خانه » آموزش » حقوقی » نمونه نامه حقوقی

نمونه نامه حقوقی

نمونه افراز ملک مشاع (دعوی غیر مالی)

تعریف: ملک مشاع: افراز مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و متقاضی افراز مستقیما به واحد ثبتی مربوط مراجعه می‌نماید ولیکن افراز دستور فروش ملک مشاع توسط دادگاه صورت می‌پذیرد بدین شرح که پس از تنظیم دادخواست و …

بیشتر بخوانید »

نمونه درخواست خلع ید (از شورای حل اختلاف)

خواهان:……………….خوانده:……………….وکیل یا نماینده قانونی:……………….تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید مقوم به…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونیدلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستریریاست محترم شورای حل اختلاف «نام شهرستان …

بیشتر بخوانید »

نمونه درخواست ابطال چک مفقود شده

برگ دادخواست به دادگاه عمومی خواهان:…………..خوانده:……. آقای……… صاحب حساب جاری شماره…در بانک…..وکیل یا نماینده قانونی:……..تعیین خواسته و بهای آن: اجرای چک شماره…………از حساب جاری شماره………….. به مبلغ………. ریال به‌حواله‌کرد…………دلائل و منضمات دادخواست:………………ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»احتراماً، اینجانب دارنده …

بیشتر بخوانید »