خانه » رساله » تیمم ( آیت الله سیستانی )

تیمم ( آیت الله سیستانی )

1/654 – در هفت مورد به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد : اول آنکه تهیه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد.
655 – اگر انسان در آبادى باشد , باید براى تهیه آب وضو و غسل , به قدرى جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود و اگر انسان در بیابان باشد باید در راه و در جاهاى نزدیک به محل توقفش از آب جستجو کند و احتیاط لازم آن است که چنانچه زمین آن پست و بلند یا به جهت زیادى درختان راه آن دشوار است , در هر یک از چهار طرف به اندازه پرتاب یک تیر در قدیم که با کمان پرتاب مى کردند در جستجوى آب برود و الا در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.
656 – اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد , در طرفى که هموار است به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفى که هموار نیست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند.
657 – در هر طرفى که یقین دارد آب نیست , در آن طرف جستجو لازم نیست .
658 – کسى که وقت نماز او تنگ نیست و براى تهیه آب وقت دارد , اگر یقین یا اطمینان دارد در محلى دورتر از مقدارى که باید جستجو کند آب هست باید براى تهیه آب به آنجا برود مگر رفتن به آنجا زحمت و مشقت داشته باشد یا آن قدر دور باشد که عرفا شخص را فاقد آب بشمارند , و اگر گمان دارد آب در آنجا هست رفتن به آن محل لازم نیست .
659 – لازم نیست خود انسان در جستجوى آب برود , بلکه مى تواند کسى راکه به گفته او اطمینان دارد بفرستد و در این صورت اگر یک نفر از طرف چند نفر برود کافى است .
660 – اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود یا در منزل یا در قافله آب هست , باید به قدرى جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند , یا از پیدا کردن آن ناامید شود.
661 – اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید , و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همانجا بماند , چنانچه احتمال دهد که آب پیدا مى کند , احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوى آب برود.
662 – اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگر در همانجا بماند , چنانچه احتمال دهد که آب پیدا مى شود , احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوى آب برود.
663 – اگر وقت نماز تنگ باشد , یا از دزد و درنده بترسد , یا جستجوى آب به قدرى سخت باشد که نتواند تحمل کند , جستجو لازم نیست .
664 – اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود , اگر چه معصیت کرده در صورتى که چنانچه مى رفت آب پیدا مى کرد ولى نمازش با تیمم صحیح است .
665 – کسى که یقین دارد آب پیدا نمى کند , چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند , و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو مى کرد آب پیدا مى شد بنابر احتیاط لازم است وضو گرفته و نماز را اعاده نماید.
666 – اگر بعد از جستجو , آب پیدا نکند و مایوس از پیدا شدن آن شود و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جایى که جستجو کرده آب بوده نماز او صحیح است .
667 – کسى که یقین دارد وقت نماز تنگ است , اگر بدون جستجو با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که براى جستجو وقت داشته , احتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند.
668 – اگر بعد از داخل شدن وقت نماز , وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوى خود را باطل کند تهیه آب براى او ممکن نیست یا نمى تواند وضو بگیرد , چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد بنابر احتیاط واجب نباید آن را باطل نماید.
ولى مى تواند با عیال خود نزدیکى کند , اگر چه بداند که از غسل متمکن نخواهد شد.
669 – اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوى خود را باطل کند تهیه آب براى او ممکن نیست , چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد , احتیاط واجب آن است که آن را باطل نکند.
670 – کسى که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و مى داند که اگر آن را بریزد آب پیدا نمى کند , چنانچه وقت نماز داخل شده باشد , ریختن آن حرام است , و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.
671 – کسى که مى داند آب پیدا نمى کند چنانچه بعد از داخل شدن وقت نماز وضوى خود را باطل کند یا آبى که دارد بریزد اگر چه خلاف کرده ولى نمازش با تیمم صحیح است , و لکن احتیاط مستحب آن است که قضاى آن نماز را نیز بخواند.
( دوم از موارد تیمم ).

672 – اگر به واسطه پیرى یا ناتوانى , یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله اى که آب از چاه بکشد , دسترسى به آب نداشته باشد , باید تیمم کند و همچنین است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدرى براى او مشقت داشته باشد که قابل تحمل نباشد , ولى در صورت اخیر چنانچه تیمم ننماید و وضو بگیرد وضوى او صحیح است .
673 – اگر براى کشیدن آب از چاه , دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و مجبور است بخرد یا کرایه نماید , اگر چه قیمت آن چند برابر معمول باشد , باید تهیه کند و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند , ولى اگر تهیه آنها به قدرى پول مى خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد , واجب نیست تهیه نماید.
674 – اگر ناچار شود که براى تهیه آب قرض کند , باید قرض نماید , ولى کسى که مى داند یا گمان دارد که نمى تواند قرض خود را بدهد , واجب نیست قرض کند.
675 – اگر کندن چاه مشقت زیادى ندارد , باید براى تهیه آب چاه بکند.
676 – اگر کسى مقدارى آب بى منت به او ببخشد باید قبول کند.
( سوم از موارد تیمم ).

677 – اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد , یا بترسد که به واسطه استعمال آن مرض یا عیبى در او پیدا شود , یا مرضش طول بکشد یا شدت کند یا به سختى معالجه شود , باید تیمم نماید , ولى اگر بتواند ضرر آب را به طورى برطرف کند مثل اینکه آب را گرم کند باید این کار را بکند و وضو بگیرد و در مواردى که غسل لازم است غسل کند.
678 – لازم نیست یقین کند که آب براى او ضرر دارد , بلکه اگر احتمال ضرر بدهد , چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال ترس براى او پیدا شود , باید تیمم کند.
679 – کسى که مبتلا به درد چشم است و آب براى او ضرر دارد باید تیمم نماید.
680 – اگر به واسطه یقین یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد , تیمم او باطل است .
و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند.
681 – کسى که یقین داشته باشد آب برایش ضرر ندارد چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب براى او ضرر داشته وضو و غسل او باطل است .
( چهارم از موارد تیمم ).

682 – هرگاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند از جهت تشنگى دچار زحمت مى شود باید تیمم نماید , و جواز تیمم به این جهت در سه صورت است : 1 – آنکه اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید خودش فعلا یا بعدا به تشنگى که باعث تلف یا مرضش مى شود یا تحملش مشقت زیادى دارد مبتلا خواهد شد.
2 – آنکه بر کسانى که حفظشان بر او واجب است بترسد که از تشنگى تلف یا بیمار شوند.
3 – آنکه بر غیر خود چه انسان باشد یا حیوان بترسد و تلف یا بیمارى یا بیتابیشان بر او گران باشد چه از نفوس محترمه باشد یا نه , و در غیر این سه صورت با داشتن آب تیمم جایز نیست .
683 – اگر غیر از آب پاکى که براى وضو یا غسل دارد آب نجسى هم به مقدار آشامیدن خود داشته باشد , باید آب پاک را براى آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند , ولى چنانچه آب را براى کسانى که با او مربوطند بخواهد مى تواند که با آب پاک وضو بگیرد یا غسل نماید اگر چه آنان مجبور شوند که براى رفع تشنگى خود از آب نجس استفاده کنند بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند یا از آشامیدن آب نجس اجتناب نداشته باشند لازم است که آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید و همچنین اگر آب را براى حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد باید آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.
( پنجم از موارد تیمم ).

684 – کسى که بدن یا لباسش نجس است و کمى آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند , براى آب کشیدن بدن یا لباس او نمى ماند در این صورت باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند , ولى اگر چیزى نداشته باشد که بر آن تیمم کند , باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.
( ششم از موارد تیمم ).

685 – اگر غیر از آب یا ظرفى که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگرى ندارد , مثلا آب یا ظرفش غصبى است و غیر از آن آب و ظرف دیگرى ندارد , باید به جاى وضو و غسل تیمم کند.
( هفتم از موارد تیمم ).

686 – هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى شود , باید تیمم کند.
687 – اگر عمدا نماز را به قدرى تاخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد , معصیت کرده , ولى نماز او با تیمم صحیح است , اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضاى آن نماز را بخواند.
688 – کسى که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت براى نماز او مى ماند یا نه , باید تیمم نماید.
689 – کسى که به واسطه تنگى وقت تیمم کرده و بعد از نماز مى توانست وضو بگیرد و نگرفت تا آبى که داشته از دستش رفت , در صورتى که وظیفه اش تیمم باشد , باید براى نمازهاى بعدى دوباره تیمم نماید , اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد.
690 – کسى که آب دارد , اگر به واسطه تنگى وقت با تیمم مشغول نماز شود و در بین نماز آبى که داشته از دستش برود , چنانچه وظیفه اش تیمم باشد , احتیاط مستحب آن است که براى نمازهاى بعدى دوباره تیمم کند.
691 – اگر انسان به قدرى وقت دارد که مى تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهاى مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند , باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهاى مستحبى آن بجا آورد , بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد , باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.
( ).

چیزهایى که تیمم به آنها صحیح است

692 – تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است , ولى احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمم نکند و اگر خاک نباشد با ریگ یا کلوخ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد با سنگ تیمم نماید.
693 – تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است و همچنین تیمم بر گرد و غبارى که روى فرش و لباس و مانند اینها جمع مى شود چنانچه به قدرى باشد که در نظر عرف خاک نرم محسوب شود صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است که در حال اختیار بر آن تیمم ننمایند و همچنین بنابر احتیاط مستحب در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر پخته و به سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمم ننمایند.
694 – اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود باید به گل تیمم کند و اگر گل هم پیدا نشد باید بر روى فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در لاى آنها مى باشد یا آنکه بر روى آنها نشسته ولى به مقدارى نیست که از نطر عرف خاک محسوب شود تیمم کند و اگر هیچ یک از اینها پیدا نشود احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند ولى واجب است بعدا قضاى آن را بجا آورد.
695 – اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند , تیمم به چیز گردآلود باطل است و همچنین اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید , تیمم به گل باطل مى باشد.
696 – کسى که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد , چنانچه ممکن است , باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید و اگر ممکن نیست و چیزى هم که تیمم به آن صحیح است ندارد , لازم است نماز خود را در خارج وقت قضا نماید , بهتر آن است که با برف یا یخ اعضاء وضو یا غسل را نمناک کند و اگر این هم ممکن نیست به یخ یا برف تیمم نماید و در وقت نیز نماز را بخواند.
697 – اگر با خاک و ریگ چیزى مانند کاه که تیمم به آن باطل است مخلوط شود , نمى تواند به آن تیمم کند , ولى اگر آن چیز به قدرى کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود , تیمم به آن خاک و ریگ صحیح است .
698 – اگر چیزى ندارد که بر آن تیمم کند , چنانچه ممکن است باید بخریدن و مانند آن تهیه نماید.
699 – تیمم به دیوار گلى صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین یا خاک خشک , به زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.
700 – چیزى که بر آن تیمم مى کند باید پاک باشد و اگر چیز پاکى که تیمم به آن صحیح است ندارد , نماز بر او واجب نیست , ولى باید قضاى آن را بجا آورد , و بهتر آن است که در وقت نیز نماز بخواند.
701 – اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزى صحیح است , و به آن تیمم نماید , بعد بفهمد تیمم با آن باطل بوده , نمازهایى را که با آن تیمم خوانده باید دوباره بخواند.
702 – چیزى که بر آن تیمم مى کند باید غصبى نباشد پس اگر بر خاک غصبى تیمم کند , تیمم او باطل است .

دستور تیمم بدل از وضو یا غسل

708 – در تیمم بدل از وضو یا غسل چهار چیز واجب است : اول نیت .

دوم زدن یا گذاشتن کف دو دست بر چیزى که تیمم به آن صحیح است .
و بنابر احتیاط لازم این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد.
سوم کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و هم چنین دو طرف آن بنابر احتیاط لازم از جایى که موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى و احتیاط مستحب آن است که دستها روى ابروها هم کشیده شود.
چهارم کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ .
709 – احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل , به این ترتیب بجا آورد : یک مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانى و پشت دستها بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح نماید.


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

فتوای امام خامنه ای درباره روزه ماه رمضان در شرایط کرونا

پرسش و پاسخ به شرح زیر است: سؤال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *