خانه » رساله » نماز آیات ( آیت الله سیستانی )

نماز آیات ( آیت الله سیستانی )

1500 – نماز آیات که دستور آن بعدا گفته خواهد شد , به واسطه سه چیز واجب مى شود : اول گرفتن خورشید.
دوم گرفتن ماه , اگر چه مقدار کمى از آنها گرفته شود و کسى هم از آن نترسد.
سوم زلزله – بنابر احتیاط واجب – اگر چه کسى هم نترسد و اما در رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانى در صورتى که بیشتر مردم بترسند و هم چنین در حوادث زمینى مانند فرو رفتن آب دریا و افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود بنابر احتیاط مستحب نماز آیات ترک نشود.
1501 – اگر از چیزهایى که نماز آیات براى آنها واجب است بیشتر از یکى اتفاق بیفتد , انسان باید براى هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند , مثلا اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود , باید دو نماز آیات بخواند.
1502 – کسى که قضاى چند نماز آیات بر او واجب است , چه همه آنها براى یک چیز بر او واجب شده باشد , مثلا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است , چه براى چند چیز باشد مثلا براى آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله نمازهایى بر او واجب شده باشد , موقعى که قضاى آنها را مى خواند لازم نیست معین کند که براى کدام یک آنها باشد.
1503 – چیزهایى که نماز آیات براى آنها واجب است , در هر جایى اتفاق بیفتد , فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهاى دیگر واجب نیست .
1504 – وقت شروع در نماز آیات موقعى است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن مى کند و تا زمانى که به حالت طبیعى برنگشته ادامه دارد , ( اگر چه بهتر آن است که به قدرى تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند ) ولى تمام کردن نماز آیات را مى تواند تا بعد از باز شدن خورشید یا ماه تاخیر انداخت .
1505 – اگر خواندن نماز آیات را به قدرى تاخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کند , نیت اداء مانعى ندارد , ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن , نماز بخواند باید نیت قضا نماید.
1506 – اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد , نمازى که مى خواند ادا است , و هم چنین است اگر مدت گرفتن آنها بیشتر باشد ولى انسان نماز را نخواند , تا به اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر به آخر وقت آن مانده باشد.
1507 – موقعى که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق مى افتد , اگر وقتشان وسعت داشته باشد , لازم نیست نماز آیات را فورا بخواند و در غیر این صورت باید فورا آن را بخواند به نحوى که در نظر مردم تاخیر محسوب نشود و اگر تاخیر کرد , احتیاط مستحب آن است که بعدا بدون نیت ادا و قضا بخواند.
1508 – اگر گرفتن آفتاب یا ماه را نداند و بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده , باید قضاى نماز آیات را بخواند , ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نیست .
1509 – اگر عده اى بگویند که خورشید یا ماه گرفته است , چنانچه انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان شخصى پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند.
در صورتى که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد , نماز آیات را بخواند , ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد , خواندن نماز آیات بر او واجب نیست و هم چنین است اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست , بگویند خورشید یا ماه گرفته , بعد معلوم شود که عادل بوده اند.
1510 – اگر انسان به گفته کسانى که از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشید و ماه را مى دانند , اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته , باید نماز آیات را بخواند.
و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه مى گیرد و فلان مقدار طول مى کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند , باید به حرف آنان عمل نماید.
1511 – اگر بفهمد نماز آیاتى که خوانده باطل بوده , باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.
1512 – اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود , چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد , هر کدام را اول بخواند اشکال ندارد , و اگر وقت یکى از آن دو تنگ باشد اول آن را بخواند , و اگر وقت هر دو تنگ باشد , باید اول نماز یومیه را بخواند.
1513 – اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است , چنانچه وقت نماز یومیه هم تنگ باشد , باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند.
و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد , آن را بشکند و اول نماز آیات و بعد نماز یومیه را بجا آورد.
1514 – اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است , باید نماز آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن که نماز را تمام کرد پیش از انجام کارى که نماز را به هم بزند , بقیه نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند.
1515 – اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد یا زلزله اتفاق بیفتد , نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.
( ).

دستور نماز آیات ( آیت الله سیستانی )

1516 – نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد , و دستور آن این است که انسان بعد از نیت , تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد , دوباره یک حمد و یک سوره بخواند باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.
1517 – در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد , آیه هاى یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند , بلکه کمتر از یک آیه را نیز مى تواند بخواند ولى باید بنابر احتیاط جمله تامه باشد و سپس به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند , قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید , مثلا در سوره فلق اول بسم اللّه الرحمن الرحیم * قل اعوذ برب الفلق بگوید و به رکوع رود , بعد بایستد و بگوید : من شر ما خلق دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید : ومن شر غاسق اذا وقب باز به رکوع رود و بایستد و بگوید : ومن شر النفاثات فی العقد و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید : ومن شر حاسد اذا حسد و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن , دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد , و نیز جایز است که به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید لکن هر وقت سوره را تمام کرد لازم است حمد را قبل از رکوع بعدى بخواند.
1518 – اگر در یک رکعت از نماز آیات , پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند مانعى ندارد.
1519 – چیزهایى که در نمازهاى یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات هم واجب و مستحب مى باشد , ولى در نماز آیات در صورتى که با جماعت باشد , مى تواند رجاء به جاى اذان و اقامه سه مرتبه بگویند الصلوه و در غیر جماعت چیزى نیست .
1520 – مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید و بعد از رکوع پنجم و دهم قبل از تکبیر سمع اللّه لمن حمده نیز بگوید.
1521 – مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافى است .
1522 – اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایى نرسد نماز باطل است .
1523 – اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش به جایى نرسد , نماز باطل است , ولى اگر مثلا شک کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع , چنانچه شک او پیش از رسیدن به سجده بوده رکوعى را که شک دارد به جا آورده یا نه , باید به جا آورد ولى اگر براى سجده خم شده باید به شک خود اعتنا نکند.
1524 – هر یک از رکوع هاى نماز آیات رکن است که اگر عمدا کم یا زیاد شود نماز باطل است , و هم چنین است اگر اشتباها کم شود و یا – بنابر احتیاط – اشتباها زیاد شود.

حتما ببینید

فتوای امام خامنه ای درباره روزه ماه رمضان در شرایط کرونا

پرسش و پاسخ به شرح زیر است: سؤال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *