خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد تمدید استخدام پیمانی

نمونه قرارداد تمدید استخدام پیمانی

تمدید قرارداد استخدام پیمانی

1- نام دستگاه :2- شماره ملی مستخدم :  1/2- شماره مستخدم :
3- نام : خانم4- نام خانوادگی : 5- نام پدر :
6- شماره شناسنامه :                     1/6- محل صدور :                                         شهرستان :    تبریز                     استان :
7- محل تولد: 8- تاریخ تولد :   روز                    ماه                 سال9- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی :   بالاترین مدرک :                               رشته :
10- عنوان پست سازمانی :                                                            1/10- شماره پست سازمانی : 
11- گروه :  12- سنوات خدمت قابل قبول :              ماه                سال 13- واحد سازمانی :
14- محل خدمت :                      دهستان :                        بخش :                         شهرستان :                                      استان :   1/14- کدپستی محل خدمت :                                                           2/14- کدپستی محل سکونت :
15- وضعیت ایثارگری :                 جانباز                     رزمنده                       خانواده شهید                    آزاده                   سایر با ذکر نوع :
16- وضعیت تأهل و عائله مندی :                          مجرد                       متأهل                                    تعداد فرزندان :
17- تاریخ شروع و خاتمه قرارداد :   تاریخ شروع قرارداد                   تاریخ خاتمه قرارداد : 
18- عوامل امتیازآور جهت تمدید قرارداد :حداکثر امتیاز طبق طرح*امتیاز کسب شده
  الف- اعلام نظر ارباب رجوع مطابق فرم های نظرسنجیتعداد مراحعینی که با ذکر نام اعلام نارضایتی نموده اندنفر10 
درصد مراجعینی که با ذکر نام اعلام رضایت نموده انددرصد10 
ب- ارزیابی کیفی و کمی خدمات مستخدم متناسب با نمره ارزشیابیارزشیابی مستخدمنمره40 
پ- طی دوره های آموزشی با سمینارهای تخصصی(به ازاء هر5 ساعت 4 امتیاز)ساعات آموزش مستخدم 20 
ت- خلاقیت ،ابتکار و انجام کارهای تحقیقاتی که موجب کاهش هزینه ها ،افزایش بهروری و تسریع در انجام امور مردم می گردد10 
ث- کوشش برای افزایش معلومات و مهارت های شغلی (نظیر مطالعه کتب و مقالات مرتبط شغلی)10 
ج- تشویق نامه از جانب :10 
       رییس بلافصل  امتیاز3       رییس رییس بلافصلامتیاز4         مدیران سطح بالاامتیاز5   
تعداد تعداد تعداد 
چ- ارایه پیشنهادات ارزنده (مطابق با بخشنامه شماره 19594/1900 مورخ 24/10/1381 )10 
ح- رعایت نظم و انضباط اداری و پشتکار و جدیت در کار (با نظر مدیریت واحد)10 
جمع130 
19- مواردی که موجب عدم تمدید قرارداد شده است :       الف- نارضایتی بیش از ده درصد (براساس جمع بندی فرم های نظرسنجی موضوع بخشنامه  شماره 19594/1900 مورخ 24/10/1381 )       ب- دریافت بیش از دوبار اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی       ج- دریافت بیش از یکبار توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی       د- محکومیت در یکی از حالات مذکور در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (به استثنای بندهای الف و ب)       ذ- وجود موارد شکایات اثبات شده نسبت به عملکرد مستخدم نزد مدیر(با تأیید دفتر رسیدگی به شکایات یا واحد حراست یا بازرسان طرح تکریم مردم)      ر- عدم نیاز به خدمات مستخدم به علت منتفی شدن وظیفه و کار محوله
20- اظهار نظر مدیر و مقام مافوق واحد ذیربط :  الف- تمدید قرارداد بر اساس امتیاز مکتسبه به مدت       یکسال (با حداقل 50% امتیاز)      دوسال (با حداقل 65% امتیاز)       سه سال (با حداقل 75% امتیاز) پیشنهاد می گردد.   ب- تمدید قرارداد به علت : مفاد بند …….. ردیف 19   کسب کمتر از 50 درصد از عوامل امتیازآور تأیید نمی گردد. نام و نام خانوادگی مدیر واحد                عنوان پست سازمانی                                            تاریخ                       امضاء  نام و نام خانوادگی مقام یا رئیس مافوق    عنوان پست سازمانی                                            تاریخ                       امضاء
21- صدور دستور رییس دستگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان : الف- با توجه به اعلام نیاز مدیریت مربوطه و امتیاز مکتسبه از عوامل امتیازآور ، قرارداد استخدام پیمانی به مدت           سال تمدید می گردد. ب- با توجه به :   مفاد بند …… ردیف 19/       امتیاز کسب شده توسط مستخدم ، قرارداد استخدام پیمانی تمدید نمی شود لذا نسبت به تسویه حساب و پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدم اقدام گردد. نام ونام خانوادگی رییس دستگاه / مقام مجاز از طرف ایشان                        عنوان پست سازمانِی               تاریخ                 امضاء

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *