خانه » حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی)

حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی)

 • زندگی نامه آیت الله مکارم شیرازی
 • تقلید
 • احکام تقلید
 • طهارت
 • اقسام آبها
 • 1ـ آب کر
 • 2ـ آب قلیل
 • 3ـ آب جارى
 • 4ـ آب باران
 • 5ـ آب چاه
 • احکام آبها
 • احکام تخلّى
 • استبراء
 • مستحبّات و مکروهات تخلّى
 • چیزهاى نجس
 • 1 و 2ـ بول و مدفوع
 • 3ـ منى
 • 4ـ مردار
 • 5ـ خون
 • 6 و 7ـ سگ و خوک
 • 8ـ کافر و کسانى که در حکم کافرند
 • 9ـ مسکر مایع
 • 10ـ آبجو
 • 11ـ عرق حیوان نجاستخوار
 • عرق جُنُب از حرام
 • راههاى ثابت شدن نجاست
 • اسباب سرایت نجاست
 • احکام نجاسات
 • مُطهِّرات
 • 1ـ آب
 • 2ـ زمین
 • 3ـ آفتاب
 • 4ـ استحاله
 • 5ـ انقلاب
 • 6ـ ثلثان شدن
 • 7ـ انتقال
 • 8ـ اسلام آوردن
 • 9ـ تَبَعیّت
 • 10ـ بر طرف شدن عین نجاست
 • 11ـ استبراء حیوان نجاستخوار
 • 12ـ غایب شدن مسلمان
 • احکام ظرفها
 • وضو
 • طریقه وضو گرفتن
 • وضوى ارتماسى
 • احکام وضوى ارتماسى
 • دعاهاى وضو
 • شرایط وضو
 • احکام وضو
 • امورى که باید براى آنها وضو گرفت
 • امورى که وضو را باطل مى کند
 • احکام وضوى جبیره
 • غسل
 • غسلهاى واجب
 • 1ـ جنابت
 • احکام جنابت
 • کارهایى که بر جُنُب حرام است
 • کارهایى که بر جُنُب مکروه است
 • احکام غسل جنابت
 • اقسام و احکام غسل
 • 2ـ استحاضه
 • احکام زن مستحاضه
 • 3ـ عادت ماهانه
 • احکام زن حائض
 • اقسام زنان حائض
 • 1ـ صاحب عادت وقتیّه و عددیّه
 • 2ـ صاحب عادت وقتیّه
 • 3ـ صاحب عادت عددیّه
 • 4ـ مضطربه
 • 5ـ مبتدئه
 • 6ـ ناسیه
 • مسائل متفرّقه حیض
 • 4ـ نفاس
 • احکام زن نفساء
 • 5ـ مسّ میّت
 • احکام مسّ میّت
 • محتضر
 • احکام محتضر
 • اموات
 • احکام اموات
 • 6ـ غسل میّت
 • احکام غسل میّت
 • احکام کفن کردن
 • احکام حُنُوط
 • نماز میّت
 • دستور نماز میّت
 • مستحبّات نماز میّت
 • احکام دفن
 • مستحبّات دفن
 • نماز وحشت
 • احکام نبش قبر
 • احکام شهید
 • غسلهاى مستحب
 • تیمّم
 • موارد تیمّم
 • بر چه چیزهایى مى توان تیمّم کرد؟
 • طریقه تیمّم کردن
 • احکام تیمّم
 • نماز
 • اهمّیّت نماز
 • نمازهاى واجب
 • نمازهاى واجب یومیّه
 • نماز جمعه
 • احکام نماز جمعه
 • طریقه نماز جمعه
 • اوقات نمازهاى پنجگانه
 • وقت نماز ظهر و عصر
 • وقت نماز مغرب و عشا
 • وقت نماز صبح
 • احکام اوقات نماز
 • ترتیب در میان نمازها
 • نمازهاى نافله (مستحب)
 • وقت نافله هاى شبانه روزى
 • نماز غُفیله
 • احکام قبله
 • پوشانیدن بدن در نماز
 • شرایط لباس نمازگزار
 • مواردى که نجس بودن لباس یا بدن نمازگزار جایز است
 • مستحبّات و مکروهات لباس نمازگزار
 • مکان نمازگزار
 • مکانهایى که نماز خواندن در آنها مستحب یا مکروه است
 • آداب و احکام مسجد
 • اذان و اقامه
 • مواردى که اذان گفتن ساقط مى شود
 • واجبات نماز
 • 1ـ نیّت
 • 2ـ تکبیره الاحرام
 • 3ـ قیام
 • 4ـ قرائت
 • 5ـ رکوع
 • 6ـ سجود
 • 7ـ ذکر رکوع و سجود
 • احکام سجود
 • چیزى که سجده بر آن صحیح است
 • مستحبّات سجده
 • مکروهات سجده
 • سجده هاى واجب قرآن مجید
 • 8ـ تشهّد
 • 9ـ سلام
 • 10ـ ترتیب
 • 11ـ موالات
 • قنوت
 • ترجمه نماز
 • تعقیبات نماز
 • مبطلات نماز
 • امورى که در نماز مکروه است
 • مواردى که شکستن نماز جایز است
 • شکّیّات نماز
 • 1ـ شکهاى باطل
 • 2ـ شکهایى که اعتبار ندارد
 • 3ـ شکهاى صحیح
 • مسائل متفرّقه شکّیّات
 • طریقه نماز احتیاط
 • مواردى که سجده سهو واجب است
 • احکام سجده سهو
 • دستور سجده سهو
 • قضاى سجده و تشهّد فراموش شده
 • خلل در اجزاء و شرایط نماز
 • نماز مسافر
 • چیزهایى که سفر را قطع مى کند
 • مسائل متفرّقه نماز مسافر
 • نماز قضا
 • نماز قضاى پدر و مادر
 • مواردى که نماز قضاى پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب نیست
 • نماز استیجارى
 • نماز جماعت
 • شرایط نماز جماعت
 • احکام جماعت
 • شرایط امام جماعت
 • ادامه احکام جماعت
 • امورى که در نماز جماعت مستحبّ است
 • امورى که در نماز جماعت مکروه است
 • احکام نماز آیات
 • دستور نماز آیات
 • نماز عید فطر و قربان
 • دستور نماز عید فطر و قربان
 • مستحبّات نماز عید فطر و قربان
 • احکام نماز عید فطر و قربان
 • روزه
 • وجوب روزه
 • نیّت
 • کارهایى که روزه را باطل مى کند
 • احکام کارهایى که روزه را باطل مى کند
 • کارهایى که براى روزه دار مکروه است
 • مواردى که قضا و کفّاره واجب است
 • کفّاره روزه
 • احکام کفّاره روزه
 • مواردى که فقط قضا لازم است
 • مواردى که قضا واجب نیست
 • احکام روزه قضا
 • احکام روزه شخص مسافر
 • کسانى که روزه بر آنها واجب نیست
 • راه ثابت شدن اوّل ماه
 • روزه هاى حرام
 • روزه هاى مکروه
 • روزه هاى مستحب
 • کسانى که نمى توانند روزه بگیرند
 • خمس
 • موارد هفتگانه خمس
 • احکام و موارد هفتگانه خمس
 • 1ـ منافع کسب و کار
 • 2ـ معدن
 • 3ـ گنج
 • 4ـ مال حلال مخلوط به حرام
 • 5ـ جواهراتى که با غوّاصى به دست مى آید
 • 6ـ غنائم جنگى
 • 7ـ زمینى که کافر ذمّى از مسلمان مى خرد
 • مصرف خمس
 • زکات
 • احکام زکات مال
 • شرایط واجب شدن زکات
 • زکات غلاّت
 • نصاب طلا و نقره
 • زکات حیوانات
 • نصاب گوسفند
 • نصاب گاو
 • نصاب شتر
 • مصرف زکات
 • مستحقّین زکات
 • نیّت زکات
 • مسائل متفرّقه زکات
 • زکات فطره
 • مصرف زکات فطره
 • احکام زکات فطره
 • مسائل متفرّقه زکات فطره
 • حج
 • حج و شرایط آن
 • احکام استطاعت
 • خرید و فروش
 • معاملات واجب و مستحب
 • احکام معاملات
 • معاملات مکروه
 • معاملات حرام و باطل
 • ربا
 • احکام ربا
 • شرایط خریدار و فروشنده
 • شرایط جنس و عوض آن
 • صیغه معامله
 • خرید و فروش میوه ها بر درخت
 • معامله نقد و نسیه
 • معامله سلف و شرایط آن
 • احکام معامله سلف
 • خرید و فروش طلا و نقره
 • مواردى که مى توان معامله را فسخ کرد
 • احکام خیارات
 • مسائل متفرّقه خرید و فروش
 • شرکت
 • احکام شرکت
 • صلح
 • احکام و شرایط صلح
 • اجاره
 • احکام اجاره
 • شرایط اجاره
 • مسائل متفرّقه اجاره
 • مزارعه
 • شرایط مزارعه
 • احکام مزارعه
 • مساقات
 • شرایط مساقات
 • احکام مساقات
 • محجورین
 • وکالت
 • جعاله
 • شرایط جعاله
 • احکام جعاله
 • قرض
 • شرایط قرض
 • احکام قرض
 • حواله
 • احکام حواله
 • رهن
 • شرایط و احکام رهن
 • ضمانت
 • شرایط و احکام ضمانت
 • کفالت
 • شرایط کفالت و کفیل
 • امانت (ودیعه)
 • شرایط و احکام امانت
 • عاریه
 • احکام عاریه
 • ازدواج و زناشوئى
 • دستور خواندن صیغه عقد دائم
 • دستور خواندن صیغه عقد موقت
 • شرایط عقد ازدواج
 • عیوب فسخ نکاح
 • گروهى از زنانى که ازدواج با آنان حرام است
 • احکام عقد دائم
 • احکام عقد موقّت
 • احکام نگاه کردن
 • مسائل متفرّقه ازدواج
 • شیر دادن (رضاع)
 • احکام شیر دادن
 • شرایط شیر دادنى که سبب محرم شدن است
 • آداب شیر دادن
 • مسائل متفرّقه شیر دادن
 • طلاق
 • شرایط طلاق
 • عدّه طلاق
 • عدّه وفات
 • طلاق بائن و رجعى
 • احکام رجوع
 • طلاق خُلْع
 • طلاق مبارات
 • احکام متفرّقه طلاق
 • غصب
 • احکام غصب
 • اموال گمشده (لُقطه)
 • احکام اموال گمشده
 • ذبح و شکار حیوانات
 • احکام ذبح و شکار حیوانات
 • دستور ذبح حیوانات
 • شرایط ذبح حیوانات
 • دستور کشتن شتر
 • مستحبّات و مکروهات ذبح
 • شرایط شکار با اسلحه
 • احکام شکار
 • شرایط شکار با سگهاى شکارى
 • احکام شکار با سگهاى شکارى
 • صید ماهى
 • خوردنى ها و آشامیدنى ها
 • حیوانات حلال و حرام گوشت
 • اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت
 • خوردنى ها و آشامیدنى هاى حرام
 • مستحبّات و مکروهات غذا خوردن
 • مستحبّات و مکروهات آشامیدن آب
 • نذر و عهد
 • شرایط و احکام نذر و عهد
 • قسم خوردن
 • شرایط قسم خوردن
 • احکام قسم خوردن
 • وقف
 • احکام و شرایط وقف
 • وصیّت
 • شرایط وصیّت کننده
 • احکام وصیّت
 • ارث
 • کسانى که ارث مى برند
 • ارث زن و شوهر
 • مسائل متفرّقه ارث
 • دفاع و امر به معروف و نهى از منکر
 • احکام دفاع
 • امر به معروف و نهى از منکر
 • مسائل جدید مورد نیاز
 • معاملات بانکى و صندوقهاى قرض الحسنه
 • سفته و چک
 • معاملات سرقفلى
 • بیمه
 • تلقیح (بارور نمودن زن)
 • پیوند اعضاء و تشریح
 • مضاربه
 • مسائل عمومى مورد ابتلاء