خانه » رساله » مکان نمازگزار ( آیت الله سیستانی )

مکان نمازگزار ( آیت الله سیستانی )

1/874 – مکان نمازگزار هفت شرط دارد : شرط اول آنکه مباح باشد.
875 – کسى که در ملک غصبى نماز مى خواند اگر چه روى فرش و تخت و مانند اینها باشد بنابر احتیاط لازم نمازش باطل است ولى نماز خواندن در زیر سقف غصبى و خیمه غصبى مانعى ندارد.
876 – نماز خواندن در ملکى که منفعت آن مال دیگرى است بدون اجازه کسى که منفعت ملک مال او مى باشد در حکم نماز خواندن در ملک غصبى است مثلا در خانه اجاره اى اگر صاحب خانه یا دیگرى بدون اجازه کسى که آن خانه را اجاره کرده نماز بخواند نمازش بنابر احتیاط باطل است و اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى که ثلث را جدا نکنند نمى شود در ملک او نماز خواند.
877 – کسى که در مسجد نشسته اگر دیگرى او را بیرون کرده و جاى او را اشغال کند و در آنجا نماز بخواند نمازش صحیح است اگر چه گناه کرده است .
878 – اگر در جایى که نمى داند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد یا در جایى که غصبى بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید نماز او صحیح است ولى کسى که خودش جایى را غصب کرده اگر فراموش کند و در آنجا نماز بخواند نمازش بنابر احتیاط باطل است .
879 – اگر بداند جایى غصبى است و تصرف در آن حرام است , ولى نداند که در جاى غصبى نماز خواندن اشکال دارد و در آنجا نماز بخواند , نماز او بنابر احتیاط باطل مى باشد.
880 – کسى که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند , چنانچه حیوان سوارى یا زین یا نعل آن غصبى باشد نماز او باطل است , و همچنین است اگر بخواهد سواره بر آن حیوان , نماز مستحبى بخواند.
881 – کسى که در ملکى با دیگرى شریک است اگر سهم او جدا نباشد , بدون اجازه شریکش نمى تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند.
882 – اگر با عین پولى که خمس آن را نداده ملکى بخرد تصرف او در آن ملک حرام و نمازش در آن جایز نیست .
883 – اگر صاحب ملک به زبان اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلبا راضى نیست , نماز خواندن در ملک او جایز نیست و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلبا راضى است نماز خواندن جایز است .
884 – تصرف در ملک میتى که به زکاه و مانند آن از حقوق بدهکار است چنانچه منافات با اداى حق نداشته باشد – مثل نماز خواندن در خانه اش – با اجازه ورثه اشکال ندارد و همچنین اگر بدهى او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند تصرف در ملک او اشکال ندارد.
885 – تصرف در ملک میتى که به مردم بدهکار است , در حکم تصرف در ملک میتى است که به زکاه و مانند آن از حقوق بدهکار باشد.
886 – اگر میت قرض نداشته باشد , ولى بعضى از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند , تصرف در ملک او بدون اجازه ولى آنها حرام است و نماز در آن جایز نیست .
887 – نماز خواندن در ملک دیگرى در صورتى جایز است که مالک آن یا صریحا اجازه بدهد و یا حرفى بزند که معلوم شود براى نماز خواندن اذن داده است – مثل اینکه به کسى اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد که از اینها فهمیده مى شود براى نماز خواندن هم اذن داده است – و یا انسان از راه دیگرى اطمینان به رضایت مالک داشته باشد.
888 – نماز خواندن در زمینهاى بسیار وسیع جایز است هر چند که مالک آنها صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه راضى به نماز خواندن در آنها نباشد , و همچنین در زمینهایى که در و دیوار ندارند بى اجازه مالک مى شود نماز خواند ولى اگر مالک صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه گمان به راضى نبودن او باشد احتیاط لازم آن است که در آنها نماز خوانده نشود.
889 – شرط دوم مکان نمازگزار در نمازهاى واجب باید طورى نباشد که از شدت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیارى شود بلکه بنابر احتیاط لازم نباید مانع از آرامش بدن او باشد و اگر به واسطه تنگى وقت یا به جهت دیگر ناچار باشد در چنین جایى مانند بعضى از انواع اتومبیل و کشتى و ترن نماز بخواند به قدرى که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد.
890 – نماز خواندن در اتومبیل و کشتى و ترن و مانند اینها در وقتى که ایستاده اند مانعى ندارد و همچنین در وقتى که حرکت مى کنند چنانچه به حدى تکان نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شود.
891 – روى خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمى شود بى حرکت ماند , نماز باطل است .
1/891 – شرط سوم باید در جایى نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام مى کند و نماز خواندن در جایى که به واسطه باد و باران و زیادى جمعیت و مانند اینها اطمینان دارد که نمى تواند نماز را تمام کند , صحیح نیست اگر چه اتفاقا نماز را تمام کند.
892 – اگر در جایى که ماندن در آن حرام است , مثلا زیر سقفى که نزدیک است خراب شود نماز بخواند – اگر چه معصیت کرده – ولى نمازش اشکالى ندارد.
893 – نماز خواندن روى چیزى که ایستادن و نشستن روى آن حرام است , مثل جایى از فرش که اسم خدا بر آن نوشته شده چنانچه مانع از قصد قربت شود صحیح نیست .
1/893 – شرط چهارم آنکه جاى نمازگزار سقفش به اندازه اى که نتواند در آنجا راست بایستد کوتاه نباشد , و همچنین به اندازه اى که جاى رکوع و سجود نداشته باشد کوچک نباشد.
894 – اگر ناچار شود که در جایى نماز بخواند که به طور کلى از ایستادن تمکن ندارد , لازم است نشسته نماز بخواند و اگر از رکوع و سجود تمکن ندارد براى آنها با سر اشاره نماید.
895 – باید جلوتر از قبر پیغمبر و ائمه علیهم السلام در صورتى که بى احترامى به آنان باشد نماز نخواند و در غیر این صورت اشکال ندارد.
1/895 – شرط پنجم آنکه مکان نمازگزار اگر نجس است به طورى تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد , ولى جایى که پیشانى را بر آن مى گذارد اگر نجس باشد , در صورتى که خشک هم باشد نماز باطل است , و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلا نجس نباشد.
شرط ششم باید بنابر احتیاط لازم زن عقب تر از مرد بایستد , اقلا به مقدارى که جاى سجده او برابر جاى دو زانوى مرد در حال سجده باشد.
896 – اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند باید نماز را دوباره بخوانند , و همچنین است اگر یکى زودتر از دیگرى به نماز بایستد.
897 – اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستاده اند یا زن جلوتر ایستاده و نماز مى خوانند دیوار یا پرده یا چیز دیگرى باشد که یکدیگر را نبینند یا آنکه فاصله بیش از ده ذراع باشد , نماز هر دو صحیح است .
1 / 897 – شرط هفتم آنکه جاى پیشانى نمازگزار از جاى دو زانو و سر انگشتان پاى او بیش از چهار انگشت بسته پست تر , یا بلندتر نباشد.
و تفصیل این مساله در احکام سجده گفته مى شود.
898 – بودن مرد و زن نامحرم در جایى که احتمال وقوع در معصیت را بدهند حرام است و احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز نخوانند.
899 – نماز خواندن در جایى که تار مى زنند یا مانند آن را استعمال مى کنند باطل نیست , اگر چه گوش دادن و استعمال آن معصیت است .
900 – احتیاط واجب آن است که در خانه کعبه و بر بام آن در حال اختیار نماز واجب نخوانند , ولى در حال ناچارى اشکال ندارد.
901 – خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن اشکال ندارد بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنى دو رکعت نماز بخوانند.
( ).

جاهایى که نماز خواندن در آنها مستحب است

902 – در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است , که نماز را در مسجد بخوانند , و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است و بعد از آن مسجد پیغمبر صلى اللّه علیه وآله وسلم و بعد از آن مسجد کوفه و بعد از آن مسجد بیت المقدس و بعد از آن مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و بعد از آن مسجد بازار است .
903 – براى زنان بهتر آن است که نماز خود را در جایى بخوانند که از دیگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسبتر باشد , خواه این جا خانه باشد یا مسجد یا جاى دیگر.
904 – نماز خواندن در حرم امامان علیهم السلام مستحب بلکه بهتر از مسجد است , و مروى است که نماز در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است .
905 – زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى که نمازگزار ندارد , مستحب است .
و همسایه مسجد اگر عذرى نداشته باشد , مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.
906 – مستحب است انسان با کسى که در مسجد حاضر نمى شود غذا نخورد و در کارها با او مشورت نکند و همسایه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد.
( ).

جاهایى که نماز خواندن در آنها مکروه است

907 – نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است : ( 1 ) حمام ( 2 ) زمین نمکزار ( 3 ) مقابل انسان ( 4 ) مقابل درى که باز است ( 5 ) در جاده و خیابان و کوچه اگر براى کسانى که عبور مى کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد مزاحمت حرام است ( 6 ) مقابل آتش و چراغ ( 7 ) در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد ( 8 ) مقابل چاه و چاله اى که محل بول باشد ( 9 ) روبروى عکس و مجسمه چیزى که روح دارد , مگر آنکه روى آن پرده بکشند.
( 10 ) در اطاقى که جنب در آن باشد ( 11 ) در جایى که عکس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد ( 12 ) مقابل قبر ( 13 ) روى قبر ( 14 ) بین دو قبر ( 15 ) در قبرستان .
908 – کسى که در محل عبور مردم نماز مى خواند یا کسى روبروى او است , مستحب است جلوى خود چیزى بگذارد , و اگر چوب یا ریسمانى هم باشد کافى است .


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

فتوای امام خامنه ای درباره روزه ماه رمضان در شرایط کرونا

پرسش و پاسخ به شرح زیر است: سؤال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *