خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد حق التدریس

نمونه قرارداد حق التدریس

قرار داد  حق التدریس

 ماده  ( 1 ) –  زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد .

ماده (2 ) –  میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیات               امنای دانشگاه ههای منطقه می باشد که در مقابل گواهی انجام کار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشکده قابل پرداخت است . 

تبصره : پرداخت کامل حق التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحان همان نیمسال می باشد .

ماده ( 3 ) –  تعهدات مدرس :

  •  خانم / آقای …………………………..بموجب این قرارداد موظف است طبق برنامه ای که از طرف دانشکده تعیین می شود برای تدریس  درس حضور یافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات کتبی و نمرات امتحانی را در ظرف  10 روز  به دانشکده تحویل نماید . چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود مدرس مکلف است با اطلاع قبلی دانشکده جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و در صورت غیبت موجه برای جلسات تشکیل نشده حق التدریس پرداخت نخواهد شد و مدرس مکلف به جبران جلسات تشکیل نشده با اطلاع دانشکده می باشد ، و برای این جلسات فقط نصف حق التدریس را دریافت خواهد کرد . در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به عللی خارج از اراده و بدون اطلاع قبلی وی برای جبران  جلسات  تشکیل  نشده   موسسه می تواند  با توافق مدرس اقدام  نماید  و  مدرس  می تواند  برای  تدریس این  جلسات  اضافی     حق التدریس اضافی مطالبه نماید
  •                            ب‌   –  شرکت در جلسات امتحانی که عند الزوم از طرف دانشکده در ارتباط با دروس موضوع این قرارداد تشکیل می شود اجباری و جزء وظایف آموزشی مدرس محسوب می گردد .
  • مدرس نمی تواند تعهدات مندرج در این ماده را به صورت کلی یا جزیی به غیر واگذار نماید .
  • مدرس تعهد می نماید که  مجموع ساعات تدریس  وی در دانشگاهها  و  موسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات مندرج در آئین نامه حق التدریس اساتید مدعو تجاوز ننماید

ماده (4 ) –   تدریس در موسسه طبق  این  قرارداد جنبه موقت داشته  و  در  هیچ مورد  نمی تواند  مبنای استخدام یا تبدیل وضع مدرس بصورت عضو هیات علمی موسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد موید هیچگونه سمت رسمی دانشگاهی  نمی باشد .

ماده ( 5 ) –  موسسه می تواند در صورتی که صلاح بداند این قرارداد را با اطلاع قبلی یک ماهه فسخ نماید .

ماده (6 ) –  در صورتی که مدرس قرارداد را بدون رعایت   ماده 5  فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در کلاس درس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید ، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم می شود دو برابر وجوهی را که به موجب این قرارداد دریافت داشته است به دانشگاه مسترد دارد .

تبصره :  تشخیص عذر موجه به عهده دانشگاه می باشد .       

مهر و امضاء رئیس یا معاون آموزشی دانشکدهمهر و امضاء  مدیر گروهامضاء مدرس

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *