استبراء

73 – استبراء عمل مستحبى است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى دهند , براى آنکه اطمینان کنند بول در مجرى نمانده است .
و آن داراى اقسامى است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول , اگر مخرج غایط نجس شده , اول آن را تطهیر کنند , بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غایط تا بیخ آلت بکشند , و بعد انگشت شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.
74 – آبى که گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن با زن از انسان خارج مى شود و به آن ( مذى ) مى گویند پاک است , و نیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید و به آن ( وذى ) گفته مى شود , و آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن ( ودى ) مى گویند اگر بول به آن نرسیده باشد پاک است .
و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود , و شک کند که بول است یا یکى از این سه آب پاک مى باشد.
75 – اگر انسان شک کند که استبراء کرده یا نه و رطوبتى از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه , نجس مى باشد.
و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مى شود.
ولى اگر شک کند استبرایى که کرده درست بوده یا نه و رطوبتى از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه پاک مى باشد و وضو را هم باطل نمى کند.
76 – کسى که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتى از بول کردن او گذشته اطمینان کند بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببیند و شک کند که پاک است یا نه , آن رطوبت پاک مى باشد و وضو را هم باطل نمى کند.
77 – اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد , چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببیند که بداند یا بول است یا منى , واجب است احتیاطا غسل کند و وضو هم بگیرد.ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافى است .
78 – براى زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتى ببیند و شک کند که بول است یا نه پاک مى باشد , و وضو و غسل او را هم باطل نمى کند.

حتما ببینید

احکام روزه ( آیت الله سیستانی )

1/1558 – روزه آن است که انسان براى انجام خواست خداوند عالم از اذان صبح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *