خانه » آموزش » حقوقی

حقوقی

نمونه گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )

نمونه نامه اداری و رسمیموضوع : گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار ) گواهی سابقه کاریبدینوسیله گواهی می شود: آقای ………… فرزند …………. به شماره ملی ….. صادره از ………. و به شماره بیمه ……… از تاریخ ………. لغایت …

بیشتر بخوانید »

نمونه افراز ملک مشاع (دعوی غیر مالی)

تعریف: ملک مشاع: افراز مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و متقاضی افراز مستقیما به واحد ثبتی مربوط مراجعه می‌نماید ولیکن افراز دستور فروش ملک مشاع توسط دادگاه صورت می‌پذیرد بدین شرح که پس از تنظیم دادخواست و …

بیشتر بخوانید »

نمونه درخواست خلع ید (از شورای حل اختلاف)

خواهان:……………….خوانده:……………….وکیل یا نماینده قانونی:……………….تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید مقوم به…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونیدلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستریریاست محترم شورای حل اختلاف «نام شهرستان …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

تاریخ: شماره قرارداد: « بسمه تعالی » توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی این توافقنامه فیمابین شرکت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمایندگی ……………………. با سمت مدیرپژوهش،توسعه وفناوری که از این پس در این توافقنامه (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف و…………………………………………..به آدرس …

بیشتر بخوانید »

نمونه توافقنامه

تاریخ : ………. شماره : ………. توافقنامه نظر به درخواست مجمتع صنعتی …………… به مدیریت آقای …………… به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی …………… به نشانی تهران ……………… به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره ……………… مورخ …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تهیه نرم افزار

تهیه نرم‌افزار دانشگاه به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد اقتصادی شماره ……   به نمایندگی جناب آقای …. دانشگاه بعنوان کارفرما (خریدار) و شرکت …..به مدیریت به آدرس:……………….. که ازاین …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تمدید

تاریخ : ………. شماره : ………. تمدید قرارداد براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ …………………  قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد . مدت تمدید قرارداد این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تمدید نگهداری فضای سبز

تاریخ : ………. شماره : ………. تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای  …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تمدید استخدام پیمانی

تمدید قرارداد استخدام پیمانی 1- نام دستگاه :2- شماره ملی مستخدم :  1/2- شماره مستخدم :3- نام : خانم4- نام خانوادگی : 5- نام پدر :6- شماره شناسنامه :                     1/6- محل صدور :                                         شهرستان :    تبریز                     استان :7- محل تولد: 8- تاریخ …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تمدید اجاره کمپرسور

تاریخ : ………. شماره : ………. تمدید قرارداد اجاره کمپرسور نظر به اتمام قرارداد شماره 5982 مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

شماره : تاریخ: پیوست :     عنوان قرارداد :                                                       پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان مشخصات طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما: نام ونام خانوادگی نماینده سازمان : سمت نماینده : شماره تلفن :  نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام …

بیشتر بخوانید »

نمونه پرسش نامه و پیشنهاد بیمه

پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه کاری شماره ………………….. 1- موضوع قرارداد: چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش یا بخشهای مورد بیمه را مشخص فرمائید. 2- محل کار: کشور            استان                شهرستان                 شهر              روستا3- صاحبکار: نشانی:                                                                               تلفن:4- پیمانکار …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد بیمه نامه تمام خطر نصب

(شرکت سهامی بیمه ……………………….) بیمه نامه تمام خطر نصب با توجه به اینکه بیمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تکمیل پرسشنامه مربوط که به انضمام اظهارات کتبی دیگر بیمه گزار در رابطه با انجام این بیمه، جزء لاینفک بیمه …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

( شرکت سهامی بیمه ………………………….. ) بیمه تمام خطر مقاطعه کاران بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات(پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه…………… که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

قرارداد (بیع قطعی یک قطعه باغ) طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… …

بیشتر بخوانید »