خانه » مهدویت » آخرالزمان و مردم در روایات

آخرالزمان و مردم در روایات

(عقد الدرر ص 39):

عن أبی سعید الخدری رحمه الله قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یقوم فی آخر الزمان رجل من عترتی، شاب حسن الوجه أقنى الأنف یملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً ویملک کذا وکذا سبع سنین).

بنقل از ابی سعید خدری رحمه الله گفت: حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: در آخر الزمان مردی از عترت علیهم السلام من قیام می کند که جوان وزیبارو وبینی او برآمده است زمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده وچنین وچنین تا هفت سال حکومت نماید.

(یوم الخلاص ص 170):

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (ولیبعثنَّ الله رجلاً من ولدی (فی آخر الزمان) یطالب بدمائنا ولیغیبنَّ عنهم تمییزاً لأهل الضلاله).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: والبته خدا برمی انگیزد مردی از فرزندان مرا (در آخر الزمان) که خونهای ما را طلب کند واز مردم غائب می گردد برای آنکه گمراهان تمییز داده شوند.

(عقد الدرر ص 35):

عن حذیفه بن الیمان رضی الله عنه عن رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فی قصَّه السفیانی وما یفعله من الفجور والقتل: فقال: (فعند ذلک ینادی منادٍ من السماء: یا أیّها الناس إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد قطع عنکم مدّه الجبّارین والمنافقین وأشیاعهم وولاّکم خیر أمّه محمّد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فالحقوا به بمکّه فإنَّه المهدی واسمه أحمد بن عبد الله).

بنقل از حذیفه بن یمان رضی الله عنه از رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم در داستان سفیانی وبدکاریها وکشتاری که می کند فرمود: در این هنگام منادی از آسمان فریاد برکشد: ای مردم همانا خدای عزَّ وجلَّ از شما مدت ستمگری جباران ومنافقان وپیروان آنها را برید وبهترین امت محمد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم را بر شما حاکم ساخت پس در مکه مشرفه به او ملحق شوید که مهدی علیه السلام او می باشد ونام او احمد بن عبد الله است.

(عقد الدرر ص 154):

ودَّع عمر ابن الخطّاب: البیت، ثمّ قال: والله ما أرانی أدع خزائن البیت وما فیه من السلاح والمال لم أقسّمه فی سبیل الله، فقال له علی بن أبی طالب: (امض فلست بصاحبه إنَّما صاحبه فتى شاب من قریش یقسّمه فی سبیل الله تعالى، فی آخر الزمان).

عمر ابن الخطاب بیت الله الحرام را وداع کرد وگفت: بخدا قسم نمی دانم خزانه های بیت الله وآنچه اسلحه ومال را که در آن است رها کنم ودر راه خدا تقسیم ننمایم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: از این بگذر که تو این کار نتوانی کرد همانا انجام دهنده ی این عمل جوانمردی از قریش باشد که در آخرالزمان در راه خدا آنرا تقسیم نماید.

(عقد الدرر ص 44؛ وأخرجه الحاکم فی مستدرکه):

عن أبی سعید الخدری رحمه الله قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (ینزل بأمّتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانهم. لم یسمع ببلاء أشدّ منه حتَّى تضیق علیهم الأرض الرحبه حتَّى تملأ الأرض جوراً وظلماً لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ إلیه من الظلم فیبعث الله عزَّ وجلَّ رجلاً من عترتی فیملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً یرضی عنه ساکن السماء وساکن الأرض لا تدَّخر الأرض من بدرها شیئاً إلاَّ أخرجته ولا السماء من قطرها شیئاً إلاَّ صبَّه الله علیهم مدراراً، یعیش فیهم سبع سنین أو ثمان أو تسع یتمنّى الأحیاء الأموات ممَّا صنع الله عزَّ وجلَّ بأهل الأرض من خیره).

بنقل از ابی سعید خدری رحمه الله گفت: رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: در آخر الزمان به امتم از سوی حاکم وسلطان آن چنان بلا وگرفتاری سختی برسد که گوشی آنرا نشنیده باشد وزمین با همه فراخی که دارد بر آنان تنگ گردد تا حدی که زمین پر از ظلم وجور شود ومؤمن پناهگاهی نیابد که بدان نیامد. پس خدای عزَّ وجلَّ مردی از عترت من برانگیزد که زمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده که ساکنان آسمان از او راضی شوند چنانکه ساکنان زمین راضی گردند. وزمین از بذرهای خود چیزی نگاه ندارد وهمه را بیرون می دهد وآسمان از باران خود چیزی دریغ نورزد جز آنکه خدا آنرا پیوسته بر مردم می ریزد، واو در میان مردم هفت یا هشت یا نه سال آنچنان حکومت کند که مردگان آرزوی زده شدن نمایند به خاطر خیر وبرکتی که خدا به مردم می رساند.

(یوم الخلاص ص 219):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (إنَّ أعظم الناس یقیناً، قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحقوا النبیّ وحجب عنهم الحجّه فآمنوا بسواد فی بیاض).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: همانا آن قوم یقینشان از همه مردم بزرگتر است که در آخر الزمان باشند پیغمبر صلَّى الله علیه وآله وسلَّم را ندیده وحجت خدا نیز از آنان مخفی مانده تنها به نوشته ها ایمان دارند.

(یوم الخلاص ص 241):

قال الصادق علیه السلام: (سیأتی علیکم زمان لا ینجو فیه من ذوی الدین إلاَّ من ظنّوا أنَّه أبله وصبر نفسه على أن یقال: إنَّه أبله لا عقل له).

امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی به شما رخ دهد که دیندار در آن زمان نجات نیابد مگر کسی که گمان کنند او ابله است وآن چنان صبر داشته باشد که گویند ابله وبی عقل است.

(منتخب الأثر ص 438؛ ویوم الخلاص ص 421):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا یأتی علیکم زمان إلاَّ الذی بعده شرّ منه).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: زمانی بر شما نمی رسد مگر آنکه روز بعدش بدتر از روز گذشته باشد.

(یوم الخلاص ص 421):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یأتی على الناس زمان همّهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودینهم دراهمهم ودنانیرهم أولئک شرّ الخلق لا خلاق لهم عند الله).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: زمانی به مردم برسد که همتمردم شکمشان باشد (برای شکم تلاش کنند) وشرافت مردم کالای آنها وزنان آنها قبله شان ودینشان درهم ودینارشان باشد اینگونه مردم بدترین خلقند ودر پیشگاه خدا بهره ونصیبی ندارند.

(یوم الخلاص ص 421):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (سیأتی على الناس زمان یخیّر فیه الرجل بین العجز والفجور فمن أدرک ذلک الزمان فلیختر العجز على الفجور).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: زمانی به مردم برسد که مرد مخیر گردد میان عجز وناتوانی ومیان بدکاری هر کس آن زمان را دریابد عجز وناتوانی را بر بدکاری برگزیند.

(یوم الخلاص ص 422):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لیأتینَّ على الناس زمان لا یبقى أحد إلاَّ أکل الربا فإن لم یأکله أصابه غباره).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: البته زمانی به مردم برسد که هیچکس باقی نماند جز آنکه رباخوار باشد واگر ربا نخورد گرد وغبار ربا خواری به وی رسد.

(یوم الخلاص ص 423):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (سیأتی على أمّتی زمان تخبث فیه سرائرهم وتحسن علانیتهم طمعاً فی الدنیا، لا یریدون ما عند الله عزَّ وجلَّ. یکون أمرهم ریاء لا یخلطه خوف (أی خوف من الله) یعمّهم الله بعقاب، فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجاب لهم).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: زمانی بر امتم برسد که باطنشان خبیث وناپاک وظاهرشان زیبا باشد واین صفت به طمع رسیدن به مال دنیا است آنچه در پیشگاه خدای عزَّ وجلَّ است نمی جویند کارشان از روی ریاء باشد وترسی از خدای ندارند در نتیجه عذاب خدا آنها را فراگیرد. وآنها مانند شخص غرق شده دعاء کنند ولی مستجاب نگردد.

(یوم الخلاص ص 423):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (إذا ظهرت الفاحشه کانت الرجفه وإذا جار الحکام قلَّ المطرود غدر بأهل الذمّه ظهر العدوّ).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: چون فاحشه وزشتکاری ظهور کند زلزله پدید آید وچون حاکمان ظلم کنند باران کم آید وچون به اهل ذمه (یهود ونصاری که در کشورهای اسلامی بسر می برند) خیانت شود دشمن پدیدار گردد.

(یوم الخلاص ص 423):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یصبح الرجل مؤمناً ویمسی کافراً ویمسی مؤمناً ویصبح کافراً یبیع أحدکم دینه بعرض من الدنیا قلیل).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: مرد صبح هنگام مؤمن وشب هنگام کافر می شود وشب هنگام مؤمن وصبح هنگام کافر می گردد. دین خود را به عوض متاع اندک دنیا فروشد.

(یوم الخلاص ص 424):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (إنَّ لقوم سیفتنون بأموالهم ویمنون بدینهم على ربّهم ویتمنّون رحمته ویأمنون سطوته ویستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبه والأهواء الساهیه، فیستحلّون الخمر بالنبیذ، والسحت بالهدیه والربا بالبیع).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: همانا مردم به مالهای خودشان آزمون می گردند وبا دین خود به پروردگارشان منت می گذارند وآرزوی رحمت او را دارند واز سطوت وغصب او ایمن می مانند وبا شبهات دروغ هوا وهوسهای باطل حرام خدا را حلال می شمارند به وسیله نبیند شراب را حلال می شمرند وبه وسیله هدیه حرام وبوسیله بیع ربا را حلال می دانند.

منبع : آثار الصادقین جلد 29 – آیت‌الله صادق احسانبخش (ره)


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

وظایف منتظران

 بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که فرمودید بحث راجع به ادب نسبت به ساحت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *