فهرست

  رساله توضيح المسائل

  احكام تقليد

  احكام طهارت - آب مطلق و مضاف

  1ـ آب كُــرّ

  2ـ آب قليل

  3ـ آب جارى

  4 ـ آب باران

  5 ـ آب چاه

  احـكام آبـها

  احكام تَخَلّى - (بول و غائط كردن)

  اِسْتِبْراء

  مستحبات و مكروهات تخلّى

  نجـاسـات

  1 و2 ـ بول و غائط

  3 ـ مـنى

  4 ـ مردار

  5 ـ خــون

  6 و 7 ـ سگ و خوك

  8 ـ كـافـر

  9 ـ شـراب

  10 ـ فقّاع

  11 ـ عرق شتر نجاستخوار

  عرق جنب از حرام

  راه ثابت شدن نجاست

  راه نجس شدن چيزهاى پاك

  احكام نجاسات

  مُطَهِّرات

  1 ـ آب

  2ـ زمين

  3ـ آفتاب

  4ـ اِسْتِحاله

  5 ـ سركه شدن آب انگور

  6 ـ انتقال

  7 ـ اسـلام

  8ـ تَبَعيّت

  9ـ برطرف شدن عين نجاست

  10ـ اِسْتبْراء حيوان نجاستخوار

  11ـ غائب شدن مسلمان

  احكام ظرفها

  وضــو

  وضوى ارتماسى

  دعاهايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است

  شرايط وضو

  احـكام وضـو

  چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت

  چيزهايى كه وضو را باطل مى كند

  احكام وضوى جبيره

  غسلهاى واجب

  احكام جنابت

  چيزهايى كه بر جنب حرام است

  چيزهايى كه بر جنب مكروه است

  غسل جنابت

  غسل ارتماسى

  احكام غسل كردن

  استحاضه

  احكام استحاضه

  حيــض

  احكام حائض

  اقسام زنهاى حائض

  مسائل متفرقه حيض

  نـفـاس

  غسل مسّ ميّت

  احكام محتضر

  احكام بعد از مرگ

  احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت

  احكام غسل ميّت

  احكام كفن ميّت

  احكام حنوط

  احكام نماز ميّت

  دستور نماز ميّت

  مستحبّات نماز ميّت

  احـكام دفـن

  مستحبّات دفن

  نماز وحشت

  نبش قـبر

  غسلهاى مستحب

  تيـمّم

  موارد تيمّم

  چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است

  دستور تيمّم

  احكام تيمّم

  احـكام نـماز

  نمازهاى واجب

  نمازهاى واجب يوميّه

  احكام وقت نماز

  نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود

  نمازهاى مستحبّ

  وقت نافله هاى يوميّه

  نماز غفيله

  احكام قبله

  پوشانيدن بدن در نماز

  لباس نمازگزار

  مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

  چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است

  چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است

  مكان نمازگزار

  جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است

  جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است

  احكام مسجد

  اذان و اقامه

  ترجمه اذان و اقامه

  واجبات نماز

  نيّـت

  تكبيرة الاحرام

  قيام نماز

  قـرائـت

  ركـوع

  سجــود

  تشهّد

  سلام نماز

  ترتيب

  مُـوالات

  قنــوت

  ترجمه نماز

  تعقيب نماز

  صلوات بر پيغمبر

  مُبطِلات نماز

  چيزهايى كه در نماز مكروه است

  مواردى كه مى توان نماز واجب را شكست

  شكيّات نماز

  شكهاى مبطِل

  شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

  شكهاى صحيح

  نماز احتياط

  سجده سهو

  دستور سجده سهو

  قضاى سجده و تشهد فراموش شده

  كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز

  نماز مسافر

  مسائل متفرقه

  نماز قضا

  نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است

  نـماز جماعت

  شرايط امام جماعت

  احكام جماعت

  چيزهايى كه در نماز جماعت مستحب است

  نماز آيات

  دستور نماز آيات

  نماز جمعه

  شرايط نماز جمعه

  كيفيت نماز جمعه

  احكام نماز جمعه

  نماز عيد فطر و قربان

  اجير گرفتن براى نماز

  احكام روزه

  نـيّـت

  چيزهايى كه روزه را باطل مى كند

  احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى كند

  آنچه براى روزه دار مكروه است

  جاهايى كه قضا و كفّاره واجب است

  جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است

  احكام روزه قضا

  احكام روزه مسافر

  كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

  راه ثابت شدن اوّل ماه

  روزه هاى حرام و مكروه

  روزه هاى مستحبّ

  احكام خمس

  1 ـ منفعت كسب

  2 ـ معدن

  3 ـ گنـج

  4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

  5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد

  6 ـ غنيمت

  7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

  مصرف خمس

  احكام زكات

  شرايط واجب شدن زكات

  زكات گندم و جو و خرما و كشمش

  نصاب طلا

  نصاب نقره

  زكات شتر و گاو و گوسفند

  نصاب شتر

  نصاب گاو

  نصاب گوسفند

  مصرف زكات

  شرايط كسانى كه مستحق زكاتند

  نيّت زكات

  مسائل متفرّقه زكات

  زكات فطره

  مصرف زكات فطره

  مسائل متفرّقه زكات فطره

  احكام حـجّ

  امر به معروف و نهى از منكر

  شرايط امر به معروف و نهى از منكر

  مراتب امر به معروف و نهى از منكر

  مسائل دفاع

  احكام خريد و فروش

  معاملات مكروه

  معاملات حرام

  رباى معاوضى

  شرايط فروشنده و خريدار

  شرايط جنس و عوض آن

  صيغه خريد و فروش

  خريد و فروش ميوه ها

  نقد و نسيه

  معامله سَلَف

  احكام معامله سَلَف

  فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

  مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند

  مسائل متفرقه

  احكام شركت

  احكام صلح

  احكام اجاره

  شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

  شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند

  مسائل متفرّقه اجاره

  احكام جُعاله

  احكام مزارعه

  احكام مُساقات

  كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

  احكام وكالت

  احكام قـرض

  احكام حواله دادن

  احكام رَهـن

  احكام ضامن شدن

  احكام كفالت

  احكام وديعه (امانت)

  احكام مضاربه

  احكام عارِيَه

  احكام نكاح يا ازدواج

  احكام عقد

  دستور خواندن عقد دائم

  دستور خواندن عقد غير دائم

  شرايط عقد

  عيبهايى كه به واسطه آنها مى شود عقد را بهم زد

  عدّه اى از زنها كه ازدواج با آنها حرام است

  احكام عقد دائم

  مُتعه يا صيغه

  احكام نگاه كردن

  مسائل متفرقه زناشوئى

  احكام شير دادن

  شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است

  آداب شير دادن

  مسائل متفرقه شير دادن

  احكام طـلاق

  عِـدّه طـلاق

  عدّه زنى كه شوهرش مرده

  طلاق بائن و طلاق رِجْعِى

  احكام رجوع كردن

  طلاق خُلْع

  احكام متفرقه طلاق

  احكام غصب

  احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند

  احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات

  دستور سر بريدن حيوانات

  شرايط سر بريدن حيوان

  دستور كشتن شتر

  چيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است

  چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است

  احكام شكار كردن با اسلحه

  شكار كردن با سگ شكارى

  صيد مـاهـى

  صيد ملخ

  احكام خوردنيها وآشاميدنيها

  چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است

  چيزهايى كه در غذا خوردن مكروه است

  مستحبات آب آشاميدن

  مكروهات آب آشاميدن

  احكام نَذْر و عَهْد

  احكام قسم خوردن

  احكام وَقْف

  احكام وصيت

  احـكام ارث

  ارث دسته اوّل

  ارث دسته دوّم

  ارث دسته سوم

  ارث زن و شوهر

  مسائل متفرقه ارث