خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد بیع قطعی ماشین

نمونه قرارداد بیع قطعی ماشین

قرارداد

 « بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری »

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره  ……………….. متولد ……………….. ساکن: ……………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره ……………….. متولد ……………….. ساکن: ………………………………………………………………

موضوع قرارداد:

فروش تمامت شش دانگ یکدستگاه اتومبیل سواری از نوع ……………. مدل ……………. دارای شاسی شماره ……………….. و موتور شماره ……………….. و به شماره شهربانی ……………….. با تمامی متعلقات و منضمات منصوبه و غیر منصوبه در آن بدون استثنا، ابتیاعی فروشنده بموجب سند قطعی شماره ……………….. مورخ ……………….. دفترخانه شماره ……………….. تهران که دارای دفترچه مالکیت شماره ……………….. صادره از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان ……………….. می باشد.

مبلغ قرارداد:

مبلغ …………………… ریال می باشد که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده با قراره کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری گردیده و خریدار با رویت مورد معامله و وقوف کامل از مشخصات و احراز کمیت و کیفیت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نبود.

تذکاریه:

  1. مالیات نقل و انتقال به موجب قبض شماره ……………….. به بانک ملی شعبه ……………….. تادیه شده و گواهی عدم تخلف به شماره ……………….. رویت گردیده و مفاصای عوارض شهرداری به موجب فیش شماره ……………….. ملاحظه و کلیه اوراق و مدارک تحویل خریدار شده است.
  2. فروشنده ضمن العقد و ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خریدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت کشف فساد در مورد معامله از تاریخ زیر بمدت 10 سال شمسی گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)

تاریخ انجام معامله: ……………………

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *