خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسم  الله الرحمن الرحیم ‌«    قرارداد اجاره اماکن ورزشی » این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

تاریخ : ………. شماره : ………. قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به  به نمایندگی مهندس ……………. ( قائم مقام مدیرکارخانه ) واقع در تهران ……………… …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

                                                                                                            شماره :                                                                                                               تاریخ : با نام خدا قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  13  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار این قرارداد در تاریخ ——– فی مابین شرکت …………. ثبت شده بشماره………….. در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی …………………. به نشانی : ……………………………که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد طراحی وب سایت (نمونه 2)

بسمه تعالیقرارداد طراحی وب سایت الف – مشخصات طرفین قرارداد : نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه: نام مجری طرح :                                        شماره شناسنامه: ب- مشخصات سایت: بند 1 – مشخصات Host و Domain : نام domain : میزان فضای …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق

بنام خدا قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق این قرار داد بین شرکت …………. به ………………………………….  و با شماره تلفن ……………….. وبه نمایندگی  آقای …………………….. به سمت …………….. که در این قرار داد اختصاراً کارفرما نامیده میشود، از یک طرف …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد1-1- موجـر / موجـرین ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملی ………………………………………….. ساکن ……………………………………………………………………………………………………….. کد پستی …………………………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

تاریخ: شماره قرارداد: « بسمه تعالی » توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی این توافقنامه فیمابین شرکت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمایندگی ……………………. با سمت مدیرپژوهش،توسعه وفناوری که از این پس در این توافقنامه (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف و…………………………………………..به آدرس …

بیشتر بخوانید »

نمونه توافقنامه

تاریخ : ………. شماره : ………. توافقنامه نظر به درخواست مجمتع صنعتی …………… به مدیریت آقای …………… به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی …………… به نشانی تهران ……………… به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره ……………… مورخ …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تهیه نرم افزار

تهیه نرم‌افزار دانشگاه به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد اقتصادی شماره ……   به نمایندگی جناب آقای …. دانشگاه بعنوان کارفرما (خریدار) و شرکت …..به مدیریت به آدرس:……………….. که ازاین …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تمدید

تاریخ : ………. شماره : ………. تمدید قرارداد براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ …………………  قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد . مدت تمدید قرارداد این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تمدید نگهداری فضای سبز

تاریخ : ………. شماره : ………. تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای  …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تمدید استخدام پیمانی

تمدید قرارداد استخدام پیمانی 1- نام دستگاه :2- شماره ملی مستخدم :  1/2- شماره مستخدم :3- نام : خانم4- نام خانوادگی : 5- نام پدر :6- شماره شناسنامه :                     1/6- محل صدور :                                         شهرستان :    تبریز                     استان :7- محل تولد: 8- تاریخ …

بیشتر بخوانید »