خانه » مهدویت » انتظار فرج حضرت مهدی (عج)

انتظار فرج حضرت مهدی (عج)

(یوم الخلاص ص 220):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (انتظار الفرج عباده. أفضل أعمال أمّتی انتظار فرج الله عزَّ وجلَّ).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: انتظار فرج عبادت است برترین کارهای امتم انتظار فرج خدای عزَّ وجلَّ است.

(یوم الخلاص ص 178):

قال الهادی علیه السلام: (إذا غاب صاحبکم عن دار الظالمین، فتوقَّعوا الفرج).

حضرت امام هادی علیه السلام فرمود: وقتی که صاحب اختیار شما از دیار ستمگران غائب شود پس منتظر فرج باشید.

(یوم الخلاص ص 220):

عن أمیر المؤمنین علیه السلام: (أفضل العباده الصمت وانتظار الفرج).

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: برترین عبادت خاموشی وانتظار فرج است.

(منتخب الأثر ص 498؛ وبحار ج 52 ص 122):

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (انتظروا الفرج ولا تیأسوا من روح الله، فإنَّ أحبُّ الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ انتظار الفرج، الآخذ بأمرنا معنا غداً فی حظیره القدس، والمنتظر للفرج کالمتشحّط بدمه فی سبیل الله).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: منتظر فرج باشید واز آسایش خدا نومید نشوید زیرا محبوبترین کارها در پیشگاه خدای عزَّ وجلَّ انتظار فرج است گزیده ی فرمان ما در بهشت با ما خواهد بود وکسی که منتظر فرج باشد همانند کسی است که در راه خدا بخون خود بتپد.

(بحار ج 52 ص 144؛ ویوم الخلاص ص 227):

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (الزموا الأرض واصبروا على البلاء، ولا تحرّکوا بأیدیکم وسیوفکم فی هوى ألسنتکم، ولا تستعجلوا بما لم یعجّله الله لکم. فإنَّ من مات منکم على فراشه، وهو على معرفه حقّ ربّه وحقّ رسوله وأهل بیته، مات شهیداً ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوی من صالح عمله، وقامت النیّه مقام اصلاته بسیفه وإنَّ لکلّ شیء مدّه وأجلاً).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: ملازم زمین باشید (بر زمین بنشینید) وبر بلاء صبر کنید ودر هوا وخواهش زبان خود با دست وشمشیر خود به حرکت میائید وبدانچه خدا از شما شتاب نخواسته شتاب مکنید پس اگر کسی از شما در بستر خود بمیرد در حالی که حق پروردگار وحق رسول صلَّى الله علیه وآله وسلَّم وحق اهل بیت رسول صلَّى الله علیه وآله وسلَّم را بشناسد شهید مرده واجرش بر خدا خواهد بود واستحقاق ثواب وپاداش نیت کار شایسته خود را دارد ونیت او مقام کشیدن شمشیر در راه خدا را دارد وهمانا برای هر چیزی مدت وزمانی معین است.

(یوم الخلاص ص 232):

قال الإمام زین العابدین علیه السلام: (انتظار الفرج من أعظم العمل).

حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: انتظار فرج از بزرگترین عمل است.

(أصول الکافی غیر مترجم ج 1 ص 372؛ ویوم الخلاص ص 234):

قال الباقر علیه السلام: (ما ضرَّ من مات منتظراً لأمرنا إلاَّ یموت فی وسط فسطاط المهدی وعسکره).

حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: زیان ندید کسی که در حال انتظار امر ما بمیرد آنکه در وسط خیمه حضرت مهدی علیه السلام ولشکر او می میرد.

(یوم الخلاص ص 234؛ ومستدرک السفینه ج 10 ص 88):

عن الصادق علیه السلام: (اعلموا أنَّ المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: بدانید که برای کسی که انتظار این امر را دارد بمانند شخصی روزه دار ونمازگزار پاداش است.

(بحار ج 52 ص 126؛ ویوم الخلاص ص 235):

قال الباقر علیه السلام: (رحم الله عبداً حبس نفسه علینا، رحم الله عبداً أحیى أمرنا…)، فقال له واحد من أصحابه سمع ذلک: فإن متُّ قبل أن أدرک القائم؟ فقال: (القائل منکم: إن أدرکت القائم من آل محمّد نصرته، کالمقارع معه بسیفه والشهید معه، وله شهادتان).

امام باقر علیه السلام فرمود: خدای رحمت کناد بنده ای را که برای ما حبس نفس خود کند. خدای رحمت کناد بنده ای را که امر ما را زنده نگاه دارد. یکی از اصحاب به عرض حضرت رسانید: پس اگر پیش از اینکه ادراک حضرت قائم علیه السلام کنم؟ امام علیه السلام فرمود: گوینده شما: اگر قائم علیه السلام از آل محمد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم را ادراک کنم یاریش دهم مانند کسی باشد که در پیشگاه او شمشیر زند وبا او به شهادت رسد وبرای او پاداش دو شهادت باشد.

(منتخب الأثر ص 498؛ ویوم الخص ص 236):

قال الصادق علیه السلام: (من دین الأئمّه الورع والعفّه والصلاح، وانتظار الفرج بالصبر).

امام صادق علیه السلام فرمود: از دین امامان علیه السلام پارسائی پاکدامنی وشایستگی وبا صبر کردن به انتظار فرج بودن است.

(کمال الدین وتمام النعمه ص 15؛ ویوم الخلاص ص 238):

قال الصادق علیه السلام: (هیهات، هیهات. لا والله لا یکون ما تمدّون إلیه أعینکم حتَّى تغربلوا لا والله ما یکون ما تمدّون إلیه أعینکم حتَّى تمحّصوا. لا یکون ما تمدّون إلیه أعینکم حتَّى یشقی من یشقی ویسعد من یسعد).

امام صادق علیه السلام فرمود: هرگز هرگز به خدا قسم آنچه بدان چشم می دوزید واقع نمی شود تا آنکه غربال شوید. نه به خدا قسم آنچه بدان چشم می دوزید (انتظارش را می کشید) واقع نمی گردد تا آنکه آزمایش شوید.آنچه انتظارش را دارید واقع نمی گردد تا هر کسی که شقی وتبهکار است تبهکار شود وهر کسی سعید ونیکوکار است نیکوکار گردد.

(بحار ج 52 ص 101؛ ویوم الخلاص ص 238):

قال الصادق علیه السلام: (والله لتکسرن کسر الزجاج. وإنَّ الزجاج لیعاد فیعود کما کان. والله لتکسرنَّ کسر الفخار، وإنَّ الفخار لا یعود کما کان).

امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم همانند شیشه شکسته می شود وشیشه پس از شکسته شدن اصلاح می شود وبه حال خود برمی گردد به خدا قسم مانند کوزه شکسته می شوید وکوزه پس از شکسته شدن اصلاح پذیر نیست وبه حال اول برنمی گردد.

(بحار ج 52 ص 111؛ ویوم الخلاص ص 238):

قال الصادق علیه السلام: (لا بدَّ للناس أن یمحّصوا ویمیّزوا ویغربلوا. إنَّ هذا الأمر لا یأتیکم إلاَّ بعد إیاس. لا والله حتَّى یشقی من یشقی، ویسعد من یسعد).

امام صادق علیه السلام فرمود: مردم ناگزیر آزمون وغربال می شوند همانا این امر برای شما صورت پذیر نمی گردد مگر پس از نومیدی نه به خدا قسم تا آنکه تبهکار، تبهکار گردد وسعادتمند، سعادتمند شود.

(یوم الخلاص ص 238):

قال الصادق علیه السلام: (لا یثبت على إمامته إلاَّ من قوی یقینه وصحَّت معرفته).

امام صادق علیه السلام فرمود: بر امامت حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف ثابت نمی ماند مگر کسی که ایمانش قوی ومعرفتش صحیح باشد.

(الکافی ج 1 ص 371؛ ویوم الخلاص ص 239):

قال الصادق علیه السلام: (إعرف إمامک، فإنَّک إن عرفته لم یضرّک تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر ومن عرف إمامه، ثمّ مات قبل أن یرى هذا الأمر، کان له مثل أجر من قتل معه).

امام صادق علیه السلام فرمود: امام خود را بشناس زیرا وقتی که او را بشناسی زیانی به تو نمی رسد خواه این امر مقدم وخواه مؤخر باشد وکس که امام خود را بشناسد سپس بمیرد پیش از آنکه وقوع این امر را ببیند پاداش کسی را دارد که در پیشگاه امام علیه السلام کشته شده باشد.

(یوم الخلاص ص 239؛ ومستدرک السفینه ج 1 ص 88):

قال الصادق علیه السلام: (من مات منکم على هذا الأمر، منتظراً له، کان کمن کان فی فسطاط القائم، إنَّ المیّت منکم على هذا الأمر، بمنزله الضارب بسیفه فی سبیل الله المنتظر للثانی عشر کالشاهر سیفه بین یدی رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم یذبّ عنه).

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از شما بر انتظار این امر بمیرد مانند کسی باشد که در خیمه حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف جای دارد همانا آنکس که با ایمان به وقوع این امر بمیرد منزلت کسی دارد که در راه خدا شمشیر زده باشد وآنکس که انتظار امام دوازدهم را داشته باشد مانند کسی است که در پیشگاه حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم شمشیر کشیده واز حضرت دفاع کرده باشد.

(یوم الخلاص ص 245):

قال الصادق علیه السلام: (طوبى لشیعه قائمنا المنتظرین لظهور غیبته، والمطیعین له فی ظهوره أولئک أولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: خوشا بحال شیعیان قائم ما که انتظار ظهور او را در غیبتش دارند وفرمانبردار او در ظهورش باشند آنان اولیاء خدایند که هیچ ترس برای آنان نیست واندوهناک نیستند.

(یوم الخلاص ص 245):

قال الصادق علیه السلام: (إذا مات المنتظر وقام القائم بعده، کان له من الأجر مثل أجر من أدرکه فجدوا. وانتظروا. هنیئاً أیتها العصابه المرحومه…)، ثمّ قال عن المنتظرین أیضاً: (طوبى لمحبّی قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته، والمطیعین له فی ظهوره).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شخصی منتظر بمیرد وحضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف پس از او قیام فرماید برای وی پاداش کسی باشد که قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف را ادراک کرده، پس تلاش کنید ومنتظر باشید ای گروه رحمت شده این حالت بر شما گوارا باد سپس فرمود: کیانند منتظران خوشا حال دوستداران قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف که منتظر ظهور در غیبتش باشند ودر ظهورش اطاعتش کنند.

(بحار ج 52 ص 129؛ ویوم الخلاص ص 246):

قال الرضا علیه السلام: (ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. أمَا سمعتم قول الله تعالى: (وَارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ)، (فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ) فعلیکم بالصبر، فإنَّما یجیء الفرج بعد الیأس. وقد کان الذین قبلکم أصبر منکم).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: چقدر صبر وانتظار فرج خوب است. آیا فرموده خدای تعالى را نشنیده اید؟ (ونگهبانی کنید که من با شما نگهبانم)، (ومنتظر شوید که من با شما از منتظران باشم) بر شما باد صبر کردن همانا فرج پس از نومیدی می آید ومردمی پیش از شما بودند که از شما بیشتر داشتند.

(یوم الخلاص ص 248):

قال الجواد علیه السلام: (أفضل أعمال شیعتنا انتظار الفرج. من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظار).

حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: برترین کارهای شیعیان ما انتظار فرج است هر کس این امر را بشناسد خدا به سبب انتظارش گشایش می دهد.

(یوم الخلاص ص 249):

قال العسکری علیه السلام: (لا تزال شیعتنا فی حزن حتَّى یظهر ولدی الذی بشَّر به النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم).

حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: همیشه شیعیان ما در اندوهند تا اینکه فرزندم که حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم مژده ی ظهورش را فرموده ظاهر گردد.

(منتخب الأثر ص 470؛ ویوم الخلاص ص 341):

قال الصادق علیه السلام فی قوله تعالى: (وَیَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ * قُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لا یَنْفَعُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِیمانُهُمْ وَلا هُمْ یُنْظَرُونَ * فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) (السجده آیه 28 و29): (یوم الفتح یوم تفتح الدنیا على القائم علیه السلام ولا ینفع أحداً تقرّب بالإیمان لم یکن قبل ذلک مؤمناً بإمامته ومنتظراً لخروجه فذاک الذی ینفعه إیمانه، ویعظم الله عزَّ وجلَّ عنده قدره وشأنه وهو أجر الموالین لأهل البیت).

حضرت امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه کریمه: (ومی گویند این فتح در چه وقتی خوادهد بود اگر راست گو هستند. بگو ای رسول صلَّى الله علیه وآله وسلَّم در روز فتح ایمان کافران سودی به حال آنها ندارد وبه آنها مهلت داده نمی شود. پس از آنها رو گردان باش ومنتظر باش که آنها نیز منتظرند) فرمود: روز فتح روزی است که دنیا برای قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف گشوده می شود وهیچکس را که بوسیله ایمان تقرب جسته در حالی که قبلا ایمان به امامتش نداشته ومنتظر خروجش نبوده پس این است آنکس که ایمانش سود می دهد وخدای عزَّ وجلَّ قدر ومنزلتش وشأنش را بزرگ می کند وآن پاداش دوستداران اهل بیت علیهم السلام است.

(یوم الخلاص ص 507):

قال الهادی علیه السلام: (هم ینتظرون الفرج إذا أظهر الماء على وجه الأرض).

حضرت امام هادی علیه السلام فرمود: آنان انتظار فرج می برند هنگامی که آب بر روی زمین ظاهر شود.

(المیزان ج 10 ص 394):

عن محمّد بن الفضیل عن الرضا علیه السلام: قال سألته عن انتظار الفرج فقال: (أوَلیس تعلم أنَّ انتظار الفرج من الفرج).

به نقل از محمد بن فضیل گفت از حضرت امام رضا علیه السلام درباره ی انتظار فرج پرسیدم فرمود: آیا نمی دانی که انتظار فرج، فرج است.

(إثبات الهداه ج 3 ص 537):

عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام أنَّه قال ذات یوم: (ألا اُخبر کم بما لا یقبل الله من العباد عملاً إلاَّ به؟)، فقلت: بلى، قال: (شهاده أن لا إله إلاَّ الله…) إلى أن قال: (والانتظار للقائم علیه السلام)، ثمّ قال: (إنَّ لنا دوله یحیی (یجئی خ ل) الله بها إذا شاء)، وقال: (من سرَّه أن یکون من أصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام القائم بعد کان له من الأجر مثل أجر من أدرکه).

به نقل از ابی بصیر رحمه الله از امام صادق علیه السلام که روزی فرمود: آیا به شما خبر بدهم به چیزی که خدا پاسخ عملی را قبول نفرماید مگر بدان چیزی؟ عرض کردم: آری فرمود: شهادت به وحدانیت خدا تا آنجا که فرمود… وانتظار خروج قائم علیه السلام سپس فرمود: برای دولتی باشد که خدا بوسیله آن حیات می بخشد وفرمود: هر کس دوست دارد که از اصحاب قائم علیه السلام باشد پس به انتظار بماند وپارسایی واخلاق نیک پیشه سازد واگر بمیرد وحضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف پس از مرگش قیام فرماید برای او اجر وپاداش کسی باشد که آنحضرت را ادراک نموده.

(بحار ج 52 ص 110):

عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السلام أنَّه سمعه یقول: (لا تزالون تنتظرون حتَّى تکونوا کالمعز المهوله التی لا یبالی الجازر أین یضع یده منها، لیس لکم شرف تشرفونه، ولا سند تسندون إلیه أمورکم).

به نقل از ابی جارود از حضرت امام باقر علیه السلام شنید که می فرمود: همیشه منتظر می مانید تا مانند گوسفند یا بز ترسو باشید که قصاب پاک نکنده در کدام عضوش دست گذارد وشما را شرافتی که به آن مشرف شوید نیست وتکیه گاهی نباشد تا بدان امور خود را اسناد دهید.

(أصول الکافی ج 1 ص 369؛ وبحار ج 52 ص 118):

روی عن جابر الجعفی قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: متى یکون فرجکم؟ فقال: (هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتَّى تغربلوا ثمّ تغربلوا ثمّ تغربلوا _ یقولها ثلاثاً _ حتَّى یذهب الکدر ویبقی الصفو).

از جابر جعفر روایت شده گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم فرج شما چه وقت خواهد بود؟ فرمود: هرگز هرگز فرج ما صورت پذیر نخواهد بود تا غربال شوید _ واین نکته را سه بار فرمود _ تا کدورت وتیرگی برود وصفا، باقی ماند.

(أصول الکافی ج 1ص 369؛ وبحار ج 52 ص 118):

عن أبی عبد الله صلوات الله علیه قال: ذکرنا عنده ملوک بنی فلان، فقال: (إنَّما هلک الناس من استعجالهم لهذا الأمر إنَّ الله لا یعجل لعجله العباد، إنَّ لهذا الأمر غایه ینتمی إلیها، فلو قد بلغوها لم یستقدموا ساعه ولم یستأخروا).

راوی گوید: در محضر حضرت امام صادق علیه السلام از پادشاهان فلان طائفه مذاکره می کردم حضرت فرمود: مردم به خاطر شتابی که به این امر داشتند به هلاکت رسیدند همانا خدا برای شتاب بندگان عجله وشتاب نفرماید همانا این امر پایانی دارد وچون به آن رسند نه ساعتی به پیش خواهد افتاد ونه به عقب.

(بحار ج 52 ص 122):

عن علی علیه السلام قال: قال رسول الله  صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (من رضی عن الله بالقلیل من الرزق رضی الله عنه بالقلیل من العمل، وانتظار الفرج عباده).

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: هرکس از خدا به روزی اندک خشنود باشد خدا از او به عمل اندک راضی گردد وانتظار فرج عبادت است.

(بحار ج 52 ص 122):

عن علی بن الحسین علیه السلام قال: (تمتدُّ الغیبه بولیّ الله الثانی عشر من أوصیاء رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم والأئمّه بعده، یا أبا خالد إنَّ أهل زمان غیبته، القائلون بإمامته، المنتظرون لظهوره أفضل أهل کلّ زمان، لأنَّ الله تعالى ذکره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده، وجعلهم فی ذلک الزمان بمنزله المجاهدین بین یدی رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم بالسیف أولئک المخلصون حقّاً، وشیعتنا صدقاً والدعاه إلى دین الله سرّاً وجهراً)، وقال: (انتظار الفرج من أعظم الفرج).

حضرت امام سجاد علی بن الحسین علیه السلام فرمود: غیبت به ولی خدا دوازدهمین وصی رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم وامامان علیه السلام پس از آن حضرت امتداد می یابد ای ابو خالد همان مردم زمان غیبتش که اعتقاد به امامتش دارند ومنتظر ظهورش می باشند برترین مردم هر زمانی هستند زیرا خدای تعالى عقل ومعرفت وفهمی آنچنان به آنان عطاء فرموده که غیبت مهدی عجل الله تعالى فرجه الشریف در نزد آنان منزلت مشاهده ودیدار دارد وآنانرا در آن زمان منزلت مجاهدان با شمشیر در پیشگاه رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم می بخشد وآنان حقا مخلصانند واز روی صدق وراستی شیعیان ما دعوت کنندگان به سوی دین خدا آشکار ونهان می باشند، وفرمود: انتظار فرج از بزرگترین فرج وگشایش است.

(بحار ج 52 ص 123):

عن جابر قال: دخلنا على أبی جعفر محمّد بن علی علیه السلام ونحن جماعه بعد ما قضینا نسکنا فودَّعناه وقلنا له: أوصنا یا بن رسول الله فقال: (لیعن قویّکم ضعیفکم، ولیعطف غنیّکم على فقیرکم، ولینصح الرجل أخاه کنصحه لنفسه، واکتما أسرارنا، ولا تحملوا الناس على أعناقنا. وانظروا أمرنا وما جاءکم عنّا، فإن وجدتموه فی القرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده، وردّوه إلینا حتَّى نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا، فإذا کنتم کما أوصیناکم ولم تعدوا إلى غیره فمات منکم قبل أن یخرج قائمنا کان شهیداً، ومن أدرک قائمنا فقتل معه، کان له أجر شهیدین ومن قتل بین یدیه عدوّاً لنا کان له أجر عشرین شهیداً).

به نقل از جابر گفت: ما گروهی که اعمال حج را انجام داده بودیم به خدمت حضرت امام باقر علیه السلام رسیدیم چون وداعش نمودیم عرض کردیم: یا بن رسول الله ما را وصیت کن، فرمود: باید نیرومند شما به ضعیفانشان کمک دهد وثروتمند بر تهیدست عطوفت ورزد وباید مرد خیرخواه برادر دینی خویش باشد آنچنانکه برای خود خیر خواهد واسرار ورازهای ما را پنهان کنید ومردم را بر گردن ما تحمیل ننماید وبه فرمان ما آنچه از ما به شما می رسد نظر کنید. اگر با قرآن کریم موافق بود آن را بگیرید وبه کار ببندید واگر مخالف با قرآن شریف یافتید آن را رد کنید واگر امری بر شما مشتبه باشد در کنارش توقف کنید وآن را رد کنید بسوی ما بدانگونه که برای شما شرح داده شده شرح دادیم وچون ترتیبی که به شما وصیت کرده ایم باقی باشید واز آن تجاوز ننمائید وکسی از شما پیش از خروج قائم ما بمیرد شهید خواهد بشمار آمد وهر کس ادراک حضور قائم ما کند ودر خدمت او کشته شود پاداش دو شهید دارد وهر کس در پیشگاه او دشمن را بکشد بیست شهید را خواهد داشت.

(یوم الخلاص ص 226):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم معاشر الناس: (أبشروا بالفرج، فإنَّ وعد الله لا یخلف، وقضاءه لا یرد، وهو الحکیم الخبیر، وإنَّ فتح الله قریب).

رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم  فرمود مردم بشارت داده شدید به فرج همانا وعده خداوند خلاف نیست وقضایش رد نمی شود واو دانای آگاه است وهمان فتح وپیروزی نزدیک است.

(بحار ج 52 ص 123):

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (انتظروا الفرج ولا تیأسوا من روح الله، فإنَّ أحبّ الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ انتظار الفرج).

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: انتظار فرج داشته باشید ومأیوس ونومید از لطف ورحمت خدا نگردید زیرا بهترین کارها در پیشگاه خدای عزَّ وجلَّ انتظار فرج است.

(بحار ج 52 ص 124):

عن یحیى بن أبی القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن محمّد علیه السلام قول الله عزَّ وجلَّ: (الم * ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) فقال: (المتّقون شیعه علی علیه السلام، والغیب فهو الحجّه الغائب وشاهد ذلک قول الله عزَّ وجلَّ: (الْمُنْتَظِرِینَ) فأخبر عزَّ وجلَّ أنَّ الآیه هی الغیب والغیب هو الحجّه وتصدیق ذلک قول الله عزَّ وجلَّ: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَهً) یعنی حجّه).

به نقل از یحیی بن ابی القاسم گفت: از حضرت امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه کریمه: (الم این کتاب شکی در آن نیست در آن هدایت از برای متقیان است آنانکه ایمان به غیب دارند) پرسیدم، فرمود: متقیان شیعیان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می باشند وغیبت همان حجت غائب است وشاهد این بیان آیه ی شریفه: (می گویند چر ا بر او آیتی از پروردگارش فرود نمی آید پس بگو ای رسول صلَّى الله علیه وآله وسلَّم همانا غیب خاص خدا است پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم) خدای عزَّ وجلَّ خبرداده که آیت همان غیب وغیب همان حجت باشد وتصدیق این سخن را آیه مبارکه: (وقرار دادیم فرزند مریم ومادرش را آیت) یعنی حجت، می کند.

(مستدرک سفینه البحار ج 1 ص 88):

فی حدیث عن مولانا الجواد علیه السلام قال: (أفضل أعمال شیعتنا انتظار الفرج).

در ضمن حدیث از حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج می باشد.

(بحار ج 52 ص 125):

عن علاء بن سیابه قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: (من مات منکم على هذا الأمر منتظراً له کان کمن کان فی فسطاط القائم عجَّل الله تعالى فرجه الشریف).

به نقل از علاء بن سیابه گفت: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: کسیکه از شما بمیرد ودر حالی که منتظر این امر باشد مانند کسی خواهد بود که در خیمه قائم علیه السلام بسر برده.

(بحار ج 52 ص 126):

عن عبد الحمید الواسطی قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أصلحک الله لقد ترکنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتَّى أوشک الرجل منّا یسأل فی یدیه، فقال: (یا عبد الحمید أترى من حبس نفسه على الله لا یجعل الله له مخرجاً، بلى والله لیجعلنَّ الله له مخرجاً، رحم الله عبداً حبس نفسه علینا، رحم الله عبداً أحیا أمرنا)، قال: قلت: فإن متُّ قبل أن أدرک القائم، فقال: (القائل منکم: إن أدرکت القائم من آل محمّد نصرته کالمقارع معه بسیفه، والشهید معه له شهادتان).

به نقل از عبد الحمید واسطی گفت: به حضرت امام باقر علیه السلام عرض کردم: خدای اصلاح کار شما را فرماید به خدا قسم ما بازارهای خود را به خاطر انتظار این امر وانهادیم تا آنجا که نزدیک شده برخی از ما به گدایی افتد. فرمود: ای عبد الحمید آیا دیده ای که کسی در راه خدا خود را دچار زحمتی کند وخدا برای او راه فرج وگشایش نگشاید؟ آری به خدا قسم البته خدا برایش راه گشایش باز می کند خدای رحمت کناد بنده ای را که در راه ما خود را برنج در افکند خدای رحمت کناد بنده ای را که امر ما را زنده کند. گفت: عرض کردم: پس اگر پیش از آنکه قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف را ادراک کنم بمیرم فرمود: گوینده ی شما اگر بگوید: اگر ادراک قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشریف نمایم او را کمک می دهم مانند کسی که با شمشیر خود در پیشگاه او رزم کرد، وبرای شهید در حضور او پاداش دو شهید دارد.

(بحار ج 52 ص 126):

عن الفیض بن المختار قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: (من مات منکم وهو منتظراً لهذا الأمر کمن هو مع القائم فی فسطاطه)، قال: ثمّ مکث هنیئه ثمّ قال: (لا بل کمن قارع معه بسیفه)، ثمّ قال: (لا والله إلاَّ کمن استشهد مع رسول الله).

به نقل از فیض بن مختار گفت: از حضرت امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس از شما که منتظر این امر باشد بمیرد همانند کسی است که با حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف در خیمه اش مانده. سپس اندکی درنگ کرد وآنگاه فرمود: نه بلکه همچون کسی است که با شمشیر خود در خدمتش جهاد کرده پس از آن فرمود: نه به خدا قسم مانند کسی است که در رکاب حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم بفیض شهادت رسیده باشد.

(مستدرک سفینه البحار ج 1 ص 89):

فی کتاب مولانا العسکری علیه السلام إلى علی بن بابویه: (وعلیک بالصبر وانتظار الفرج فإنَّ النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم قال: أفضل أعمال أمّتی انتظار الفرج).

در نامه ی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به علی بن بابویه رحمه الله است: بر تو باد که صبر وانتظار فرج داشته باشی زیرا رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: برترین کارهای امت من انتظار فرج است.

(بحار ج 52 ص 141):

عن زراره قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: (إعرف إمامک فإنَّک إذا عرفته لم یضرّک تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر).

به نقل از زراره گفت: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: امام خود را بشناس که چون او را شناختی مقدم ومؤخر بودن این امر به تو زیانی نرساند.

(بحار ج 52 ص 42):

عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزَّ وجلَّ: (یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ)، فقال: (یا فضیل اعرف إمامک فإنَّک إذا عرفت إمامک لم یضرّک تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر، ومن عرف إمامه ثمّ مات قبل أن یقوم صاحب هذا الأمر، کان بمنزله من کان قاعداً فی عسکره لا بل بمنزله من کان قاعداً تحت لوائه).

به نقل از فضیل بن یسار رحمه الله گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر این آیه شریفه را: (در روزی که می خوانیم هر قومی را بوسیله امامشان) پرسیدم فرمود: ای فضیل امام خود را بشناس که چون او را شناختی مقدم یا مؤخر بودن این امر به تو ضرری نمی رساند وهر کس که امام خود را بشناسد وبمیرد پیش از اینکه صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشریف قیام فرماید منزلت کسی را دارد که در لشکر او نشسته نه بلکه بمنزله کسی باشد در زیر پرچم او نشسته باشد.

(أصول الکافی ج 1 ص 371؛ وبحار ج 52 ص 142):

عن أبی بصیر رحمه الله قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: جُعلت فداک متى الفرج؟ فقال: (یا با بصیر أنت ممَّن یرید الدنیا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظاره).

به نقل از ابی بصیر رحمه الله گفت: به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم فرج چه وقتی واقع می شود؟ فرمود: ای ابو بصیر تو از کسانی که دنیا می خواهند هستی؟ کسی که این امر را بداند به سبب انتظارش در فرج است.

(بحار ج 52 ص 145):

عن یحیى ابن العلاء، عن أبی جعفر علیه السلام قال: (کلّ مؤمن شهید وإن مات على فراشه فهو شهید، وهو کمن مات فی عسکر القائم علیه السلام)، ثمّ قال: (أیحبس نفسه على الله ثمّ لا یدخل الجنّه).

به نقل از یحیى بن علاء از حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: هر مؤمنی شهید است واگر چه در بستر خود بمیرد شهید است واو مانند کسی باشد که در لشکر حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف حضور دارد سپس فرمود: آیا در راه خدا حبس نفس کند (خویشتن دار باشد) سپس داخل بهشت نمی شود.

(بحار ج 52 ص 145):

عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام أنَّه قال: یأتی على الناس زمان یغیب عنهم إمامهم، فیا طوبى للثابتین على أمرنا فی ذلک الزمان، إنَّ أدنى ما یکون لهم من الثواب أن ینادیهم الباری عزَّ وجلَّ: عبادی آمنتم بسرّی وصدَّقتم بغیبی، فأبشروا بحسن الثواب منّی، فأنتم عبادی وإمائی حقّاً، منکم أتقبَّل وعنکم أعفو، ولکم أغفر، وبکم أسقی عبادی الغیث، وأدفع عنهم البلاء، ولولاکم لأنزلت علیهم عذابی)، قال جابر: فقلت: یا بن رسول الله فما أفضل ما یستعمله المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال: (حفظ اللسان ولزوم البیت).

به نقل از جابر از حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی بر مردم رخ نماید که امام علیه السلام آنان از ایشان غائب گردد ای خوشا حال ثابت قدمان در امر ما در آن زمان همانا نزدیکترین ثوابی که دارند پروردگار عزَّ وجلَّ به ایشان نداء فرماید: ای بندگان من ایمان به سر از من آوردید وبه غیب من تصدیق نمودید پس شما را بشارت باد به ثواب خوب از من شما بندگان وکنیزان من هستید حقا. از شما می پذیرم واز شما عفو می کنم وشما را می آمرزم وبوسیله شما به بندگانم باران مبذول وبلاء از آنان دفع می کنم واگر شما نبودید عذابم را بر آنها نازل می کردم. جابر گوید: عرض کردم: یا بن رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم چه چیزی برتری دارد که مؤمن در آن زمان بکار گیرد؟ فرمود: نگهداشتن زبان ودر خانه نشستن.

(بحار ج 52 ص 145):

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (أقرب ما یکون العباد إلى الله عزَّ وجلَّ وأرضى ما یکون عنهم إذا افتقدوا حجّه الله، فلم یظهر لهم، ولم یعلموا بمکانه، وهم فی ذلک یعلمون أنَّه لم تبطل حجّه الله، فعندها فتوقَّعوا الفرج کلّ صباح ومساء، فإنَّ أشدّ ما یکون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجَّته، فلم یظهر لهم، وقد علم أنَّ أولیاءه لا یرتابون ولو علم أنَّهم یرتابون لما غیّب حجَّته طرفه عین، ولا یکون ذلک إلاَّ على رأس شرار الناس).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: چیزی که بندگان را به خدای عزَّ وجلَّ نزدیکتر سازد وخدا را راضی تر نماید هنگامی که مردم حجت خدا را نیابند وبرای ایشان ظاهر نگرد وجایش را ندانند وآنان با این حال می دانند که حجت خدا باطل نگردیده پس در این وقت هر صبح وشام توقع وانتظار فرج داشته باشد زیرا شدیدترین غضب خدا بر دشمنانش وقتی باشد که حجت او را نیابند وبر آنها ظاهر نگردد وخدا داند که دوستانش شک وتردید نیستند واگر خدا بداند که در شک وتردیدند هیچوقت ولو به یک لحظه حجت خود را غائب نمی سازد وانی کار نمی شود مگر بسر مردم شریر وبد.

(نهج الفصاحه ص 110):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (انتظار الفرج بالصبر عباده).

حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: انتظار فرج بوسیله صبر کردن عبادت است.

(نهج الفصاحه ص 110):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (انتظار الفرج من الله عباده).

رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: انتظار فرج از خدا عبادت است.

(إثبات الهداه ج 3 ص 446):

عن أیّوب بن نوح عن أبی الحسن الثالث قال: (إذا رفع علمکم من بین أظهرکم فتوقَّعوا الفرج من تحت أقدامکم).

به نقل از ایوب بن نوح از حضرت امام هادی علیه السلام فرمود: وقتی که علم از میان شما رخت بربندد توقع وانتظار فرج از زیر قدمهای خود داشته باشید.

(إثبات الهداه ج 3 ص 576):

وجدت بخطّ بعض علمائنا على ظهر کتاب ثواب الأعمال نسخه مکتوب أبی محمّد الحسن بن علی العسکری علیه السلام إلى أبی الحسن علی بن الحسین بن بابویه القمی وهو طویل یقول فیه: (وعلیک بالصبر وانتظار الفرج فإنَّ رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم قال: أفضل أعمال أمّتی انتظار الفرج، ولا تزال شیعتنا فی حزن حتَّى یظهر ولدی الذی بشَّر به النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم وقال: إنَّه یملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً. فاصبر یا شیخی أبا الحسن علی بن الحسن، ومُرْ جمیع شیعتی بالصبر فإنَّ الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتّقین).

صاحب کتاب اثبات الهداه رحمه الله فرماید: به خط برخی از علماء ما بر پشت کتاب ثواب الاعمال نسخه نامه حضرت امام حسن بن علی عسکری علیه السلام را که به ابو الحسن علی بن الحسین بابویه قمی رضی الله نوشته بود وآن بسیار طولانی بود در آن نامه فرمود: وبر تو باد که صبر وانتظار فرج داشته باشی زیرا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: برترین اعمال امتم انتظار فرج است وهمیشه شیعیان ما در حزن واندوه بسر می برند تا فرزندم علیه السلام ظاهر شود که رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم بشارت او را داده وفرموده: او زمین را لبریز از عدل وداد می کند همچنانکه پر از ظلم وجور شده باشد پس ای شیخ من از ابو الحسن علی بن الحسین صبرکن وهمه شیعیانم را نیز به صبر فرمان ده زیرا زمین ملک خدا است آنرا به ارث به هر کس از بندگانش بخواهد دهد وسرانجام کار با متقیان است.

(أصول الکافی ج 1 ص 372):

عن فضیل بن یسار قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: (من مات ولیس له إمام فمیتته میته جاهلیه ومن مات وهو عارف لإمامه لم یضرّه تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر ومن مات وهو عارف لإمامه کان کمن هو مع القائم فی فسطاطه).

به نقل از فضیل بن یسار رحمه الله گفت: از حضرت امام باقر علیه السلام شنیدم می فرمود: کسیکه بمیرد وبرای امامی نباشد مردنش مانند مردن دوران جاهلیت. وهرکس بمیرد در حالی که امام خود را بشناسد همچنان کسی باشد که با حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف در خیمه اش حضور دارد.

(المحاسن البرقی ص 173):

قال أبو عبد الله علیه السلام: (من مات منکم على هذا الأمر منتظراً له کان کمن کان فی فسطاط القائم عجَّل الله تعالى فرجه الشریف).

امام صادق علیه السلام فرمود هر که بمیرد با اعتقاد به امر ولایت ومنتظر حضرت مهدی علیه السلام باشد مثل کسی است که با حضرت مهدی علیه السلام همراه در خیمه مخصوص آن حضرت باشد.

(المحاسن البرقی ص 173):

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (من مات على هذا الأمر کان بمنزله من حضر مع القائم وشهد مع القائم علیه السلام).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بمیرد با اعتقاد به امر ولایت منزلت کسی را دارد که در محضر قائم علیه السلام حاضر شده ودر پیشگاه او به شهادت رسیده باشد.

(المحاسن البرقی ص 174):

قال أبو عبد الله علیه السلام: (إنَّ المیّت منکم على هذا الأمر بمنزله الضارب بسیفه فی سبیل الله).

امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی که از شما با اعتقاد به امر ولایت بمیرد منزلت کسی را دارد که در راه خدا شمشیر زده باشد.

(المحاسن البرقی ص 290):

قال أبو عبد الله علیه السلام: (أفضل عباده المؤمن انتظار فرج الله).

امام صادق علیه السلام فرمود: برترین عبادت مؤمن انتظار فرج وگشایش خدا است.

(بحار ج 52 ص 131):

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (من عرف هذا الأمر ثمّ مات قبل أن یقوم القائم علیه السلام کان له مثل أجر من قتل معه).

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس امر ولایت را بشناسد وپیش از اینکه حضرت قائم علیه السلام قیام کند بیمرد وبرای پاداش کسی ثابت است که در رکاب او به شهادت رسیده باشد.

(بحار ج 52 ص 138):

عن أبی المرهف قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: (هلکت المحاضیر)، قلت: وما المحاضیر؟ قال: (المستعجلون، ونجا المقرَّبون، وثبت الحصن على أوتادها، کونوا أحلاس بیوتکم، فإنَّ الفتنه على من أثارها، وأنَّهم لا یریدونکم بحاجه إلاَّ أتاهم الله بشاغل لأمر یعرض لهم).

به نقل از ابی مرهف گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: محاضیر نابود شدند. عرض کردیم: محاضیر چیست؟ فرمود: شتابگران ورهایی یافتند کسانی که می گویند فرج نزدیک است وانتظار نزدیک بودن آنرا دارند دژ وقلعه مخالفین اساسش ثابت است شما در خانه های خود بنشینید. وزیان فتنه بیشتر به کسی می رسد که آنرا برانگیخته است ومخالفین به سبب حاجتی اراده شما نکنند مگر خدا آنها را سرگرم کاری کند که عارض آنها شود.

(بحار ج 52 ص 149):

عن أبی عبد الله علیه السلام أنَّه قال: (کیف أنتم إذا بقیتم دهراً من عمرکم لا تعرفون إمامکم؟)، قیل له: فإذا کان ذلک کیف نصنع؟ قال: (تمسَّکوا بالأمر الأوّل حتَّى یستیقن).

امام صادق علیه السلام فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی که روزگاری از عمر خود را بگذرانید وامام خو د را نشناخته باشید؟ عرض کردند: چون اینگونه شود ما چه کار کنیم؟ به امر اول مستمسک شوید تا یقین حاصل گردد.

منبع : آثار الصادقین جلد 29 – آیت‌الله صادق احسانبخش (ره)


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

وظایف منتظران

 بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که فرمودید بحث راجع به ادب نسبت به ساحت …

2 نظر

 1. سلام بر شما
  آدرس احادیث کاملاً اشتباه است لطفاً تصحیح کنید برخی احادیث در کتاب ها موجود نیستند
  به مخاطبین خود احترام بگذارید

  • با سلام.
   این مطلب از کتاب آثار الصادقین جلد 29 اثر آیت‌الله صادق احسانبخش (ره) برداشته شده. منع احادیث همانند این کتاب در اینجا آورده شده.
   التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *