خانه » آموزش » زبان » زبان عربی

زبان عربی

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است به طور مثال اگر بگوییم: لِیَضْرِبْ علیٌّ (علی باید بزند) یعنی عمل زدن یک أمر(دستور) است که علی باید انجام دهد. فعل أمر هم مانند …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مرفوعی)

ضمایر متصل مرفوعی ضمایر غایب:ضمیر مفرد مذکر: ـــــ. (ضمیر متصل ندارد فقط منفصل دارد).ضمیر مثنی مذکر: الف مانند: عَلِمْا(دو مرد یاد گرفتند).ضمیر جمع مذکر: واو مانند: عَلِمْوا(چند مرد یاد گرفتند).ضمیر مفرد مونث: ـــــ. (ضمیر متصل ندارد فقط منفصل دارد).ضمیر مثنی …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل منصوبی)

ضمایر متصل منصوبی ضمایر غایب:ضمیر مفرد مذکر: هُمانند: ضَرَبْتَهُ(زدی او را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، هُ: مفعولضمیر مثنی مذکر: همامانند: ضَرَبْتَهُما(زدی آن دو را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، هُما: مفعولضمیر جمع مذکر: هُممانند: ضَرَبْتَهُم(زدی آنها را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مجروری)

ضمایر متصل مجروری ضمایر غایب:ضمیر مفرد مذکر: هُمانند: کلامُهُ(سخن او). کلام: مضاف، هُ: مضاف الیهضمیر مثنی مذکر: همامانند: کلامُهُما(سخن آن دو). کلام: مضاف، هُما: مضاف الیهضمیر جمع مذکر: هُممانند: کلامُهُم(سخن آن چند نفر). کلام: مضاف، هُم: مضاف الیهضمیر مفرد مونث: …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی (فعل ماضی)

نحوه ساختن افعال: در گذشته گفتیم در زبان عربی به زمان گذشته(ماضی) ، و به زمان حال یا آینده(مضارع) می گویند. فعل ماضی:فعل ماضی ، عملی در گذشته را به ما می فهماند به طور مثال اگر بگوییم: جاءَعلیٌّ (علی …

بیشتر بخوانید »

علم نحو در زبان عربی

علم نحو چیست؟علم نحو علمی است که ما با کمک آن می توانیم جایگاه کلمات و حالت های إعراب آخر آن (کلمات) را بشناسیم.فایده علم نحو چیست؟با یادگیری علم نحو از از اشتباه حرف زدن و یا نوشتن زبان عربی …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی ( کلام )

کلام چیست؟ از ترکیب چند کلمه( اسم،فعل،حرف) کلام بوجود می آید.نکته: کلام را جمله هم می نامند.سوال: فرق کلام با جمله چیست؟کلام باید معنای کاملی داشته باشد به اصطلاح یَصِّحُ السُّکوت (سکوت بر آن کلام صحیح باشد) مانند: جاءَ علی(علی …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی ( معرب و مبنی )

اعراب و بناءاعراب: اثری است که به سبب عامل بوجود می آید(اعراب آخر کلمه تغییر می کند) برای مثال:اعراب رفع فاعل به سبب فعل : کَتَبَ علیٌّ(علی نوشت) اعراب رفع علی به علت عمل فعل(کَتَبَ) است.اعراب نصب مفعول به سبب …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی ( عامل و معمول )

عامل و معمولکلمات یا عامل اند(عمل کننده) و یا معمول اند(مورد عمل قرار گرفته).نکته : ما گفتیم جمله یا فعلیه است و یا اسمیه هر کدام از این دو جمله رکنی(اصلی) دارند که باید شامل این رکن(اصل) باشند: رکن جمله …

بیشتر بخوانید »