خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد فروش اقساطی

نمونه قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی

(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

بین امضاء کنندگان زیر:

الف- بانک ……………… شعبه  ……………… به نشانی: ………………………………………………………………………. و

ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ……………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/ متعهدین نامیده می شود/ می شوند.

ج- آقای/ شرکت  ……………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………………… به نشانی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثبت شده ذیل شماره  ……………… اداره ثبت شرکتهای شهرستان  ……………… با مدیریت آقایان: رئیس هیات مدیره: ………………………………… نایب رییس هیأت مدیره: …………………………………………..

آقای مدیر عامل  ……………………….. و با امضاء صاحبان حق امضاء مجاز شرکت  ……………… و مهر شرکت به نشانی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

به موجب آگهی ……………… مورخ  ……………… مندرج در روزنامه رسمی شماره  ……………… مورخ  ……………… با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه قرارداد حاضر منعقد گردید.

ماده1- نظر به اینکه خریدار از بانک درخواست نموده اموالی به مشخصات ذیل را جمعا به مبلغ  ………………. ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول بانک واقع شده به وی بفروشد لذا بانک با قبول این درخواست اموال مشروحه ذیل را به خریدار فروخت.

(مشخصات اموال): ………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 این قرارداد به بانک پرداخت نماید.

تبصره- خریدار کلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصا خیار عیب و غبن ولو آنکه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده2- بانک کالای مورد معامله را صحیحا و سالما تحویل خریدار نمود و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف کرد.

ماده3- خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

ماده4- خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

ماده5- نظر به اینکه خریدار مبلغ  ……………… ریال بابت  ……………… درصد پیش پرداخت ثمن معامله به بانک پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقیمانده ثمن معامله را که عبارت از  ……………… ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد:

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

ماده6- بانک کلیه تعهدات و تضمینات و امکانات را که از طرف فروشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقده بین بانک و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانک در نظر گرفته شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی، فروش قطعات و لوازم یدکی، اصلاح، تعمیر، رفع نقص، همچنین همکاری کارشناسان و متخصصین سازنده ویا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر ازاموال موضوع قرارداد حاضررا به خریدار انتقال داد با توجه به مراتب مذکور بانک هیچگونه تعهد مستقلی رأسا در مورد یاد شده را نخواهد داشت.  

تبصره- در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانک هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

ماده7- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانک که مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوط را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده8- دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن به بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده9- خریدار تعهد نمود کلیه عملیات بانکی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانک سپه انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نیز نزد بانک افتتاح نموده و کلیه دریافتها و پرداختهای خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذکور متمرکز نماید.

ماده10- در صورتی که خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیر کردی که بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که بانک به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجراییه مطالبه و وصول نماید.

ماده11- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسیدهای مقرر از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تادیه نشده خود به بانک بابت ثمن معامله مبلغی طبق فرمول:      (6+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز*اصل بدهی/360*100 

بانک پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر بنحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل حاصل فرمود یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های خریدار تملک نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده12- خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد کالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانک مورد استفاده قرار دهد و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید.

ماده13- بانک حق دارد راسا یا وسیله شخص یا اشخاصی که معین می کند در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات خریدار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید.

ماده14- در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه و صورتحسابهای خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری و خلاف واقع بوده، بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و خریدار تعهد نموده بلافاصله کلیه مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و در صورت تخلف از این تعهد جریمه دیرکردی به شرح ماده 11 بر ذمه وی مستقر گردیده که از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات بانک و جریمه تاخیر مذکور قابل وصول خواهد بود و خریدار حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

ماده15- در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد(به تشخیص بانک) گذشته از حال شدن دیون ناشی از این قرارداد، دیون سایر قراردادهایی که خریدار با بانک منعقد نموده نیز حال شده و بانک دفعه واحده نسبت به استیفا مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح و مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

ماده16- خریدار با شرط عدم عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهیهای او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادهای بانک و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانک حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده17- در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف خریدار وکیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال/ورشکستگی خریدار/ متقاضی(در صورتیکه خریدار/ متقاضی شخص حقوقی باشد) بانک وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشکسته برداشت و یا تامین نماید.

ماده18- بانک و خریدار قبول و موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره …………….. مورخ …………….. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  …………….. شهرستان …………….. می باشد و لذا در صورتی که خریدار از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده19- کلیه وکالتهای تفویض شده خریدار به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده20- اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.

ماده21- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است.

ماده22- حاضر شدند آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ……………… (مشخصات کامل ذکر گردد) و بعد الحضور با ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفردا، متضامنا، مشترکا متعهد گردیدند تمامی طلب بانک را در سررسیدهای مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجرائیه از قبیل حق الوکاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانک و یا وکلا دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می گیرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائیه علیه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانک عینا مانند مسئولیت خود خریدار می باشد.

متعهد/ متعهدین

1- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی……………………… 

2- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی……………………… 

3- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی……………………… 

4- ………………………..فرزند ……….. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشانی……………………… 

امضاء متعهد/متعهدین

توضیح آنکه نشانی متعهدین از نظر این قرارداد همان نشانی خریدار می باشد.

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *