خانه » آیت الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی (ره)

آیت الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی (ره)

زندگی نامه امام خمینی (ره)

 • احکام تقلید
 • احکام طهارت
 • آب مطلق و مضاف
 • آب کر
 • آب قلیل
 • آب جارى
 • آب باران
 • آب چاه
 • احکام آبها
 • احکام تخلى (بول و غائط کردن)
 • استبراء
 • مستحبات و مکروهات تخلى
 • نجاسات
 • بول و غائط
 • منى
 • مردار
  -خون
  -سگ و خوک
 • کافر
  -شراب
 • فقاع
 • عرق جنب از حرام
 • عرق شتر نجاستخوار
 • راه ثابت‏شدن نجاست
 • راه نجس شدن چیزهاى پاک
 • احکام نجاسات
 • مطهرات
 • آب
 • زمین
 • آفتاب
 • استحاله
 • کم شدن دو سوم آب انگور
 • انتقال
 • اسلام
 • تبعیت
 • برطرف شدن عین نجاست
 • استبراء حیوان نجاستخوار
 • غایب شدن مسلمان
 • احکام ظرفها
 • وضو
 • وضوى ارتماسى
 • دعاهایى که موقع وضو گرفتن مستحب است
  -شرایط وضو
 • احکام وضو
 • چیزهایى که باید براى آنها وضو گرفت
 • چیزهایى که وضو را باطل مى‏کند
 • احکام وضوى جبیره
 • غسلهاى واجب
 • احکام جنابت
 • چیزهایى که بر جنب حرام است
 • چیزهایى که بر جنب مکروه است
 • غسل جنابت
 • غسل ترتیبى
 • غسل ارتماسى
 • احکام غسل کردن
 • استحاضه
 • احکام استحاضه
  -حیض
 • احکام حائض
 • اقسام زنهاى حائض
 • صاحب عادت وقتیه و عددیه
 • صاحب عادت وقتیه
 • صاحب عادت عددیه
 • مضطربه
 • مبتدئه
 • ناسیه
 • مسائل متفرقه حیض
 • نفاس
 • غس مس میت
 • احکام محتضر
 • احکام بعد از مرگ
 • احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت
 • احکام غسل میت
 • احکام کفن میت
 • احکام حنوط
 • احکام نماز میت
 • مستحبات نماز میت
 • احکام دفن
 • مستحبات دفن
 • نماز وحشت
 • نبش قبر
 • غسلهاى مستحب
 • تیمم
 • او از موارد تیمم
 • دوم از موارد تیمم
  -سوم از موارد تیمم
 • چهارم از موارد تیمم
 • پنجم از موارد تیمم
  -ششم از موارد تیمم
 • هفتم از موارد تیمم
  -چیزهایى‏که تیمم‏به آنها صحیح‏است
 • دستور تیمم
 • احکام تیمم
 • احکام نماز
 • نمازهاى واجب یومیه
 • وقت نماز ظهر و عصر
 • وقت نماز مغرب و عشاء
 • وقت نماز صبح
 • احکام وقت نماز
  -نمازهایى‏که‏بایدبه‏ترتیب‏خوانده‏شود
 • نمازهاى مستحب
 • وقت نافله‏هاى یومیه
 • نماز غفیله
 • احکام قبله
 • پوشانیدن بدن در نماز
 • لباس نمازگزار
  -شرط اول
  -شرط دوم
  -شرط سوم
  -شرط چهارم
  -شرط پنجم
  مواردى که لازم نیست بدن و لباس -نمازگزار پاک باشد
 • چیزهایى که در لباس نمازگزار مستحب است
 • چیزهایى که در لباس نمازگزار مکروه است
 • مکان نمازگزار
 • جاهایى که نماز خواندن در آنها مستحب است
 • جاهایى که نماز خواندن در آنها مکروه است
 • احکام مسجد
 • اذان و اقامه
 • ترجمه اذان و اقامه
 • واجبات نماز
 • نیت
 • تکبیره الاحرام
 • قیام (ایستادن)
 • قرائت
 • رکوع
  -سجود
 • چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است
 • مستحبات و مکروهات سجده
  -سجده واجب قرآن
 • تشهد
  -سلام نماز
 • ترتیب
 • موالات
 • قنوت
 • ترجمه نماز
 • ترجمه سوره حمد
 • ترجمه سوره قل هو الله احد
 • ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایى که بعد از آنهامستحب‏است
 • ترجمه قنوت
 • ترجمه تسبیحات اربعه
 • ترجمه تشهد و سلام
 • تعقیب نماز
 • صلوات بر پیغمبر
 • مبطلات نماز
 • چیزهایى که در نماز مکروه است
 • مواردى که مى‏شود نماز واجب را شکست
  -شکیات
  -شکهاى باطل
  -شکهایى که نباید به آنها اعتنا کرد
  -شک در چیزى که محل آن گذشته است
  -شک بعد از سلام
  -شک بعد از وقت
 • کثیر الشک(کسى که زیاد شک مى‏کند)
  -شک امام و ماموم
  -شک در نماز مستحبى
  -شکهاى صحیح
 • نماز احتیاط
  -سجده سهو
 • دستور سجده سهو
 • قضاى سجده و تشهد فراموش شده
 • کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز
 • نماز مسافر
 • مسائل متفرقه
 • نماز قضا
  -نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگتر واجب است
 • نماز جماعت
  -شرایط امام جماعت
  احکام جماعت
 • چیزهایى که در نماز جماعت مستحب است
 • چیزهایى که در نماز جماعت مکروه است
 • نماز آیات
 • دستور نماز آیات
 • نماز عید فطر و قربان
 • اجیر گرفتن براى نماز
 • احکام روزه
 • نیت
 • چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند
  -خوردن و آشامیدن
 • جماع
 • استمناء
 • دروغ بستن به خدا و پیغمبر
 • رساندن غبار غلیظ به حلق
 • فرو بردن سر در آب
 • باقى ماندن بر جنابت‏و حیض‏نفاس تا اذان صبح
 • اماله کردن
 • قى کردن
 • احکام چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند
 • آنچه براى روزه‏دار مکروه است
 • جاهایى که قضا و کفاره واجب است
 • کفاره روزه
 • جاهایى که فقط قضاى روزه واجب است
 • احکام روزه قضا
 • احکام روزه مسافر
 • کسانى که روزه بر آنها واجب نیست
 • راه ثابت‏شدن اول ماه
 • روزه‏هاى حرام و مکروه
 • روزه‏هاى مستحب
 • مواردى که مستحب است انسان از کارهایى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى نماید
 • احکام خمس
 • منفعت کسب
 • معدن
 • گنج
 • مال حلال مخلوط به حرام
  جواهرى که به واسطه فرو رفتن در -دریا به دست مى‏آید
 • غنیمت
 • زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد
 • مصرف خمس
 • احکام زکات
  -شرایط واجب شدن زکات
 • زکات گندم و جو و خرما و کشمش
 • نصاب طلا
 • نصاب نقره
 • زکات شتر و گاو و گوسفند
 • نصاب شتر
 • نصاب گاو
 • نصاب گوسفند
 • مصرف زکات
  -شرایط کسانى که مستحق زکاتند
 • نیت زکات
 • مسائل متفرقه زکات
 • زکات فطره
 • مصرف زکات فطره
 • مسائل متفرقه زکات فطره
 • احکام حج
 • احکام خریدو فروش
 • چیزهایى که در خرید و فروش مستحب است
 • معاملات مکروه
 • معاملات باطل
  -شرایط فروشنده و خریدار
  -شرایط جنس و عوض آن
 • صیغه خرید و فروش
  -خرید و فروش میوه‏ها
 • نقد و نسیه
 • معامله سلف
  -شرایط معامله سلف
 • احکام معامله سلف
 • فروش طلا و نقره به طلا و نقره
 • مواردى که انسان مى‏تواندمعامله را بهم بزند
 • مسائل متفرقه
 • احکام شرکت
 • احکام صلح
 • احکام اجاره
  -شرایط مالى که آن را اجاره مى‏دهند
  -شرایط استفاده‏اى که مال‏رابراى آن اجاره مى‏دهند
 • مسائل متفرقه اجاره
 • احکام مزارعه
 • احکام مساقات
 • کسانى نمى‏توانند در مال خود تصرف کنند
 • احکام وکالت
 • احکام قرض
 • احکام حواله دادن
 • احکام رهن
 • احکام ضامن شدن
 • احکام کفالت
 • احکام ودیعه (امانت)
 • احکام عاریه
 • احکام نکاح یا ازدواج و زناشویى
 • احکام عقد
 • دستور خواندن عقد دائم
 • دستور خواندن عقد غیر دائم
  -شرایط عقد
 • عیبهایى که بواسطه آنها مى‏شود عقد را بهم زد
 • عده‏اى اززنها که ازدواج‏با آنان حرام است
 • احکام عقد دائم
 • متعه یا صیغه
 • احکام نگاه کردن
 • مسائل متفرقه زناشویى
 • احکام شیر دادن
 • شرایط شیر دادنى که علت محرم شدن است
 • آداب شیر دادن
 • مسائل متفرقه شیر دادن
 • احکام طلاق
 • عده طلاق
 • عده زنى که شوهرش مرده
 • طلاق بائن و طلاق رجعى
 • احکام رجوع کردن
 • طلاق خلع
 • طلاق بارات
 • احکام متفرقه طلاق
 • احکام غصب
 • احکام مالى که انسان آن را پیدا مى‏کند
 • احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
 • دستور سر بریدن حیوانات
  -شرایط سر بریدن
 • دستور کشتن شتر
 • چیزهایى که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است
 • چیزهایى که در کشتن حیوانات مکروه است
 • احکام شکار با اسلحه
  -شکار کردن با سگ شکارى
 • صید ماهى
 • صید ملخ
 • احکام خوردنیها و آشامیدنیها
 • چیزهایى که موقع غذا خوردن مستحب است
 • چیزهایى که در غذا خوردن مکروه است
 • مستحبات آب آشامیدن
 • مکروهات آب آشامیدن
 • احکام نذر و عهد
 • احکام قسم خوردن
 • احکام وقف
 • احکام وصیت
 • احکام ارث
 • ارث دسته اول
 • ارث دسته دوم
 • ارث دسته سوم
 • ارث زن و شوهر
 • مسائل متفرقه ارث
 • ملحقات توضیح المسائل
 • امر به معروف و نهى از منکر
  -شرایط امر به معروف و نهى از منکر
 • مراتب امر به معروف و نهى از منکر
 • مسائل دفاع
 • بعضى از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
  -سفته
  -سرقفلى
 • معاملات بانکى
 • بیمه
 • بخت‏آزمایى
 • تلقیح
 • تشریح و پیوند
  -خاتمه