خانه » رساله » استحاضه ( آیت الله سیستانی )

استحاضه ( آیت الله سیستانی )

1/397 – یکى از خونهایى که از زن خارج مى شود خون استحاضه است , و زن را در موقع دیدن خون استحاضه , مستحاضه مى گویند.
398 – خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون مى آید و غلیظ هم نیست , ولى ممکن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.
399 – استحاضه سه قسم است : قلیله و متوسطه و کثیره , استحاضه قلیله آن است که خون فقط روى پنبه اى را که زن با خود برمى دارد آلوده کند و در آن فرو نرود استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود , اگر چه در یک گوشه آن باشد , ولى از پنبه به دستمالى که معمولا زنها براى جلوگیرى از خون مى بندند نرسد , استحاضه کثیره آن , است که خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.

احکام استحاضه

400 – در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یک وضو بگیرد , و بنابر احتیاط مستحب پنبه را آب کشیده و یا عوض کند و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده باشد آب بکشد.
401 – در استحاضه متوسطه باید بنابر احتیاط لازم زن براى نمازهاى خود روزانه یک غسل نماید و نیز باید کارهاى استحاضه قلیله را که در مساله پیش گفته شد انجام دهد , بنابر این اگر استحاضه قبل از نماز صبح یا در همان آن حاصل شود باید براى نماز صبح غسل کند و اگر عمدا یا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نکند باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند , و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نکند , باید پیش از نماز مغرب و عشاء غسل نماید , چه آنکه خون بیاید یا قطع شده باشد.
402 – در استحاضه کثیره باید – بنابر احتیاط واجب – زن براى هر نماز پنبه و دستمال را عوض کند یا آب بکشد و لازم است یک غسل براى نماز صبح و یکى براى نماز ظهر و عصر و یکى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد , و اگر فاصله بیندازد باید براى نماز عصر دوباره غسل کند , و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد باید براى نماز عشا دوباره غسل نماید , اینها همه در صورتى است که خون پى در پى از پنبه به دستمال برسد , اما چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدرى فاصله باشد که زن بتواند در آن فاصله یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط لازم آن است که هرگاه خون از پنبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید , بنابر این اگر زن غسل کرد و نماز ظهر را مثلا خواند ولى قبل از نماز عصر یا در میان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسید باید براى نماز عصر نیز غسل نماید , ولى چنانچه فاصله به مقدارى باشد که زن بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند مثل این که بتواند نماز مغرب و عشا را نیز قبل از آن که خون دوباره به دستمال برسد بخواند ظاهر آن است که براى آن نمازها لازم نیست غسل دیگرى بکند , و در هر صورت اظهر این است که در استحاضه کثیره غسل از وضوء کفایت مى کند.
403 – اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید چنانچه زن براى آن خون , وضو یا غسل بجا نیاورده باشد , باید در موقع نماز وضو یا غسل بجا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد.
404 – مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و غسل کند باید بنابر احتیاط لازم غسل را اول بجا آورد و بعد وضو بگیرد , ولى در مستحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.
405 – اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند , و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود باید براى نماز مغرب و عشا غسل نماید.
406 – اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود و به این حال باقى بماند باید احکامى را که در مساله 402 گفته شد نسبت به نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رعایت نماید.
407 – در مستحاضه کثیره در صورتى که لازم است میان غسل و نماز فاصله اى واقع نشود – آن چنان که در مساله 402 گذشت – اگر انجام غسل پیش از داخل شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد آن غسل براى نماز فایده ندارد و باید مستحاضه براى نماز دوباره غسل نماید , و این حکم در مستحاضه متوسطه نیز جارى است .
408 – در مستحاضه قلیله و متوسطه زن براى هر نمازى – غیر از نماز یومیه که حکم آن گذشت – چه واجب باشد چه مستحب , باید وضو بگیرد , ولى اگر بخواهد نماز یومیه اى را که خوانده احتیاطا دوباره بخواند , یا بخواهد نمازى را که تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند , باید تمام کارهایى را که براى استحاضه گفته شد انجام دهد , اما براى خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده , اگر آنها را بعد از نماز فورا بجا آورد و همچنین براى سجده سهو در هر حال , لازم نیست کارهاى استحاضه را انجام دهد.
409 – زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد , فقط براى نماز اولى که مى خواند , باید کارهاى استحاضه را انجام دهد , و براى نمازهاى بعدى لازم نیست .
410 – اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است , موقعى که مى خواهد نماز بخواند باید بنابر احتیاط خود را وارسى کند مثلا مقدارى پنبه داخل فرج نماید , و کمى صبر کند , و بیرون آورد و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد , ولى اگر بداند تا وقتى که مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمى کند , پیش از داخل شدن وقت هم مى تواند خود را وارسى کند.
411 – زن مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را وارسى کند , مشغول نماز شود , چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثلا استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده , نماز او صحیح است , و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده مثل آنکه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده , نماز او باطل است .
412 – زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید , باید به آنچه مسلما وظیفه او است عمل کند , مثلا اگر نمى داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه باید کارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد , و اگر نمى داند متوسطه است یا کثیره , باید کارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد , ولى اگر بداند سابقا کدام یک از آن سه قسم بوده , باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.
413 – اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بیرون نیاید , وضو یا غسل را که زن داشته باطل نمى کند , و اگر بیرون بیاید هر چند کم باشد وضو و غسل راباطل مى کند.
414 – زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى کند و خون نبیند اگر چه بداند دوباره خون مى آید با وضویى که دارد مى تواند نماز بخواند.
415 – زن مستحاضه اگر بداند از وقتى که مشغول وضو یا غسل شده خونى از او بیرون نیامده و در داخل فرج هم نیست , مى تواند خواندن نماز را تا وقتى که مى داند پاک مى ماند تاخیر بیاندازد.
416 – اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کلى پاک مى شود , یا به اندازه خواندن نماز خون بند مى آید , باید بنابر احتیاط لازم صبر کند و نماز را در وقتى که پاک است بخواند.
417 – اگر بعد از وضو و غسل , خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تاخیر بیندازد , به مقدارى که وضو و غسل و نماز را بجا آورد به کلى پاک مى شود , باید بنابر احتیاط لازم نماز را تاخیر بیندازد و موقعى که به کلى پاک شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند.
و اگر موقعى که خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد , لازم نیست وضو و غسل را دوباره بجا آورد بلکه با وضو و غسلى که دارد مى تواند نماز بخواند.
418 – مستحاضه کثیره وقتى که به کلى از خون پاک شد اگر بداند از وقتى که براى نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده لازم نیست دوباره غسل نماید , و در غیر این صورت باید غسل نماید – هر چند کلیت این حکم بنابر احتیاط است – و اما در مستحاضه متوسطه لازم نیست براى آنکه از خون به کلى پاک شده غسل نماید.
419 – مستحاضه قلیله بعد از وضو , و مستحاضه متوسطه بعد از غسل و وضو , و مستحاضه کثیره بعد از غسل باید فورا مشغول نماز شوند , مگر در دو موردى که در مساله 403 و 415 به آنها اشاره شد , ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشکال ندارد و در نماز هم مى تواند کارهاى مستحب مثل قنوت و غیر آن را بجا آورد.
420 – زن مستحاضه اگر وظیفه اش این باشد که میان وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد ولى مطابق وظیفه اش رفتار نکند باید دوباره وضو گرفته یا غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود.
421 – اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمى شود , چنانچه براى او ضرر ندارد , باید بعد از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیرى نماید , و چنانچه کوتاهى کند و خون بیرون آید اگر نماز خوانده باید دوباره نماز بخواند بلکه احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند.
422 – اگر در موقع غسل خون قطع نشود , غسل صحیح است ولى اگر در بین غسل , استحاضه متوسطه کثیره شود , لازم است که غسل را از سر بگیرد.
423 – احتیاط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزى که روزه است , به مقدارى که مى تواند , از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند.
424 – بنابر مشهور روزه زن مستحاضه کثیره , در صورتى صحیح است که غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد بجا آورد , و نیز در روز غسلهایى را که براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد ولى بعید نیست که در صحت روزه اش غسل شرط نباشد همچنان که بنابر اقوى در مستحاضه متوسطه شرط نیست .
425 – اگر بعد از نماز عصر , مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه بدون اشکال و صحیح است .
426 – اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز , متوسطه یا کثیره شود باید کارهاى متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد , و اگر استحاضه متوسطه کثیره شود باید کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد , و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسلى کرده باشد فایده ندارد , و باید دوباره براى کثیره غسل کند.
427 – اگر در بین نماز , استحاضه متوسطه زن کثیره شود , باید نماز را بشکند , و براى استحاضه کثیره غسل کند , و کارهاى دیگر آن را انجام دهد , و همان نماز را بخواند , و بنابر احتیاط استحبابى قبل از غسل وضوء بگیرد و اگر براى غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تیمم کند , و اگر براى تیمم نیز وقت ندارد , بنابر احتیاط نماز را نشکند و به همان حال تمام کند , ولى لازم است در خارج وقت قضا نماید , و همچنین اگر در بین نماز استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود باید نماز را بشکند و براى استحاضه متوسطه یا کثیره کارهاى آن را انجام دهد.
428 – اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه , چنانچه بعد از نماز بفهمد به کلى قطع شده بوده , و وقت وسعت این را داشته باشد که در حال پاکى نماز را دوباره بخواند اگر مایوس از قطع شدن خون نبوده بنابر احتیاط لازم است بر حسب وظیفه اش وضو گرفته یا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد.
429 – اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود , باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را بجا آورد , مثلا اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود , باید براى نماز ظهر غسل کند , و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد , ولى اگر براى نماز ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد , باید براى نماز عصر غسل نماید , و اگر براى نماز عصر هم غسل نکند باید براى نماز مغرب غسل کند , و اگر براى آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد , باید براى نماز عشا غسل نماید.
430 – اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بیاید براى هر نماز باید یک غسل بجا آورد.
431 – اگر استحاضه کثیره قلیله شود , باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهاى بعدى عمل قلیله را انجام دهد , و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود , باید براى نماز اول , عمل متوسطه و براى نمازهاى بعدى عمل قلیله را بجا آورد.
432 – اگر مستحاضه یکى از کارهایى را که بر او واجب مى باشد ترک کند نمازش باطل است .
433 – مستحاضه قلیله یا متوسطه اگر بخواهد غیر از نماز کارى انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است مثلا بخواهد جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد باید وضو بگیرد و وضویى که براى نماز گرفته کافى نیست .
434 – مستحاضه اى که غسلهاى واجب خود را بجا آورده رفتن او در مسجد و توقف در آن و خواندن آیه اى که سجده واجب دارد و نزدیکى شوهر به او حلال است , اگر چه کارهاى دیگرى را که براى نماز انجام مى داد , مثل عوض کردن پنبه و دستمال , انجام نداده باشد , و بعید نیست که این کارها بدون غسل نیز جایز باشد اگر چه احتیاط در ترک است .
435 – اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز آیه اى را که سجده واجب دارد بخواند , یا مسجد برود , بنابر احتیاط مستحب باید غسل نماید , و هم چنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیکى کند.
436 – نماز آیات بر مستحاضه واجب است .
و باید براى نماز آیات همه کارهایى را که براى نماز یومیه گفته شد انجام دهد.
437 – هرگاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود , اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد بنابر احتیاط لازم نمى تواند هر دو را با یک غسل و وضو بخواند.
438 – اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند باید براى هر نماز کارهایى را که براى نماز ادا بر او واجب است بجا آورد و بنابر احتیاط نمى تواند براى نماز قضا به کارهایى که براى نماز ادا انجام داده اکتفا کند.
439 – اگر زن بداند خونى که از او خارج مى شود خون زخم نیست و مردد بین خون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد چنانچه شرعا حکم حیض و نفاس را نداشته باشد باید به دستور استحاضه عمل کند بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا خونهاى دیگر , چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد , بنابر احتیاط واجب باید کارهاى استحاضه را انجام دهد.


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

فتوای امام خامنه ای درباره روزه ماه رمضان در شرایط کرونا

پرسش و پاسخ به شرح زیر است: سؤال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *