خانه » مهدویت » دولت حق، دولت مهدی (عج)

دولت حق، دولت مهدی (عج)

(یوم الخلاص ص 357):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (هذه الأمّه مرحومه. فمنها نبیّها ومنها مهدیها. بنا فتح هذا الأمر وبنا یختم ولنا ملک مؤجَّل، ولیس بعد ملکنا ملک، لأنَّنا أهل العاقبه، والعاقبه للمتّقین).

رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: این امت رحمت شده است زیرا پیغمبر صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ومهدی علیه السلام از این امت می باشند بوسیله ما این امر گشوده شد وبه ما ختم می گردد وحکومت ما در آینده است وپس از حکومت ما حکومتی نباشد زیرا ما اهل عاقبت وسرانجام هستیم وسرانجام خاص متقیان است.

(یوم الخلاص ص 388):

قال الصادق علیه السلام: (تزید المیاه فی دولته، وتمدُّ الأنهار، وتضاعف الأرض أکلها لا تدَّخر شیئاً تذهب الشحناه من قلوب العباد ویذهب الشرّ ویبقى الخیر).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: در دولت مهدی علیه السلام آبها فزونی گیرد ونهرها کشیده شود وزمین محصول خود را مضاعف کند وچیزی را ذخیره نمی نماید وکینه از دل بندگان بیرون می رود وشر وبدی می رود وخیر می ماند.

(أصول الکافی ج 1 ص 471؛ یوم الخلاص ص 358):

قال الباقر علیه السلام: (أیّها الناس أین تذهبون، وأین یراد بکم؟!! بنا هدى الله أوّلکم، وبنا یختم آخرکم… فإن یکن لکم ملک معجَّل، فإنَّ لنا ملکاً مؤجَّلاً، ولیس بعد ملکنا ملک، لأنّا أهل العاقبه، یقول الله عزَّ وجلَّ: (وَالْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ)). فأمر به هشام إلى الحبس، فافتتن به المساجین لمَّا رأوا من دینه وورعه وصدقه وعلمه وقوّه حجَّته… الحدیث.

حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: ای مردم به کجا می روید وچه مقصودی بوسیله شما دارند؟!! بوسیله ما خدا گذشتگان شما را هدایت فرمود وبه ما آخر شما ختم می گردد. اگر حکومت معجل اینک برای شما است برای ما در آینده حکومت خواهد بود وپس از حکومت ما حکومتی نیست. زیرا مردم عاقبت ما می باشیم وخدای عزَّ وجلَّ فرماید: (وعاقبت خاص متقیان وپرهیزگاران می باشد) هشام ابن عبد الملک حضرت را به حبس برد ولی زندانیان مفتون حضرت شدند زیرا دین وپارسائی وراستی وعلم وبرهان قوی او را دیدند… الحدیث.

(یوم الخلاص ص 361):

قال النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (وزراء المهدی من الأعاجم، ما فیهم عربی. یتکلَّمون العربیه، وهم أخلص الوزراء، وأفضل الوزراء).

رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: وزیران مهدی علیه السلام از غیر عرب می باشند ودر میان آنان عرب یافت نشود همه به لغت عرب تکلم کنند وآنان مخلص ترین وبرترین وزیران باشند.

(کشف الغمّه ج 2 ص 465):

وروى أبو خدیجه عن أبی عبد الله علیه السلام أنَّه قال: (إذا قام القائم جاء بأمر جدید کما دعا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فی بدو الإسلام إلى أمر جدید).

ابو خدیجه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده: چون قائم علیه السلام قیام فرماید امر جدید وتازه می آورد همچنانکه رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم در آغاز اسلام امر تازه آورد.

(یوم الخلاص ص 361؛ إثبات الهداه ج 3 ص 640؛ عقد الدرر ص 426):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یأوی إلى المهدی أمّته کما تأوی النحل إلى یعسوبها ویسیطر العدل حتَّى یکون الناس على مثل أمرهم الأوّل یوقظ نائماً ولا یهریق دماً).

حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: امت بسوی مهدی علیه السلام می شتابند وجا می گیرند بدانگونه که زنبور عسل بسوی میر خود می شتابند وعدل مسلط می گردد تا آنجا که مردم به حال آغاز اسلام خواهند بود نه خفته ای را بیدار کنند ونه خونی بریزد.

(منتخب الأثر ص 474؛ یوم الخلاص ص 362):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (ویذهب الزنى وشرب الخمر ویذهب الریا ویقبل الناس على العبادات وتؤدّى الأمانات… وتهلک الأشرار وتبقى الأخیار).

رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: زنا وشرابخواری وربا از میان می رود ومردم روی به عبادات آوردند وامانات اداء می شوند واشرار هلاک می گردند ونیکان باقی می مانند.

(الغیبه للشیخ الطوسی ص 114؛ بحار ج 51 ص 75؛ یوم الخلاص ص 362):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یفرج الله بالمهدی عن الأمّه. یملأ قلوب العباد عباده ویسعهم عدله به یمحق الله الکذب ویذهب الزمان الکلب ویخرج ذلّ الرقّ من أعناقکم).

رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: خدا بوسیله ی مهدی علیه السلام به امت گشایش می دهد دلهای بندگانرا پر از عبادت می کند وعدلش فراگیر همه می شود وبوسیله خدا دروغرا نابود می سازد وروزگار سخت ورنج آور را می برد وذلت بردگی وبندگی از گردنهای شما بیرون می کند.

(یوم الخلاص ص 362):

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یحبّه ساکن الأرض وساکن السماء. وترسل السماء قطرها، وتخرج الأرض نباتها لا تمسک منه شیئاً… یعیش فیهم سبع سنین أو ثمانیاً أو تسعاً یتمنّى الأحیاء الأموات لیروا العدل والطمأنینه وما صنع الله بأهل الأرض من خیره).

رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: مهدی علیه السلام را ساکنان زمین وآسمان دوست می دارند وآسمان بارانش را می دهد وزمین روئیدنی های خود را می رویاند وچیزی نگاه نمی دارد. مهدی علیه السلام در میان مردم هفت یا هشت یا نه سال حکومت می کند مردگان آرزوی زنده شدن کنند چون عدل واطمینان وخیر بسیاری را که خدا به ساکنان زمین می رساند نبینند.

(کشف الغمّه ج 2 ص 465):

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (إذا قام القائم علیه السلام دعا الناس إلى الإسلام جدیداً وهداهم إلى أمر قد دثر فضَّل عنه الجمهور وإنَّما سمّی القائم علیه السلام مهدیاً لأنَّه یهدی إلى أمر مضلول عنه وسمّی بالقائم لقیامه بالحقّ).

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: چون قائم علیه السلام قیام کند مردم را به اسلام جدید دعوت فرماید وبه امری که کهنه شد وجمهور مردم از آن گمراه مانده اند هدایت کند واز آن جهت مهدیش علیه السلام نامند که به امر گمشده هدایت کند وقائمش علیه السلام نامند چون قیام بحق فرمایند.

(کشف الغمّه ج 2 ص 463):

روی عبد الکریم الخثعمی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: کم یملک القائم علیه السلام؟ قال: (سبع سنین تطول له الأیّام واللیالی، حتَّى تکون السنه من سنیه مقدار عشر سنین من سنیکم، فیکون سنو ملکه سبعین سنه من سنیکم هذه، وإذا آن قیامه مطر الناس جمادى الآخره وعشره أیّام من رجب مطراً لم یرَ الخلایق مثله فینبت الله به لحوم المؤمنین وأبدانهم فی قبورهم، فکأنّی أنظر إلیهم مقبلین من قبل جهته ینفصون شعورهم من التراب).

عبد الکریم خثعمی گفت: به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم: حضرت قائم علیه السلام چقدر حکومت می کند؟ فرمود: هفت سال روزها وشبهای حضرت طول می کشد تا حدی که یکسال او بمقدار ده سال شما باشد پس با این حساب مدت حکومت او هفتاد سال شما خواهد بود وچون زمان قیامش فرا رسد در ماه جمادی الثانیه وده روز از ماه رجب المرجب بارانی خواهد آمد که مردم مانند آنرا ندیده باشند که بر اثر آن گوشتهای بدن مؤمنین در قبرهایشان بروید گوئی که من می بینم آنانرا از مقابل ایشان که خاکرا از موهای خود می تکانند.

(کشف الغمّه ج 2 ص 465):

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (إذا قام القائم علیه السلام حکم بالعدل وارتفع فی أیّامه الجور، وأمنت به السبل وأخرجت الأرض برکاتها وردّ کلّ حقّ إلى أهله، ولم یبقَ أهل دین حتَّى یظهروا الإسلام ویعترفوا بالإیمان أمّا سمعت الله عزَّ وجلَّ یقول: (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالأَْرْضِ طَوْعاً وَکَرْهاً وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ) (آل عمران آیه 83)؟).

امام صادق علیه السلام فرمود: چون قائم علیه السلام قیام کند حکم بعدل فرماید ودر روزگار او ظلم وستم برداشته می شود وراه ها ایمن می گردد وزمین برکات خود را بیرون دهد حق به صاحب حق برمی گردد وهیچ صاحب دینی باقی نمی ماند مگر اینکه اظهار اسلام نماید واعتراف به ایمان نماید مگر نشنیده ای که خدای عزَّ وجلَّ در قرآن کریم فرماید: (وتسلیم او می شود کسیکه در آسمانها وزمین می باشند خواه از روی میل وخواه از روی بی میلی).

(عقد الدرر ص 228):

عن أبی عبد الله صلوات الله علیه أنَّه قال: (إذا خرج المهدی علیه السلام، لم یکن بینه وبین العرب وقریش إلاَّ السیف وما یستعجلون بخروج المهدی والله ما لباسه إلاَّ الغلیظ ولا طعامه إلاَّ الشعیر وما هو إلاَّ السیف والموت تحت ظلّ السیف).

امام صادق علیه السلام فرمود: چون مهدی علیه السلام خروج فرماید میان او ومیان عرب وقریش جز شمشیر چیزی نباشد وچرا در خروج مهدی علیه السلام شتاب می کنند بخدا قسم لباسش غلیظ وخشن است وغذایش جز جو چیز دیگری نیست واو جز شمشیر چیزی ندارد ومرگ در زیر سایه شمشیر باشد.

(کشف الغمّه ج 2 ص 534):

عن أبی جعفر علیه السلام قال: (القائم منّا منصور بالرعب، مؤیّد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهره له الکنوز ویبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ویظهر الله دینه على الدین کلّه ولو کره المشرکون، فلا یبقى على وجه الأرض خراب إلاَّ عمّر وینزل روح الله عیسى بن مریم فیصلّی خلفه)، قال الراوی: فقلت له: یا بن رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ومتى یخرج قائمکم؟ قال: (إذا تشبَّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، واکتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ورکب ذوات الفروج السروج، وقبلت شهادات الزور، وردَّت شهادات العدول، واستخفّ الناس بالریاء، وارتکاب الزنا، وأکل الربا، واتّقی الأشرار مخالفه ألسنتهم، وخرج السفیانی من الشام، والیمانی من الیمن، وخسف بالبیداء، وقتل غلام من آل محمّد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم بین الرکن والمقام اسمه محمّد بن الحسن النفس الزکیه وجاءت صیحه من السماء بأنَّ الحقّ معه ومع شیعته فعند ذلک خروج قائمنا فإذا خرج أسند ظهره إلى الکعبه واجتمع إلیه ثلاثمائه وثلاثه عشر رجلاً، فأوّل ما ینطق به هذه الآیه: (بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) ثمّ یقول: أنا بقیه الله وخلیفته وحجَّته علیکم فلا یسلّم علیه مسلّم إلاَّ قال: السلام علیک یا بقیه الله فی الأرض، فإذا اجتمع له العقد عشره آلاف رجل فلا یبقى فی الأرض معبود من دون الله من صنم إلاَّ وقعت فیه نار فاحترق وذلک بعد غیبه طویله لیعلم الله من یطیعه بالغیب ویؤمن به).

حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: قائم ما علیه السلام بوسیله رعب وترس (در دل دشمنان) نصرت ویاری شده وبا پیروزی تائید گشته زمین برای او درنوردیده شود وگنجها آشکار گردد وحکومتش به شرق وغرب فرا رسد وخدا دین او را بر همه ادیان غلبه دهد واگر چه مشرکان نپسندند پس بر روی زمین هیچ ویرانی نمی ماند جز آنکه آباد گردد وروح الله عیسى بن مریم علیه السلام نازل شود وبه او اقتدا در نماز نماید. راوی گوید: من به امام علیه السلام عرض کردم: یا بن رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم چه وقتی قائم شما علیه السلام خروج می کند؟ فرمود: زمانی که مردان به زنان وزنان به مردان شباهت جویند ومردان با مردان وزنان با زنان بسندگی کنند، وزنان زین سوار شوند وشهادتهای دروغ پذیرفته وشهادتهای عادلان رد شوند ومردم ریاکاری وزنا وخوردن ربا را سبک شمرند واز بدان بخاطر زبانهایشان ترسیده شود وسفیانی از شام ویمانی از یمن خارج گردند وخسف وفروروی در بیابان پیش آید وپسری از آل محمد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم بنام محمد بن الحسن نفس زکیه میان رکن ومقام کشته شود وصیحه آسمانی بیاید که حق با مهدی علیه السلام وشیعیان او است در این هنگام قائم ما علیه السلام خروج فرماید وچون خروج کند پشت به کعبه مشرفه گذارد وسیصد وسیزده نفر در خدمتش جمع آیند نخستین سخنی که گوید: این آیه کریمه باشد: (بقیه الله برای شما بهتر است اگر موفق باشید) سپس فرماید: من بقیه الله وخلیفه خدا وحجتش بر شما می باشیم پس هیچکس نیست که به او سلام عرض کند مگر به این جمله: (سلام بر تو ای بقیه الله در زمین) وچون ده هزار تن بر او گرد آیند در زمین معبود باطلی بجز خدا از قبیل هر بتی باقی نماند مگر آتش زده شود واین خروج پس از غیبت طولانی صورت خواهد گرفت تا خدا بداند چه کسی در غیب اطاعت او کند وایمان به او داشته باشد.

(کشف الغمّه ج 2 ص 466):

عن أبی جعفر علیه السلام أنَّه قال: (إذا قام قائم آل محمّد علیهم السلام ضرب فساطیط لمن یعلّم الناس القرآن على ما أنزله الله جلَّ جلاله، فأصعب ما یکون على من حفظه لأنَّه یخالف التألیف).

امام باقر علیه السلام فرمود: چون قائم آل محمد صلوات الله وسلامه علیهم قیام فرماید خیمه های نصب می کنند برای کسانی که قرآن را بهمان نحوی که خدای جل جلاله نازل فرموده به مردم تعلیم دهند وحفظ کردن آن بسیار دشوار باشد زیرا آن بر خلاف تألیف فعلی خواهد بود.

(عقد الدرر ص 227):

عن الحسن بن هارون بیّاع الأنماط، قال: کنت عند أبی عبد الله (الحسین بن علی علیه السلام) جالساً فسأله المعلّى بن خنیس: أیسیر المهدی علیه السلام إذا خرج بخلاف سیره علی علیه السلام؟ قال: (نعم، وذلک أنَّ علیاً علیه السلام سار باللین والکفّ لأنَّه علم أنَّ شیعته سیظهر علیهم من بعده وأنَّ المهدی إذا خرج سار فیهم بالبسط والسبی، وذلک أنَّه یعلم أنَّ شیعته لن یظهر علیهم من بعده أبداً).

بنقل از حسن بن هرون فروشنده فرش گفت: در خدمت حضرت امام صادق علیه السلام نشسته بودم که معلی بن خنیس از حضرت پرسید: آیا روش مهدی علیه السلام هنگامی که خروج کند برخلاف سیره حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خواهد بود؟ فرمود: آری بخاطر آنکه امیر المؤمنین علیه السلام روش نرم وخویشتن داری داشت زیرا می دانست که پس از او کسی بر شیعیان حکومت می کند ومهدی علیه السلام چون خروج کند سیره بسط واسیر گرفتن دارد زیرا می داند که پس از او کسی بر شیعیان حکومت نخواهد کرد.

(عقد الدرر ص 227):

عن عبد الله بن عطاء، قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علی الباقر علیه السلام، فقلت: إذا خرج المهدی بأیّ سیره یسیر؟ قال: (یهدم ما قبله. کما صنع رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ویستأنف الإسلام جدیداً).

بنقل از عبد الله بن عطاء گفت: از امام باقر محمد بن علی صلوات الله وسلامه علیهما پرسیدم وعرض کردم: وقتی که مهدی علیه السلام خروج فرماید روش وسیره اش چیست؟ فرمود: هر چه را پیش از خودش بوده واژگون کند چنانکه حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم عمل کرد واسلام را تجدید خواهد فرمود.

(عقد الدرر ص 227):

عن محمّد بن مسلم رحمه الله قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: (لو یعلم الناس ما یصنع المهدی إذا خرج لأحبَّ أکثرهم أن لا یروه ممَّا یقتل من الناس، أمَا إنَّه لا یبدأ إلاَّ بقریش فلا یأخذ منها إلاَّ السیف ولا یعطیها إلاَّ السیف حتَّى یقول کثیر من الناس: ما هذا من آل محمّد لو کان من آل محمّد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم لرحم).

بنقل از محمد بن مسلم رحمه الله گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم می فرمود: اگر مردم بدانند که مهدی علیه السلام بهنگام خروجش چه می کند؟ اکثرشان دوست بدارند که او را نبینند از کشتاری که از مردم می کند هان که آغاز از قریش خواهد کرد اخذ وعطای او شمشیر باشد تا آنجا که بسیاری از مردم گویند: این از آل محمد علیه السلام نیست اگر از آنان می بود رحم می کرد.

(عقد الدرر ص 235):

عن اُمّ سَلَمه زوج النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فی قصَّه المهدی علیه السلام قال: (فیقسّم المال ویعمل فی الناس بسُنّه نبیّهم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ویلقی الإسلام بجرانه إلى الأرض فیلبث سبع سنین ثمّ یتوفّى ویصلّی علیه المسلمون).

بنقل از ام سلمه رضی الله عنها همسر حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم از رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم در قصه وداستان مهدی علیه السلام فرمود: پس مال را یکسان تقسیم می کند وبه روش پیغمبر صلَّى الله علیه وآله وسلَّم با مردم رفتار دارد واسلام را در زمین مستقر وثابت می سازد وهفت سال حکومت می کند سپس از دنیا می رود ومسلمانان بر او نماز گذارند.

(بحار ج 51 ص 84؛ ومنتخب الأثر ص 152؛ وکشف الغمّه ج 2 ص 473؛ ویوم الخلاص ص 358؛ وأعیان الشیعه ج 2 ص 53):

سأل علی علیه السلام عن رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (أمنّا آل محمّد، المهدی أم من غیرنا؟)، فقال صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (لا بل منّا یختم الله به الدین کما فتح بنا. بنا ینقذون من الفتنه کما اُنقذوا من الشرک. وبنا یؤلّف الله بین قلوبهم بعد عداوه الفتنه، کما ألَّف بین قلوبهم بعد عداوه الشرک وبنا یصبحون بعد عداوه الفتنه إخواناً، کما أصبحوا بعد عداوه الشرک إخواناً فی دینهم).

امیر المؤمنین علیه السلام از رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم پرسید مهدی علیه السلام از ما آل محمد علیه السلام است یا از غیر ما؟ فرمود نه: بلکه از ما می باشد خدا دین را بوسیله او ختم می کند چنانکه بوسیله ما آغاز کرد بوسیله ما مردم از فتنه نجات یافتند چنانکه از شرک رها شدند وبوسیله ما خدا میان قلبهایشان الفت افکند پس از دشمنی فتنه چنانکه پس از دشمنی شرک میان قلبهای آنها تألیف کرد وبوسیله ما پس از دشمنی فتنه برادر شدند چنانکه پس از دشمنی مشرک برادران دینی گشتند.

(إثبات الهداه ج 3 ص 450):

عن أبی بصیر رحمه الله عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال: (أمَا لو قد قام قائمنا بعث الله إلیه قوماً من شیعتنا فباع سیوفهم على عواتقهم فبلغ ذلک قوماً من شیعتنا لم یموتوا، فیقولون: بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم فیبلغ ذلک قوماً من عدوّنا، فیقولون: یا معشر الشیعه ما أکذبکم هذه دولتکم وأنتم تکذبون فیها لا والله ما عاش هؤلاء ولا یبعثون إلى یوم القیامه)، قال: (فحکى الله قولهم فقال تعالى: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ یَمُوتُ)).

بنقل از ابی بصیر رحمه الله از حضرت امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: همان وقتی که قائم ما علیه السلام قیام کند خدا گروهی از شیعیان ما را برمی انگیزد قبضه های شمشیرشان بر دوشهای آنان قرار دارد این خبر به گروهی از شیعیان ما که نمرده اند می رسد گویند: فلان وفلان از قبرهایشان برانگیخته شده اند وآنان همراه حضرت قائمند این خبر به گروهی از دشمنان ما می رسد گویند: ای گروه شیعه چقدر دروغگو هستید این دوست شما است وشما در آن دروغ می گوئید نه بخدا قسم این گروه زندگی نمی کنند وتا روز قیامت برانگیخته نمی شوند حضرت فرمود: پس خدای تعالى گفتار آنها را در قرآن شریف یاد فرموده: (وقسم استوار بخدا یاد کنند که خدا هر کس را که مرده مبعوث نفرماید).

(إثبات الهداه ج 3 ص 559):

وروی أنَّ الصادق علیه السلام کان کثیراً ما یقول:

لکلّ اُناس دوله یرقبونها ودولتنا فی آخر الدهر تظهر

روایت شده که إمام صادق علیه السلام بسیار فرمود:

هر قومی دولتی دارند وانتظار آنرا می برند ودولت ما در آخر الزمان ظاهر می شود.

(إثبات الهداه ج 3 ص 570):

عن علی بن حمزه العلوی قال: سمعت أبا محمّد علیه السلام یقول: (قد ولد ولیّ الله وحجَّته على عباده وخلیفتی من بعدی، مختوناً لیله النصف من شعبان سنه خمس وخمسین ومائتین عند طلوع الفجر… الحدیث).

بنقل علی بن حمزه علوی گفت: از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام شنیدم می فرمود: ولی الله وحجت خدا بر بندگانش وجانشین پس از من ختنه شده در شب نیمه ی شعبان المعظم بهنگام طلوع فجر به سال دویست وپنجاه وپنج متولد گردید… الحدیث.

(إثبات الهداه ج 3ص 572):

عن عیسى بن محمّد الجوهری فی حدیث طویل أنَّه خرج هو وجماعه لتهنئه أبی محمّد علیه السلام بولد المهدی علیه السلام قال: فأخبرنا إخواننا أنَّ المولود کان وقت طلوع الفجر لیله الجمعه فی شعبان، فلمَّا دخلنا على أبی محمّد علیه السلام بدأنا بالتهنئه قبل أن نبدأه بالسلام… إلى أن قال: فقال لنا قبل السؤال: (وفیکم من أضمر عن مسألتی عن ولدی المهدی، وأین هو؟ وقد استودعته الله کما استودعت اُمّ موسى حین فدفته فی التابوت فی الیم إلى أن ردَّه الله إلیها).

بنقل از عیسى بن محمد جوهری در ضمن حدیثی طولانی گفت: که او با جمعی بیرون رفتند برای عرض تبریک به امام حسن عسکری علیه السلام به مناسبت ولادت مهدی علیه السلام برادران ما خبر داده بودند که مولود عزیز بوقت طلوع فجر در شب جمعه ماه شعبان المعظم بدنیا آمده چون بخدمت امام علیه السلام رسیدم امام علیه السلام پیش از اینکه ما سلام عرض کنیم بما تبریک گفت تا آنجا که گوید: امام علیه السلام پیش از سئوال ما فرمود: در میان شما کسی است قصد دارد که درباره ی فرزندم مهدی علیه السلام از من بپرسد که او در کجا است؟ ومن او را بخدا سپرده ام چنانکه مادر موسى علیه السلام موسى علیه السلام را وقتی که در تابوت گذارد وبه دریا افکند بخدا سپرد تا آنکه خدا او را به مادرش برگردانید.

(إثبات الهداه ج 3 ص 623):

فی روایه أحمد وغیره: (المهدی منّا أهل البیت یصلحه الله فی لیله)، والطبرانی: (المهدی منّا یختتم بنا کم فتح بنا)، قال: وحدیث: (لا مهدی إلاَّ عیسى)، قال البیهقی: تفرَّد به محمّد ابن خالد، وقال الحاکم: إنَّه مجهول، وصرَّح النسائی بأنَّه منکر. (انتهى).

در روایت احمد وغیره است: مهدی علیه السلام از اهل بیت علیه السلام می باشد خدا کار او را در یک شب اصلاح فرماید، در روایت طبرانی است: مهدی علیه السلام از ما است ختم دین بوسیله ما باشد چنانکه آغاز دین با ما بوده، گوید: وحدیث مهدی علیه السلام فقط عیسى علیه السلام است، بیهقی گفته: در این عقیده محمد ابن خالد متفرد است، حاکم گوید: محمد ابن خالد مجهول است. نسائی گوید او منکر است.

(بحار ج 52 ص 144):

عن أمیّه ابن علی عن رجل قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أیّما أفضل نحن أو أصحاب القائم؟ قال: فقال لی: (أنتم أفضل من أصحاب القائم وذلک أنَّکم تمسون وتصبحون خائفین على إمامکم وعلى أنفسکم من أئمّه الجور، إن صلَّیتم فصلاتکم فی تقیّه، وإن صمتم فصیامکم فی تقیّه، وإن حججتم فحجّکم فی تقیّه، وإن شهدتم لم تقبل شهادتکم)، وعدَّد اشیاء من نحو هذا مثل هذه، فقلت: فما نتمنّى القائم علیه السلام إذا کان على هذا؟ قال: فقال لی: (سبحان الله أمَا تحبّ أن یظهر العدل ویأمن السبل وینصف المظلوم؟).

بنقل از امیه ابن علی از مردی گفت: به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم: کدام یک برتر است؟ ما یا اصحاب حضرت مهدی  علیه السلام؟ فرمود: شما از اصحاب قائم علیه السلام برتر می باشد بدین جهت که شما در صبح وشام بر امام علیه السلام خود وبر خودتان از آسیب رهبران وحاکمان ستم می ترسید اگر نماز می گذارید با تقیه است واگر روزه دارید با تقیه است واگر حج کنید در تقیه است واگر شهادت دهید شهادت شما را نپذیرند وچیزهای دیگری از این قبیل را شماره، فرمود: عرض کردم پس چرا آرزوی قائم علیه السلام داریم اگر این چنین است؟ امام علیه السلام فرمود: سبحان الله آیا دوست نداری که عدل ظاهر شود وراه ها ایمن گردد وانتقام مظلوم از ظالم گرفته شود؟

(بحار ج 52 ص 372):

قال أبو عبد الله علیه السلام: (یکون شیعتنا فی دوله القائم علیه السلام سنام الأرض وحکّامها یعطى کلّ رجل منهم قوّه أربعین رجلاً)، وقال أبو جعفر علیه السلام: (اُلقی الرعب فی قلوب شیعتنا من عدوّنا، فإذا وقع أمرنا وخرج مهدینا کان أحدهم أجرئ من اللیث وأمضى من السنان، یطأ عدوّنا بقدامیه ویقتله بکفّیه…) الخبر.

امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ما در دولت قائم علیه السلام صاحبان مقامات بلند وحاکمان زمین باشند بهر یک نیروی چهل مرده داده می شود. حضرت امام باقر علیه السلام فرمود، ترس دشمنان بر دل شیعیان ما افکنده می شود چون حکومت ما فرا رسد ومهدی ما علیه السلام خروج کند هر فرد شیعه با جرئت تر از شیر ونافذتر از نیزه گردد دشمنان ما را لگدکوب کند وبا دست خود آنها را بکشد.

منبع : آثار الصادقین جلد 29 – آیت‌الله صادق احسانبخش (ره)


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

وظایف منتظران

 بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که فرمودید بحث راجع به ادب نسبت به ساحت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *