایت                 و بمدت یکسال قابل اجرا میباشد.

 1. مبلغ قرارداد :

مبلغ این قرارداد ماهانه          ریال معادل          تومان است .

تبصره  : 1 شرکت موظف است ضمانت بانکی معتبر بر اساس قوانین جاری کشوری به بیمارستان ارائه نماید و یا کارفرما 10% مبلغ کل قرارداد سالیانه را به عنوان سپرده حسن انجام کار نگهداری و در پایان قرارداد پشتیبانی به مجری عودت نماید .

 1. روش پرداخت قرارداد:

مبلغ قرارداد هر ماه با ارائه گزارش مستند توسط شرکت مجری در زمینه عملکرد همان ماه که به تایید مسئول واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

 1. تعهدات کارفرما :

9– 1  کارفرما یک نفررا بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی نماید.

9– 2  کارفرما موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعداز محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید .

9– 3 کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد

9– 4 کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هرنوع پاسخگوئی به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذنماید .

 1.  تعهدات شرکت طرف قرارداد :

10,1.  شرکت طرف قرارداد یک نفر را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگوئی وایجاد هماهنگی لازم در انجام خدمات

موضوع قرارداد کتباٌ به کارفرما معرفی نماید

. 10,2  شرکت طرف قرارداد متعهد میگردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام

خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد .

.10,3  شرکت طرف قرارداد متعهد میگرددکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد

.10,4 شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزاً( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد .

. 10,5 هر گونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت 5روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.

. 10,6 در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان بعهده شرکت طرف قرارداد میباشد .

.10,7 شرکت متعهد میگرددآموزشهای تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار) بدهد .

.10,8  ضمانت حسن انجام رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل دستگاه

پاسخگوست .

. 10,9 شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .

. 10,10 هر گونه تصمیم گیری اساسی در تغییر وضعیت شرکت (مانند تصمیم بر تغییر نوع سرویس ارائه شده توسط شرکت مجری) می بایست حداقل شش ماه قبل از انجام تغییر به اطلاع کارفرما رسیده باشد .

 1. نظارت :

. 11,1مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه به عنوان نماینده شورای فناوری اطلاعات به عنوان ناظر برای حسن اجرای این

قرارداد انتخاب میشود.

. 11,2 این قرارداد با مجوز شورای فناوری اطلاعات معتبر خواهد بود.

11,3. در صورت بروز اختلاف بین دو طرف ، موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگان کارفرما ،طرف قرارداد و شورای فناوری

اطلاعات دانشگاه ، بررسی و تصمیم متناسب اتخاذ میگردد و تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

11,4  . ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی و بررسیهای موردی نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

 1. روش اصلاح قرارداد :

. 12,1 کارفرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلان به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد و با اخذ مجوز از شورای فناوری اطلاعات دانشگاه کاهش و یا افزایش دهد .

. 12,2 کارفرما می تواند در صورت ضرورت در حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قراردادضمیمه نماید و کلیه پیوستهای قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود

 1. شرایط عمومی قرارداد:

  .13,1 کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمبنه قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط دربرابر وزارت کار وامور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد.

.13,2  کارفرما حق هر گونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و … از خود سلب می نماید .

. 13,3درصورتیکه براساس مستندات عینی بسته به اهمیت نوع تعهد که به تایید واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد مشخص شود که شرکت طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصورداشته :

.13,3,1در مرحله اول اخطار کتبی از سوی کارفرما به مجری ارسال می گردد

در صورت عدم پاسخگویی مجری ظرف مدت 24 ساعت پس از ارسال اخطار به مجری به ترتیب زیر عمل خواهد شد

.13,3,2  در مرحله دوم 25 در صد از رقم مورد تعهد کارفرما بعنوان جریمه کسر می شود

.13,3,3 درمرحله سوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد تعهد کارفرما بعنوان جریمه کسر می شود.

.13,5,4  در مرحله چهارم معادل 50 ذزصذ مقدار ضمانتنامه بانکی از طرف شرکت جریمه پرداخت خواهد شد.

.13,6  در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت طرف قرارداد کارفرما می تواند به میزان درصدی از مبلغ قرارداد ازمحل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذخسارت نماید ومسئولیت هرگونه حوادث ناشی از کار بعهده پیمانکار( مجری )میباشد .

 1. شرایط اختصاصی قرارداد:

در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت ،کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه  پس از تایید مراجع ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد واخذخسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

 1. نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :

15 – 1 نشانی کارفرما :

نشانی :

تلفن :

نشانی پست الکترونیک :

15- 2 نشانی شرکت طرف قرارداد :

نشانی :

تلفن :

نشانی پست الکترونیک :

15- 3 نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قبلی طرفین میباشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی میشود . در صور ت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد .

 1. این قرارداد در 16 ماده ، 4 تبصره و 5 صفحه و در سه نسخه (کارفرما، مجری، شورای فناوری اطلاعات دانشگاه) تهیه گردید که هر کدام در حکم واحد می باشند و در تمام شرایط تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران است.
مهر وامضاء کارفرما : نام و نام خانوادگی: سمت :   امضاء و مهر کارفرمامهر و امضاء شرکت طرف قرارداد : نام و نام خانوادگی: سمت :   امضاء و مهر شرکت  
 
نماینده شورای فناوری اطلاعات دانشگاه : نام و نام خانوادگی : سمت :   مهر و امضا :تاییدیه دفتر امور حقوقی دانشگاه : این قرارداد مورد تائید اداره امور حقوقی دانشگاه میباشد . نام ونام خانوادگی : سمت :   مهر وامضاء  

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *